gurji

குருஸ்ரீ பகோரா - வைரவாக்கியம்

வாழ்வின் முடிவிலிருந்து எந்த வைத்தியத்தினாலும், வைத்தியராலும் காப்பாற்றமுடியாது. நீ சேர்த்த எதிலிருந்தும் ஓர் குன்றின் மணி அளவுகூட எடுத்துச் செல்ல முடியாதுநீ பூவுலகிற்கு வரும் போது எதையும் கொண்டு வரவில்லை. பூவுலகை விட்டுப் போகும்போது ஏதும் கொண்டு செல்லப் போவதுமில்லை. இது சத்தியமான யதார்த்தமான நிஜம்!
செவ்வாய்க்கிழமை, 10 December 2019 07:58

ஆகமத்தின் பெருமை!

Written by

ஓம்நமசிவய!

பண்ணியம், ஏந்தும் கரந்தனைக்காக்கிப் பால்நிலா மருப்பமர் திருக்கை
விண்ணவர்க்காக்கி அரதனக் கலச வியன்கரம் தந்தைதாய்காக்கி
கண்ணில் ஆணவ வெங்கரி பிணித்தடக்கிக் கரிசினேற் கிருகையும் ஆக்கும்
அண்ணலைத் தணிகை வரைவளர் ஆபத்ச் சகாயனை அகந்தழீஇக்களிப்பாம்.

#####

ஆகமத்தின் பெருமை!

57. கருமை நிறமுடைய அம்மையை ஓர் பக்கம் இருத்தியுள்ள சிவபெருமான் இருபத்தெட்டு ஆகமங்களை அருளியுளான். ஈசன் திருவடியை மறவாத அடியவர் அந்த ஆகமங்களை கேட்டு மகிழ்ந்தனர். அந்த ஆகமங்களை ஒப்பில்லாத ஐந்தாவது திருமுகதால் அருளியதே அரும் பொருள் கூறப்படுவதே ஆகும்.

58. இறைவன் ஆன்மாக்களின் மீது கொண்ட கருணையால் உரைத்தருளிய ஆகமங்கள் இருபதெட்டு கோடியே நூறாயிரம்.. அந்த ஆகமங்கள் வழி தேவர்கள் இறைவனின் பெருமையைக் கூறினர். யானும் அவ்வழியைப் பின்பற்றி பெருமைமிக்க இருபதெட்டு ஆகமங்களை வணங்குவேன்.

59. பதினெட்டு மொழிகளையும் அறிந்தவரே அறிஞர். அவர் ஆகமம் கூறும் பொருளை நன்கு உணர்ந்தவர். அந்த பண்டிதர் அறிந்த பதினெட்டு மொழிகளும் அண்டங்களுக்கு முதல்வனான சிவபெருமான் வெளிப்படுத்திய அறத்தையே கூறுவனவாகும்.

60. பெருமானால் அருளப்பட்ட சிவ ஆகமங்கள் விண்ணுலகத்தோர் எனப்படும் தேவர் உலகத்தினரின் பயன் பாட்டிற்கு வராதவை. எழுபது கோடியே நாலாயிரமான அவற்றை அவர்கள் அறிந்தாலும் அனுபவம் இல்லையானால் நீரின்மேல் எழுதப்பட்ட எழுத்தைப்போல் பயன்படாமல் மறைந்து போகுமே.

61. பரஞானம் அபரஞானம் இரண்டையும் மேன்மையுற தெரிவித்து உலகத்தை தாங்குபவனாய் சிவ தன்மையை தானே அருள் செய்பவனை அரனாய் தேவர்கள் அர்ச்சனை செய்து வழிபடும் பெருமான் ஆகமத்திலே உறைந்து நிற்பவன்.

62. பரம் பொருளான சிவனிடமிருந்து சக்தியும் சதாசிவமும் மனதிற்கு உகந்த மகேசன் உருத்திரர் தவம் செய்யும் திருமால், பிரம்மன் ஆகியோர் அவரவர் அறிவில் பொருந்திய ஒன்பது ஆகமங்களும் எங்கள் நந்தியாகிய எம்பெருமானிடமிருந்து பெற்றவையே!.

63. நந்தியம் பெருமானிடம் இருந்து பெற்றவை. காரணம், காமிகம், வீரம், சிந்தியம், வாதுளம், யாமளம், காலோத்தரம், சுப்பிரம் மகிடம் ஆகிய ஒன்பது ஆகமங்களாகும்,

64. சிவ பெருமான் அருளால் உணர்த்தப்பட்ட ஆகமங்கள் கோடிக்கணக்கில் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் இறைவன் கூறிய உண்மைப் பொருள்தனை உணர முற்பட்டு அப்பெருமான் அளித்த அறிவுதனை அறியாவிடில் அது நீரின்மேல் எழுதப்பட்டது போல் விரைவாக அழிந்துபடும்

65. மழைக்காலம் கோடைக்காலம் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட குளிர்பனிக் காலத்தில் வடமொழியையும் தமிழையும் ஒரே காலத்தில் உபதேசித்து படைப்புக்கு முன்னரே சிவபெருமான் பராசக்திக்கு அருளியுள்ளான்.

66. ஜீவனகள் பந்தத்தில் வீழும் முறைகளையும் அதனின்று நீக்கும் முறையையும் கண்மூடி உயிர் நீங்குகின்ற முறையையும் தமிழ் வ்ட் மொழி ஆகிய இரண்டிலும் உணர்த்தும் சிவபெருமானை உணர்தல் முடியுமோ முடியாது!

#####

செவ்வாய்க்கிழமை, 10 December 2019 07:55

வேதத்தின் பெருமை

Written by

ஓம்நமசிவய!

ஆணிலே அன்றி ஆரூயிர்ப் பெண்ணிலே அலியிலே இவ்வடியனைப் போலவே
காணிலே ஒரு பாவியை இப்பெருங் கள்ள நெஞ்சக்கடையானை ஆளையா
ஏணிலே இடர் எய்த விடுத்தியேல் என்செய்கேன் இனி இவ்வுலகத்திலே
வீணிலே உழைப்பே அருள் ஐயனே விளங்கு சித்தி விநாயக வள்ளலே.

#####

வேதத்தின் பெருமை

51. உலக உயிர்களுக்கு வேதத்தை விடச் சிறந்த அறமென்று ஒன்று இல்லை. உயிர்களுக்கு வேண்டிய நீதிகள் எல்லாம் வேதத்தில் உள்ளது. தர்க்க வாதம் செய்தோர்கள் எல்லாம் தங்கள் வாதத்தை விட்டு மிகுந்த வளமுள்ள வேதத்தை ஓதியே முத்தி அடைந்தார்கள்.

52. தமிழ்மறையான வேதத்தை ஓசையளவில் ஓதுபவன் அதை அறிந்த வேதியன் அல்ல, யோகம் செய்தற் பொருட்டு வேதத்தின் உண்மைப் பொருளை உணராமல் ஓதுபவர் வேதியர் ஆகார். வேதத்தை உறைத்த இறைவன் பிரமப்பொருள் உயிர்களுக்கு விளங்கவும், வேள்விகள் செய்தற் பொருட்டு உண்மைப் பொருளை உணர்த்தவும் வேதத்தை உரைத்தருளினார்.

53. மந்திர வடிவான அழகிய வேதத்தில் உள்ளத்தை உருக்கும் மந்திரங்களும், எதிரிகளை அச்சுருத்தும் கம்பீர ஒலியுடைய மந்திரங்களும் இருக்கின்ற்து. அந்த வேத மந்திரங்களாய் நுண்ணிய நிலையில் இருப்பவன் மூன்று கண்களை உடைய சிவபெருமானே!

54. தெய்வீக நெறி என சிறப்பித்துக் கூறுவது அறிவு ,அறியாமை இல்லா வீடுபேறாய் உள்ள இறைவன் குருவினால் உணர்த்தப்படும். சன்மார்க்க நெறியாய் அது சிவத்தை பொருத்தின்ற ஒப்பில்லா நெறியாகும். இந்த நெறியையே சிறப்பான வேதமுடிவான உபநிடதங்கள் விளக்கும்.

55. தமிழ் மறையான வேதத்தை ஆறு அங்கமாய அருளிச் செய்தவன் இறைவன். அந்த இறைவனை உடலின் ஒரு பகுதியாக நினைந்து அவன் இயல்பை அறிந்து உணர்பவர் இலர். அவனை தம்மின் வேறு பகுதியாய் எண்ணி வழிபட்டுப் பின்னர் தங்கள் விருப்பங்களால் கெட்டுப் போகின்றார்கள்.

56. பாட்டும் அவற்றிற்கான இசையான ஒலியையும் கேட்டு ஆடும் மகளிரின் ஆட்டமும் நீங்கப் பெறாத உலகத்தில் மறை நெறியைக் காட்டும் உண்மை நெறியைப் பின்பற்றாதவர் விரதம் இல்லமல் வேள்விகளை செய்ய விருப்பங்கொண்டவர் ஆவார் அவர்கள் மாறுபாட்டை அடைந்து புறத்தே அழிந்து படுவர்.

######

செவ்வாய்க்கிழமை, 10 December 2019 07:48

கடவுள் வாழ்த்து!

Written by

ஓம்நமசிவய!

தேவர் தொழுங் கருணைச் செல்வனே சிறந்தொளிரும்
மங்கள சொரூபனே ஓவறு சித்திகளனைத்தும்
உதவுவோய் ஒலிகெழுகிண்கிணி பாத சாலநூபுரங்கள்
மேவியொளிர் சரணே மததாரை விரவியதிண் கபோலனே
நினதருளால் பாவமொடு பலபிணியும் பம்பு வறுமைகளும்
பலவான இடர்களையும் பாற்றுக இன்புறவே!

#####

கடவுள் வாழ்த்து!

1. ஒன்றாய் இருப்பவன் சிவன். இனிய சக்தியுடன் இரண்டானவன் .நான்முகன், திருமால், உருத்திரன் என மூன்றானவன் அறம், பொருள், ,இன்பம், வீடு என நான்காவும், மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என ஐந்தாகவும்,, மூலதாரம், சுவதிட்டானம், மணிபூரகம், அநாதகம், விசுக்தி, ஆக்ஞை என் ஆறு ஆதாரமாகவும், ஏழாவது ஆதாரமான சகஸ்ரதளத்தில் நிற்பவனாகவும் நிலம், நீர், காற்று, தீ, ஆகாயம், கதிரவன், சந்திரன், ஆன்மா ஆகிய எட்டிலும் கலந்து விளங்குபவனே!

2. இனிமையான உயிரிலே தூயவனாகப் பொருந்தி, நான்கு திசைக்கும் சக்திக்கும் தலைவனாக இருந்து தென்திசை இயமனை உதைத்த அந்த இறைவனை நான் பாடுகின்றேன்.

3. உயிர்களுடன் சமமாய் நிற்பவனும் அழிவற்ற தேவர்கள் அருக்கன் சிவன் என கூறி தினமும் வணங்கிடும் தலைவன் பக்கதில் நிற்கும் திருமால் மற்றும் முக்தி பெற்றவர்களும் அறியாத பரமனை அருகில் நின்று நாள்தோரும் வழிபடுவேன்.

4. ஜீவன்களின் மெய்ப்பொருள் ஆனவனே! வாணுலகத்தின் வித்தானவனே! நான் அடைக்கலமான இடத்திற்கு என்னைச் செல்ல விட்டானே! அந்த இறைவனை பகல் இரவு எனப் பாராமல் வணங்கித் துதித்து எதிரிடையாக இகலும் உலகத்தே என் மன இருள நீங்கி நிற்க வைத்தானே!

5.. எங்கு தேடினும் உலகில் சிவபெருமானைவிட சிறப்பான தெய்வமில்லை. உலகில் அவருக்கு ஒப்பானவரும் இல்லை. அண்டத்தை கடந்து நின்று அக்னி போன்ற் பொன்நிற ஒளியால் ஒளிர்ந்து விளங்கும் செந்நிறமான மேல்நோக்கிய சகஸ்ரத் தாமரையில் இருப்பவனே!

6. சிவனைவிட மேனமையுடைய தேவரெவரும் இல்லை அவரில்லாமல் செய்யும் தவமும் சிறப்பானதல்ல. அவரன்றி நான்முகன், திருமால், ருத்திரன் ஆகிய மூவரால் ஆவது ஒன்றுமில்லை. சிவனே முத்தி அடைவதகுரிய ஊரின் வழியைச் சொல்பவன்!

7. பொன் போன்று பிரகாசிக்கும் சகஸ்ரதளத்தில் வீற்றிருக்கும் சிவபெருமான், பிரமன், திருமால், ருத்திரன் ஆகிய மூவருக்கும் மேலானவன் மூத்தவன், தலைமகன், அவனை அப்பா என அழைத்தால் தந்தையாய் வந்து நின்று உயிர்களைக் காப்பவன் பெருமானே!

8. தாழ்ந்த சடையை உடையோனே, சிவபெருமானே! தீயைவிட வெம்மை உடையவனே! அவனை வணங்கும் அடியவர்க்கு நீரைவிடக் குளிர்ந்தவன். குழந்தையைப்போல் நல்லவன், நல் அன்பர் அடியவர்க்கு அருகில் இருப்பவன், தாயைப்போல் அருள் செய்பவன் அருள் புரியும் அந்த ஈசனை அறியாதார் இல்லை.

9. பொன்னால் செய்யப்பட்ட பொற்சடை என சொல்லும்படியாக பின்னால் அழகிய சடையை உடையவன். அவன் திருநாமம் நந்தி. என்பதாகும். அடியேனால் தொழப்படும் என் இறைவன் அவனால் வணங்கத்தக்கவர் யாரும் இல்லை என்பதுதானே உண்மை!

10. சிவபெருமான் தானே இந்த பெரிய உலகத்தை தாங்கி எங்கும் நீக்கமற நிறைந்து விண்னாய் விளங்குகின்றார்! பெருமானே சுடும் தீயாகவும் சூரியனாகவும் சந்திரனாகவும் விளங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் அருள் மழை பெய்யும் சக்தியாய் இருந்து பெரிய மலையாகவும், குளிர்ச்சியான கடலாகவும் காட்சியளிக்கின்றார்.

11. அருகிலும் தூரத்திலும் எல்லாவற்றிற்கும் முன்னைய ஆதி இறைவனின் பெருமையை காணின் அவருக்கு ஒப்பான பெரிய தெய்வம் வேறு ஒன்றுமில்லை. முயற்சியும் முயற்சியின் முடிவும் மழைபெய்கின்ற மேகமும் நந்தி என்கிற அப்பெருமானே!

12. நெற்றியில் காண்னுடைய சிவபெருமான் ஒப்பில்லா அன்புடன் அழியாதிருக்க, எண்ணில்லாத தேவர்கள் இறந்துபட்டனர். மண் உலகத்தில் வாழ்பவரும் விண்-தேவ உலகத்தில் வாழ்பவரும் இப்பெருமானே உலகில் அழியாதிருக்க அருள் செய்பவன் என்பதை அறியாமலிருக்கின்றனர்.

13. மண் உலகை அளந்த பெருமாள், அவன் கொப்பூழில் தோன்றிய நான்முக ஆகிய தேவர்களும் தங்களது எண்ணத்தில் சிவனை நிறுத்தி நினையாமலிருப்பதற்கு அவர்கள் இன்பத்தில் திளைத்திருப்பதுவே காரணமாகும். விரிந்த வானத்தில் பரந்து இருக்கும் பெருமானைக் கடந்துபோய் அவர்களால் அறியமுடியவில்லை. அப்பெருமான் எல்லவற்றிலும் கலந்தும் கடந்தும் விளங்குபவன்.

14. சுவாதிட்டம் எனும் ஆதாரத்தில் வீற்றிருக்கும் பிரம்மனையும் மணிபூரகத்தில் வீற்றிருக்கும் திருமாலையும் கடந்து அநாகத்தில் வீற்றிருக்கும் ருத்திரனையும் கடந்து சிரசின்மேல் உள்ள சகஸ்ரத்தில் நின்று எல்லாவற்ரையும் காணபவன் சிவபெருமானே!

15. பெருமான் உலகைப் படைப்பவன், அழிப்பவன்,, உடலைக் காத்து மாற்றங்கள் செய்பவன், எல்லாவற்றையும் கடந்து நிற்பவன். பேரருள் ஜோதியாய் ஓரிடத்தில் குவியாத இயல்புடன் ஊழிக்கூத்தை இயக்குபவனாகவும் நிலையான நீதியுடன் அழியாத தன்மை கொண்டு இருப்பவன்.

16. நரம்புகள் கொண்ட கொன்றை மலரை தனது சுருண்ட சடையில் தரித்தவன். முகத்தில் ஒளியையும் அகன்ற அழகான நெற்றியையும் உடைய உமையை தனது இடது பாகத்தில் வைத்திருப்பவன். அவனை மூவரும் தேவர்களும் குற்றத்தில் பொருந்தியுள்ள தனமையுடன் இருக்கும்போது என்ன எனப் பாராட்டி குணத்தைபாராட்டி செல்வர். பாரட்டமாட்டார்கள்..

17. ஸ்தூல சூக்ம உடல்கள் இரண்டும் ஒன்றாகக் கலந்து இருப்பினும் மாயையின் தொடர்புடைய சூக்ம உடம்பில் பொதிந்திருக்கும் கானம் வழி மனம் பொருந்தி ஆன்மா தன்னை ஒளிவடிவமாக்கி கண்டாலும் வான் வடிவமான சிவனுடன ஏற்படும் தொடர்புக்கு எதிரும் இல்லை. ஒப்புமில்லையே!

18. அளகாபுரி மன்னன் குபேரனை வடக்குத் திசைக்கு தலைவனாகவும் செல்வத்திற்கு அதிபதியாகவும் செய்து குறையாத தவத்தின் பயனைக் கருத்தில் கொண்டு அந்த வடதிசையை வணங்கி போற்றினால் அத்திசைக்கு நீயும் தலைவனாய் ஆகமுடியும் எனச் சொல்பவன் எம் பெருமானே!

19. வடக்குத் திசைக்குத் தலைவன். விஷய பற்றான விட வாசனைக்கு ஆதாரமான ஏழு ஆதாரங்களையும் அழித்து பாழான நிலமான சுடுகாடு ஆக்கியவன். முன்னதாகவே அனைத்தும் அறிபவன். பாவங்களை நிவர்த்தி செய்யும் வடக்கு திசையை இடமாக்கிக் கொண்ட ஜீவன்களின் உண்மைத்தவம் கண்டு அது செய்தவரை இடமாக்கி எழுநது அருள் செய்பவன்!

20. பிறப்பும் இறப்பும் கருவில் உதிக்குமுன்னே திட்டமிட்டவன் சிவபெருமான். அவன் ஏற்படுத்திய அந்த நியதியை அறிந்தால் பஞ்ச பூதங்களில் ஆகாய பூதராக உள்ள சதாசிவ வடிவம் கண்மலருக்குமேல் உள்ள சிரசில் தியானத்தில் மேகம் ஒலிப்பதுபோல் ஒளியும் ஒலியாகவும் தெரியும்.

21. வானில் உள்ள பெரும் மேகம் போன்ற கரிய நிறம் கொண்ட திருமால், பிரமன், தேவர்கள் ஆகியோரின் குற்றம் நிறைந்த பிறவியை நீக்குபவனாகிய சிவன் ஒப்பற்றவன். காட்டுயாணை கதறும்படி சிவகோடிகளின் ஆணவமான படலத்தைப் பிளந்த எம்பெருமானைப் போற்றி புகழ்ந்து ஒன்றி நிற்றலே உய்வு அடைய வழி.

22. மாயையில் தோன்றிய உடம்பிற்கு உரிய மாய நாடன் சிவபெருமான் தியானப் பொருளாக மனதில் தோன்றி உயிர்கள் மனதில் நினைப்பதை அறிந்து கொள்வான் என்றபோதும் உயிர்கள் அவரை நினையாமல் இருக்கின்றன். அவர்கள் இறைவனுக்கு என்மேல் அருள் இல்லை எனச் சொல்வர். தன் அருள் எல்லையைத் தாண்டி நிற்பவர்க்கும் கருணை வழங்குபவர் சிவபெருமான். என்னே அவர் கருணை!

23. அக்னிக் கடவுளை கடலின் நடுவே நிலைக்கச் செய்த நீதியை உடைய எல்லாம் வல்ல ஆற்றல் உடைய பெருமானே! அவரை இல்லை எனச் சொல்ல வேண்டாம்! படைத்தல் முதலியவற்றைச் செய்யும் கடவுளுக்கும் தலைவனாய் பகலும் இரவும் உயிர்களுக்கு அருள் செய்து கொண்டிருப்பவன்!

24. எந்தக் குற்றமும் அற்ற சிவ திருவடியை விடாப்பிடியாக பற்றி தெளிந்து அவ்வடிக்கே உயிர்களின் செல்வம் அனைத்தும் உரியனவாகும் எனக் கருதிப் புறப்பொருள்களான இன்பம், ஐஸ்வர்யம், கல்வி, மனத்திறமை, ஒழுங்கு, செம்மை, பாக்கியம், செல்வம் ஆகியவற்றில் மயங்கியுள்ள மனதை மாற்றி உறுதியாய் நிற்பவரிடத்தில் சிவன் இருப்பன்.

25. பிறவி அற்றவன்,,உயிர்களை ஒடுக்குபவன், அருள் உடையவன், அழிவு இல்லாதவன் ,எல்லோருக்கும் இன்பம் அருள்பவன், ஈடு இல்லாதவன், அவனை வழிபடுங்கள் அவன் திருவடி மறவாமல் தொழுதால் அஞ்ஞானம் நீங்கி ஞானப்பேற்றை அடையலாம்.

26. ஆன்மாவினுள் எப்போதும் இருக்கும் சிவனை வழிபடுங்கள். எங்கும் நிறைந்துள்ளவனும் உலகம் முழுவதும் கடந்தவனும் சகஸ்ரதளத்தில் இருப்பவனும் ஆகிய சிவன் திருவடி பேறு அப்படி வணங்குவோறுக்கு கிட்டும்.

27. சேர்க்கைக்குரிய இடமான சுவாதிட்டான மலரின் கீழ் ஒளிபொருந்திய முகத்தை உடைய முடிவு என்றில்லாத இறையின் இறையருள் நமக்கும் உரியது என்று சிவனை வழிபடும் உயிர்களின் அறிவுக்குள் புகுந்து நீங்காமல் நிலைத்து நிற்பான் சிவன்.

58 .எல்லா இடங்களிளும் நீக்கமறப் பரவிநிற்கும் சிவன் ஆன்மாக்களுடன் பொருந்தி என்றும் நிற்பவன்.. எல்லா காலங்களிலும் இருக்கும் அவன் பழமைக்கு பழமையாகவும் புதுமைக்கு புதுமையாகவும் இருப்பவன் தேவர் உலகமாகிய அமராபதி தேவர்களை ஆளும் அப்பெருமான் தனக்கு என ஒரு செய்ல் செய்யாமல் இருப்பான். தன்னை வழிபடும் அடியார்க்கு எப்போதும் வழித்துணையாய் நிற்பான்.

29. பெருமானே அடியேன் காணும்படி அருள்வாய். அடியேனுக்கு உன்னைத்தவிர உறவு என்று சொல்ல யார் இருக்கின்றார். நீ வெளிப்பட்டால் அடியேன் அகத்தில் தழுவியிருப்பதுபோல் புறத்திலும் வெட்கப்படாமல் தழுவியிருப்பேன். மனதில் குறையில்லாத அருட்பண்பு நிறைந்த மனத்தில் ஆணிவேர் போன்று எழுந்தருளியிருப்பவனே!

30. திடிரென்று வானத்திலிருந்து தானே மழை பொய்வதுபோல் இறைவனின் அருட் கருணை வெள்ளம் மழைபோல் தானே வலிய வந்து அருள் பொழியட்டும் என்று நினைப்பவர்கள் பலர். ஆன் கன்று தன் தாய்ப் பசுவை அழைப்பது போன்று என் நந்தியம் பெருமானை அடியேன் ஞானம் பெறுவதற்காக இன்று அழைக்கின்றேன்.

31. மண்ணுலகில் வாழ்வோருக்கு மனித வடிவிலும், புவர் உலகத்தோருக்கு ஒளிவடிவிலும், சுவர் உலகத்தோருக்கு தேவ வடிவிலும், வெளிப்பட்டு அருளும் சிவன் சித்திகளை விரும்புவர்களுக்கு சித்தானாக வெளிப்பட்டு அருளும் அப்பெருமான்மீது அறிவின் இடமாய் நின்றபடி அடியேன் அன்பு கொண்டிருப்பேன்.

32. தேவர்கட்குத் தலைவன், அடியவர்களாகிய நமக்கு தலைவன், மேல்கீழ் எனப் பத்து திசைகளிலும் நிறைந்திருந்து நீரால் சூழ்ப்பட்ட ஏழு உலகங்களையும் கடந்தவன். அந்த தன்மையை அறிந்தவர் இல்லை. இத்தகைய எங்கும் பரவியுள்ள இறைவனின் அருள்கிட்ட பாடல் பாடி வழிபடுவோமே!

33. பழங்கால முதலே இருந்த பல கடவுள்களை வழிபட விதிகள் ஏற்பட்டிருந்தும் உயிர்கள் உண்மையை உணராதவர் ஆகினர். துதி பாடல்களைப் பாட வல்லவரும் சிவனுடன் கலந்து இருந்து உண்மையான அறிவைப் பெறாதவர் ஆகினர். அவர்கள் உள்ளத்தில் அமைதி இல்லாது வாடுகின்றவர் ஆகினர்.

34 தேவர்களுக்கு அருளிய் நெறிமுறைகளின் கலவை சாந்தில் கலந்து வீசும் கத்தூரியின் மணம்போல் சிவமணம் கமழும் அத்தகைய உண்மையான நெறியில் நடக்க, அரிய சுடர்போல் ஒளியைத் தரும் பெருமானின் ஆயிரம் நாமங்களை அடியேன் நடக்கும்போதும் நிற்கும்போதும் எப்போதும் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பேன்.

35. வேறு எவறும் படைக்காத செம்மையான நெறியில் விளங்கும் சிவபெருமானைப் போற்றிப் புகழ்ந்து இருந்தால் ஜீவனது அட்டதள கமலம் கவிழ்ந்த நிலையில் இருந்து அவரது எண்ணங்களை கீழ் முகமாக உலக முகமாக விளங்க வைக்கும் அதிலிருந்து மாற்றி அட்ட கமலத்தை மேல் முகமாக மாற்றி நிமிறும்படி செய்வான் அப்போது உயிர்களின் முகம் மேல்முகமாக ஊர்த்துவமுகமாகி ஈசான ஒளிமயமாக விளங்கும்.

36. உயிர்கள் அனைவற்றிற்கும் தந்தையான நந்தியை, தெவிட்டாத அமுதம் போன்றவனை, தனக்கு ஒப்பிலாதவனை, வேண்டியவர்க்கு வேண்டியதை அளிக்கும் வள்ளல் பெருமானை உரிய காலத்தில் ஊழியை நடத்தும் முதல்வனை எந்த வகையாக இருந்தாலும் தொழுங்கள். அப்படி வழிபட்டால் அவனின் கருணையைப் பெறலாம்.

37. உறுதியாய் நானும் தினந்தோறும் இறைவனை வழிபடுவேன். அதனால் தழல் போன்ற மேனியுடைய இறைவனும் வெளிபட்டு நிற்பது வானத்தில் கலைகள் நிறைந்த சந்திரன் போல் உடலில் அண்டா காயத்தில் சந்திர ஒளி சகஸ்ர தளத்தில் சிரசின்மேல் தோன்றி.ஒளிர்ந்து நிற்பது போலிருக்கும்.

38. பெரியான், அரியான் அந்த சிவனை வழிபடுவதைக் கைவிடமாடேன். ஒருதாயின் வயிற்றில் பிறவாதவனும் ஆகிய சிவனை உருவம் உள்ள ஜீவனாகிய அடியேன் வழிபடுவதைக் கைவிடமாட்டேன். நந்தி என்ற இறைவனை வழிபடுவதை ஒருநாளும் கைவிடேன். எப்போதும் அவனைத் துதித்துக் கொண்டிருக்கும் அடியேனே பெரிய தவம் செய்தவன் ஆவேன்.

39. ஐந்தெழுத்தால் வணங்கும் அடியவரின் உள்ளத்தில் மிக்க அறிவுப் பேரொளியாய்த் தோன்றுவான். பாசங்களிலிருந்து விலகி நிற்பவன். உயிர்களிடத்து மகிழ்ந்து திளைக்கும் இறைவனைப் பலவகையாய் துதித்து வணங்கினால் உரிமையுடைய நண்பனாகும் நிலையை அடைந்தால் அவனது திருஅருள் பெறுவது எளிதாகும்.

40. சிவன் திருவடியில் மிக்க விருப்பம்கொண்டு கழலணிந்த அவன் திருவடியை வணங்கி அத்திருவடியை அடைய விரும்புவர் அடியார். செம்பொன் ஒளியைப்போல் நிறைந்த ஒளியை உடைய சிவன். வஞ்சனைகளால் மறைத்து குறும்பு செய்யாமல் வழிபடும் மெய் அன்பர்களின் உடலை புறக்கணியாது அவ்வுடலில் புகுந்து நிற்பான்.

41. பாற்கடலில் எழுந்துவந்த ஆலகால நஞ்சை உண்டு அருளிய தேவர்களின் தலைவன் சிவபெருமானை, திருத்தப்பட்ட விளைநிலம் போன்ற மனதில் கொண்டு வணங்க வல்லாருக்கு நாத ஒலியைக் காட்டிய உமையொருபாகன் அடியார் மனதில் பெண்மானைக் கண்ட ஆண்மான் போல் கூடி நிற்பவன்.

42. அரன் சிவனை புகழ்ந்து வழிபாடு செய்பவர் பெறுவது, நான்கு தலைகளையுடைய நான்முகன் படைத்த வண்ணம் இறந்து பிறக்கும் மாயையுடன் கூடிய இல்லற பந்தத்தில் உழழும் உயிர்கள் உடலில் திரண்ட தோள்களுடைய உமையின் கணவன் வந்து பெருந்துவது இயற்கைதானே.

43. திருஐந்தெழுத்தை நல்ல தூய்மையான மனத்துடன் தொடர்ந்து துதித்து ஆற்றல் பெற்று அவன் தாழினையே நினைவாய் கொண்டு வீடுபேற்றைத் தரும் அத்திருவடியில் அடங்கி ஒடுங்குபவர்க்கு சிவன் தன் திருவடியை நல்கி அந்த அடியவருடன் வேறுபாடின்றி நிலைத்து நிறைந்து நிற்பான்.

44. தேவர்கள் சுழுமுனையில் இருக்கும் இறைவனை வாழ்க என்றும்,. அசுரர்கள் பெருமானை வாழ்க என்றும் மனிதர்க்ள் அவன் திருவடி வாழ்க என்றும் வாழ்த்துவர். அடியேன் அப்பெருமானை வணங்கி என் அன்பினுள எப்போதும் நிலைப்பெற்று இருக்குமாறு செய்வேன்.

45. ஆழிகடல் சூழ் இவ்வுலகம் இறைவன் விதிமுறைக்கு உட்பட்டு நடப்பதல்லாமல் வேறு முறையில் இயங்கக் கூடாது. இவ்விதி முறையால் உயிர்கள் அடையும் இன்பம் மாறுபாடு அடையாது. ஒளிவடிவான இறைவன் தினமும் துதிகள் வழியாய் வீட்டு நெறிகளளை அருளும் கதிரவன் ஆவான்.

46. மனம் திருந்தி எப்போதும் சிந்தனையில் சிவபெருமானை எண்ணிக் கொண்டிருக்கும் அடியார்கள் செம்மேனியனே, மங்கல வடிவினனே எப்பொருளுக்கும் இறைவா என்று வழிபட அந்திவண்ணன், அரன், சிவன் என்பதெல்லாம் உருவமானதால் படைப்புக்கு முந்தியகாலத்தில் ஐந்து நிறக்கதிர்களாகத் தோன்றிய் முந்திவண்ணன், முதல்வனே, யாவர்க்கும் மேலான பரனே என்று அடியேன் வழிபட சிவன் ஞானவடிவினனாய் அடியேன் மனதில் எழுந்தருளியுள்ளான்..

47. பெரும் தவத்தை உடையவர் உயிர்களின் உள்ளத்தில் சிவன் கோவில் கொண்டிருக்கின்றான் என்பதை உணர்ந்து உடலை பாதுகாப்பர். அப்பெருமான் நெஞ்சத்து எழுந்தருளியிருக்கும் தன்மையினாலே சிவன் அடிமேல் அன்பு கொண்டு இயங்கும் நேயத்தவர் ஆவர். அப்படி நினையாதவர்க்கு பனை மரத்தின்மேல் இருக்கும் கழுகு மரத்தில் இருக்கும் பனம் பழத்தின் சுவையை அறியாமல் நிலத்திற்கு வந்து உணவை உணுவதுபோல் திருவடி பேரின்பம் கிடைப்பது அரிது.. இல்லற விவகரத்தில் உலகத்திலும் மற்ற நேரங்களில் சிவ சிந்தனையிலும் இருக்கும் உயிர்களுக்கு இல்லற வாழ்வின் பாதிப்புகள் துன்புறுத்தாது.

48. அடியவர்கள் வழிபடும் தேவர்களின் தலைவன் சிவபெருமானை அடியேன் தலை முடியால் வணங்கி வழிபட்டு அவனை உளமாற நினைத்து உலக உயிர்களுக்கு அருளும் மேலான பெருந்தகையான எம் தலைவன் அவனை இரவு பகல் என்ற நிலையில்லமல் ஒளிரும் அணையாத விளக்கு என நினைத்து மகிழ்ந்திருந்தேன்..

49. பழமையான உயிர்கள் பாசம் ஆகியவற்றிற்கு தலைவனாகிய பெருமானை நினைத்து உயிர் மற்றும் தளை என்று சொல்லப்படும் பாசம் ஆகியவற்றின் இயல்பை அறிந்து சிவனோடு ஒன்றாய் கலக்க வல்லமையுடையோர் திரை கடலில் வரும் அலைபோல் பசுக்கள் செய்த பாவத் தளைகளை தாண்டி நீந்தி பசு பாசங்களைக் கடந்து முத்தி என்ற கரையை அடையலாம்.

50. இறைவனின் திருவடியை அடியவனின் தலையில் சூடிக் கொள்வேன். உள்ளத்தில் வைத்து போற்றுவேன். தலைவன் எனப் பாடி பல மலர்களால் அர்ச்சனை செய்து கூத்தாடி வணங்கி வழிபடுவேன். அவனே தேவர்க்கு எல்லாம் தேவன் என நம்புவேன். அடியேன் அவனைப் பற்றி முற்றிலும் அறிந்து கொண்டதன் விளைவே இதுவாகும்.

#####

செவ்வாய்க்கிழமை, 10 December 2019 07:30

மூலர் திரவியம்!

Written by

ஓம் நமசிவய ஓம்

அருளெனும் கடல்முகந் அடியர் சிந்தையாம்
பொருள் பெருநிலஞ் சிவபோக முற்றிட
வரமழை உதவி செவ்வந்து யானையின்
திருவடி இணைமலர் சென்னி சேர்த்துவோம்

#@#@#@#@#@

மூலர் திரவியம்!

வரலாறு!

சிவயோகி ஒருவர் கயிலையில் வாழ்ந்து நந்தியம்பெருமனிடம் சனகர், சனந்திரர், சனாதனன், சனற்குமாரர், பதஞ்சலி, வியாக்ரபாதர் ஆகியோர உடன் இருக்க உபதேசம் பெற்று அகத்தியரைக் காண தென் தமிழகம் நோக்கிப் பயணித்தார். வழியில் கேதாரம், காசி, காளத்தி ஆகிய தலங்களை தரிசித்தார். தில்லை நடராஜப் பெருமானை வழிபட்டு திருவாவடுதுறையில் திருமாசிலாமணீஸ்வரரை தரிசித்து சாத்தனூர் வருகையில் மூலன் என்ற இடையன் இறந்துவிட்டபடியால் அவன் மேய்க்கும் பசுக்கள் அவனைச் சுற்றி நின்று கண்ணீர் விட்டுக்கொண்டிருந்தன. அதைக் கண்ணுற்ற யோகி தன் தவ வலிமையால் பரகாயப் பிரவேசம் செய்து மூலன் உடம்பில் புகுந்தார். பசுக்கள் சந்தோஷிக்க அவைகளின் இருப்பிடத்திற்குச் கூட்டிச்சென்று விட்டு விட்டு வந்தவர் தன் மூல உடலைக் காணது அது இறையின் செயல் என்று எண்ணி திருவாவடுதுறையில் ஓர் அரச மரத்தடியில் அமர்ந்து சிவ சிந்தனையுள் மூழ்கினார்.
வருடத்திற்கு ஒன்றாக மூவாயிரம் பாடல்கள் பாடியுள்ளார். முலர் தம் பாடல்களை சோமன், பிரமன், உருத்திரன், இந்திரன், மாலாங்கன், கத்துரு, காலாங்கி கஞ்சமலையன் ஆகியோர்க்கு விளக்கியுள்ளார். அவகளை உயிர்களின் நலன் கருதி அறிந்து கொள்ளும்பொருட்டு திருமறையில் பத்தாம் திருமறையின் பாயிரம் மற்றும் ஒன்பது தந்திரங்களை உரையாக உயிர்கள் படித்து பயன் இன்பம் அடைய வாழ்த்துக்கள் குருஸ்ரீ பகோரா.

பாயிரம்
முதல் தந்திரம்
இரண்டாம் தந்திரம்
மூன்றாம் தந்திரம்
நான்காம் தந்திரம்
ஐந்தாம் தந்திரம்
ஆறாம் தந்திரம்
ஏழாம் தந்திரம்
எட்டாம் தந்திரம்
ஒன்பதாம் தந்திரம்

@#@#@#@#@#@#

தொடர்பு ஏற்படுத்துங்கள்!

Written by

தொடர்பு ஏற்படுத்துங்கள்!

இருவர் ஆன்மீகப் பயணம் மேற்கொண்டனர். பல தலங்களுக்குச் சென்று இறைவனை வழிபட்டனர். ஒருநாள் அவர்கள் இரவு தங்கியிருந்த இடம் இரயில் பாதை அருகே இருந்தது. அசதியில் படுத்ததும் இருவரும் உறங்கினர். கொஞ்ச நேரத்தில் இரயில் செல்வதனால் ஏற்படும் சப்தம் கேட்டு விழித்தனர். ஆனால் ஒருவருக்கு தூக்கம் பிடிக்கவில்லை. மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்து சப்தம் கேட்பதால் அவரால் ஆழ்ந்து உறங்க முடியவில்லை. இரயில்பாதை அருகே இருப்பதால் அந்த சப்தம் தொடர்ந்து கேட்டுக் கொண்டுதானிருக்கும். அதற்கும் இவருக்கும் என்ன சம்பந்தம். அந்த சப்தத்தில் கவனம் செலுத்தாமல் இருந்தால் தூக்கம் வரும் என்றார் மற்றவர். அதெப்படி சப்தம் தொடர்ந்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது அதை கவனியால் இருக்க முடிய வில்லையே என்றார். இரயில் ஓடினால் சப்தம் வரும். அது இயற்கையானது. அதை மாற்றமுடியாது. பயணிகளை ஓரிடத்திலிருந்து வேறு இடத்திற்கு கொண்டு சொல்ல இந்த இரயிலின் பயணம் தேவை. அதை நிறுத்த முடியாது. இதை இப்படி இயற்கையாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அந்த சப்தம் உங்களுக்கு தொந்தரவாக இருக்காது இயல்பாக பழகி விடும் என்றார் மற்றவர். இவர் பேச்சில் அவருக்கு எரிச்சல் உண்டானது. இருந்தாலும் வேறுவழியில்லை ஆதலால் அவர் சொன்னபடி நினைத்தார். சிறிது நேரத்தில் உறங்கிவிட்டார். அடுத்தநாள் காளை எழுந்ததும் அவருக்கு நன்றி சொன்னார்.

இதிலிருந்து என்ன புரிகின்றது உங்களுக்கு! உங்களைச் சுற்றி நடக்கும் விஷயங்கள் உங்களுக்கு இடைஞ்சலாக இருந்து எரிச்சிலை தோற்றுவிக்கலாம். மனம் நிம்மதியில்லாம்ல் போகலாம். உடனே அந்த விசயத்தைப் ப்ற்றி மேலும் மேலும் ஆராயாமல் அமைதியாக அது இயற்கையாக ஏற்பட்ட நிகழ்வு என்று ஆறுதல் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் விரும்பும் ஒரு கடவுளை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். மனதை அந்த கடவுளின் நினைவு ஆக்கிரமித்துக் கொள்வதால் மனம் நிம்மதியடையும். அதனால் முன்பு தோன்றிய குழப்பங்கள் எரிச்சல் மறையும் நீங்கள் நிம்மதி அடைவீர்! அதனால் குழப்பங்கள் ஏற்படும்போது மனதின எண்ண அலைகளை இறைவனுடன் தொடர்பு ஏற்படுத்த முயற்சித்து வெற்றி பெறுங்கள்!

பிடிப்பு-பற்றுதல்!

Written by

பிடிப்பு-பற்றுதல்!


ஒரு பெரியவர் தன் பேரனை கையைப் பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு செல்ல கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பேரன் தாத்தாவின் கையை உதறிவிட்டு அவர் விரலை தான் பிடித்துக் கொண்டு நடக்க முயன்றான். அப்போது பெரியவர் சொன்னார். குழந்தாய்! நீ சிறியவன். உன்னால் வரும் எதிர்ப்புகளை சமாளிக்கும் ஆற்றல், விவேகம் ஆகியன இல்லை. நீ என்கையைப் பிடித்துக் கொண்டு நடந்தால் எந்தச் சந்தர்பத்திலும் அதிர்ச்சியில் கையை விட்டு விடுவாய். நீ தடுமாறும் போது உடனடியாக என்னால் உன்னை தாங்கி பிடிக்க முடியாது. ஆனால் நீ என் கையைப் பிடித்துக் கொண்டால் நீ தடுமாறினாலும் நான் உன்னைப் பிடித்திருப்பதால் உனக்கு எந்த துன்பமும் ஏற்படாது. உனக்குரிய காலம் வரும் வரை நீ என் கையைப் பிடித்து நடத்தல் சிறப்பு என்றார். இதன் உள் இன்னெரு விளக்கமுண்டு. அது என்னவென்றால்.

உயிர்களாகிய நாம் இறைவனைப் பற்ற வேண்டியதில்லை. இறைவன் நம்மை எப்போதும் பற்றிக் கொண்டிருக்கின்றான் என்று நம்புங்கள். அந்த பிடிப்பே உங்கள் வழ்க்கை முழுவதற்கும் பயன்படும். அதைவிடுத்து சிறு குழந்தைபோல் என்னால் முடியும் என நினைத்து இறைவன் உங்களைப் பற்றியிருப்பதை தவிர்த்து நீங்கள் இறைவனை பற்ற ஆசைப்பட வேண்டாம்!

#####

ஓம்நமசிவய!

தேவர் தொழுங் கருணைச் செல்வனே சிறந்தொளிரும்
மங்கள சொரூபனே ஓவறு சித்திகளனைத்தும்
உதவுவோய் ஒலிகெழுகிண்கிணி பாத சாலநூபுரங்கள்
மேவியொளிர் சரணே மததாரை விரவியதிண் கபோலனே
நினதருளால் பாவமொடு பலபிணியும் பம்பு வறுமைகளும்
பலவான இடர்களையும் பாற்றுக இன்புறவே!

#*#*#*#*#

சிவ சமகம் / ருத்ர சமகம்!

ஸ்ரீருத்ர பாராயணம் சமக பாராயணத்துடன் சேர்ந்தால்தான் அது முழுமையான பலனை அளிக்கும் ஸ்ரீருத்ர ஜபத்திற்கு ஐந்து வடிவம் உள்ளது. ஸ்ரீருத்ரத்தையும் சமகத்தையும் பாராயணம் செய்வது சாதாரணரூபம். முதலில் ருத்ரத்தை 11 முறை ஜபித்து பின் சமகத்தின் முதல் அனுவாகத்தையும், இரண்டாவது முறை ருத்ரத்தை 11 முறை ஜபித்து பின் சமகத்தின் இரண்டாவது அனுவாகத்தையும், அப்படியே பதினோரு முறை ருத்ரத்தை ஜபித்துப் பதினொன்றாவது அனுவாகத்தையும் பாராயணம் செய்தால் அது 'ருத்ரைகாதசினீ'' என்று அழைக்கப்பெறும். பதினொரு லகுருத்ரம் ஒரு மகாருத்ரம். பதினொரு மகாருத்ரம் ஒரு அதி ருத்ரம்

ஸ்ரீருத்ரத்தின் முதல் அனுவாகத்தில் ஈசுவருனுடைய கட்டளையை மீறுபவர்களை அவர் தண்டிப்பதால் அவரின் கோபக்கனைகளை குறைத்து, அமைதி பொழிபவராக வேண்டுமென்றும், சமகத்தில், நாம்வாழத் தேவையான, பலதரப்பட்ட பொருட்களும், சந்ததிகளும், செல்வங்களும், பலதரப்பட்ட உலோகங்களும், பொன்னும், கல்வியும், ஞானமும், குறைவில்லா வாழ்வும், இனிமையான தூக்கமும் மற்றும் வாழ்விற்கு தேவையானவையும் ஸ்ரீருத்ரனிடம் கோரி வேண்டப்படுகின்றது

சிவனை ஆராதிப்பதால் மட்டுமே அவர் மனம் குளிரவைக்க முடியும்.. "வாளால் அறுத்துச் சுடினும் மருத்துவன் பால் மாளாத காதல் நோயாளன் போல்" – என்ற சொற்றொடருக்கிணங்க மருத்துவர் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் போது அவர் மீது நாம் கோபம் கொள்வதில்லையோ, அது போன்று துன்பம் வரும்போதும், இன்பம் வரும்போதும், ஈசுவரனிடத்தில் மனத்தை செலுத்தினால், அவர் நம்மிடத்தில் ஈடில்லா அன்பைப் பொழிவார். பற்று இல்லாத (எந்த ஆசையுமேயில்லாத) ஈசுவரனின் கால்களை இறுக்கமாகப் பிடித்து நம் துன்பங்களை அவனிடம் அர்ப்பணித்துவிட்டு அவன் மேல் உள்ள பற்றை (கால்களைப்) பிடித்துக் கொண்டோமேயானால், நமக்கு பேரின்பம் கிட்டும் என்கிறார். வள்ளுவர்.

அண்ட சராசரங்களிலெல்லாம் வியாபித்து இருக்கும் சிவன், திருநீரை பூசிக்கொண்டும், பிறைச்சந்திரனை தலையில் சூடியும், புலித்தோலை இடையில் உடுத்தியும், கண்மணிமாலையை (ருத்திராக்ஷத்தை) அணிந்தும், மயானத்தில் தியானத்தில் அமர்ந்தும், தனக்கென்று எதுவும் வேண்டாதவராய் ஆயிரம் கதிரவனைப்போல் ஒளிர்கின்ற உன்னத கருணாமூர்த்தியை வேண்டுபவர்களை 'வாழ்க்கை' என்ற துன்பக் கடலிலிருந்து கரையேற்றுவார்.

இருப்பினும், உலக வாழ்வில் 'பொருள்' இல்லாமல் வாழ்வதென்பது இயலாது, அதனால், எல்லா செல்வங்களையும் கொடுக்க வேண்டி ஈசனிடம் வழிபடுவதே சமகப் பாட்டு. திருடர் முதலியவர்களுடைய உடம்பில்கூட இரண்டு வடிவில் உயிர் உருவமாகவும், ஈசுவர உருவமாகவும் இருக்கும் அம்பிகா நாதனை மனதார வழிபட்டு வேண்டிய பொருட்களைப் பெற்று, நற்கதி அடைய அனைத்து உயிர்களுக்கும் இந்த சமகம் உதவட்டும்.

ஸ்ரீருத்திரனின் போர்கருவிகளும், கோபமும் தன்னை துன்புறுத்த வேண்டாம் என்று முதலில் வேண்டி பின், வாழ்வியல் இன்பத்திற்குத் தேவையான செல்வங்களை வேண்டுவதே சமகம். அதன் பொருட்டு, உலோகங்களையும், அடக்கி ஆளும் திறனையும், நீண்ட ஆயுளையும், வீடு, நிலம், மரம், செடி, புலன்கள், கையாளும் திறன், இன்பம், குதுகூலம், எதிரிகளினால் ஏற்படும் தொல்லைகளை களைந்தெடுக்கும் திறன், இன்ன பிற வாழவியல் இன்பங்கள் ஆகியவற்றை வேண்டிப் பெறுவதே சமகப் பாட்டின் கருத்தாகும்..

தூய்மையான வெண்மை நிறமுடையவரும், முக்கண்ணரும், ஐந்து முகமுடையவரும், கங்கையின் இறுமாப்பை அடக்கி சிரசில் தாங்கியவரும், பத்துக் கைகளுடையவரும், எல்லா ஆபரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப் பெற்றவரும்; சந்திரனைச் சிரசில் அடையாளமாகக் கொண்டவரும், நாகப்பாம்பைப் பூணூலாய்த் தரித்தவரும், 'உருவம்' - 'உருவமில்லாமை' என்ற இருநிலைகளைக் கொண்டவரும், புலித்தோலைப் போர்த்தியவரும், உமாதேவியயைப் பாதி உடலாகக் கொண்டவரும் இந்த சமகத்தை படிப்போரையும் பாடுவோரையும் எம்மையும், என்னைச் சுற்றியுள்ள எல்லா உயிர்களையும் மற்றும் உலகத்திலுள்ள அத்தனை உயிரினங்களையும் அன்பு கொண்டு கர்மவினைத் தாக்கங்களிலிருந்து காக்க வேண்டுகிறேன்.

எல்லாம் வல்ல இறைவனும், உமையை இடப்பாகம் தாங்கியவனும், தனக்கென்று எதுவும் வைத்துக்கொள்ளாதவனுமாகிய சிவபெருமானின் அருட்பெரும் கருணையுடன் தமிழ் பேசும் ஆன்மீக அன்பர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முறையில் சமகம் தமிழில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சமகம் என்றால் சமாதானம் எனப் பொருள். கர்ம வினைகளல் ஏற்பட்ட பிறப்பின் வாழ்கைதனை சமாதானமாக இறைஞ்சி கேட்டு ஈசுவரக் கருணையினால் நல்வாழ்வாக சீர்படுத்திக் கொள்ள உதவுவதே சமகப் பாடல். அனைத்து 'இக''பர' இன்பத்தை அளிக்கும் சமகப்பாட்டின் கருத்து தொகுப்பில் ஏதாவது தவறு இருப்பின் அது அடியேனுடையது. அதைக் குறிப்பிட்டுச் சொன்னால் திருத்தப்பட்டு அது எல்லோருக்கும் பயனாய் அமையும் உங்கள் செயல் சிறப்பானதாகும். அடியார்க்கு அடியேன் குருஸ்ரீ பகோரா.

ஒவ்வொரு மறைப்பாட்டின் முடிவிலும் "ஓம் ஷாந்தி" என்று மூன்றுமுறை பண் பாடப்படுவது - மனிதனை மூன்று ஆபத்திலிருந்து காக்கவே, அவையாவன:-
1. "அதியாத்மா" - எனும் "தன்னால் உருவாக்கப்பட்ட ஆபத்து
2. ” அதிபௌதிகம்" -எனும் இயற்கையால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கெடுதல்
3. ”அதிதெய்வீகம்"-எனும் கடவுள்களாலும், தேவதைகளாலும் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆபத்து
இம்மூன்று ஆபத்துகளிலிருந்தும் நாம் காப்பாற்றப்பட்டு, இவைகளில் சிக்காமல் தாண்டிப்போய் 'பரப்ப்ரம்ம" நிலை எனும் முழுமுதற்கடவுளிடம் ஒன்றிவிட வேண்டும் என்ற குறிக்கோளைக் உறுதியாக கொண்டு வேண்டிக்கொள்ள வேண்டும்..

வழிபாடு!

முதல் வேண்டுதலாக 'கர்ம காண்டம்' என்று அழைக்கபெறும் 'சமகப்பாட்டில்' முதலில் இரண்டு கடவுள்களை சேர்த்து வேண்டப்படுகின்றது. தினமும் விதிக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு ஆணைகளை செவ்வெனே செய்து முடிக்கவும், அலம்பித் தெளிவு படுத்தவும், வேள்வியில் ஈடுபடும் பொருட்டு, தொடர்ந்து வேள்வித்தீயில் மூங்கில் பட்டை கொண்டு நெய் ஊற்றப்படும் போதும் (வாஸோர்த்தரா) சமகம் ஓதப்படுகிறது. பொதுவாக 'கடவுள்' என்று வேண்டப்படுவதால், அக்னி, விஷ்ணு அல்லது ருத்திரனை வேண்டுவதாக பொருள்கொள்ள வேண்டும்.

சமஸ்கிருதம்::
ஓம் அக்னாவிஷ்ணு சஜோஷஸேமாவர்த்தந்து வாம் கிர: த்யும்னைர்வாஜேபிராகதம் ||

ஓம் அக்னியும் விஷ்ணுவும் ஆகியவர்களே| எங்களிடம் ஒருமித்து அன்பு கனியும் மனமுடையவர்களாக நீங்களிருவரும் இருக்க வேண்டும். உங்களை வணங்கும் எங்கள் வார்த்தைகள் உங்களை மகிழ்விக்கட்டும். நீங்களிருவரும் எல்லாவித பொன், பொருட்களுடனும், உணவுப் பொருள்களுடனும் எங்களுக்கு கொடுத்து வாழ்த்த எழுந்தருள வேண்டும்.

கீழே பதினோரு அனுவாகமாகப் சமகப் பாடல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பராயாணம் செய்து பயன் அடைந்து உயிர்கள் இன்புற ஆசீர்வதிக்கும் அடியார்க்கு அடியேன் குருஸ்ரீ பாகோரா.

1. உடம்பும், உடம்பு சார்ந்தவைகளும்.
2. அழகான உடம்பும், கவர்ந்திழுக்கும் ஆளுமையும்,
3. ஆசை, இச்சை, நிறைவேற வேண்டும்
4. "உணவுப்பொருட்களும் நீர்பண்டங்களும்"  
5 "நிலமும், அதைச்சார்ந்த மதிப்பிடமுடியாத பொருட்களும்" 
6. "இந்திரனும், மறைக் கடவுள்களும்"
7. "ஸோம வேள்வி நடத்த தேவையான பாண்டங்களை வேண்டுதல்
8. "வேள்வியில் ஈடுபடுவதற்கு தேவையான நுணுக்கமான பொருட்கள்” 
9. "வேள்வியின் அர்பணிப்பு மூலம் உயர்ந்த நிலையை அடைதல்”
10. "வீட்டிற்கும், விவசாயத்திற்கும் தேவையாவற்றை வேண்டுதல்”
11. "எல்லாம் வல்ல இறைநிலையை உணர்த்தும் "வாழ்த்தும், வேண்டுதலும்"
11- (அ) "நல்லதையே கேட்டு, செய்து, முடிக்க வேண்டும்"

#####

ஓம்நமசிவய!

முன்னவனே! யானை முகத்தவனே! முத்திநலம்
சொன்னவனே! தூய மெய்ச் சுகத்தவனே!
மன்னவனே! சிற்பரனே! ஐங்கரனே!
செஞ்சடையஞ் சேகரனே! தற்பரனே! நின்தாள் சரண்!

#*#*#*#*#

 

11-(அ) "நல்லதையே கேட்டு, செய்து, முடிக்க வேண்டும்!

நல்லதையே கேட்டு, நல்லதையே பார்த்து, நல்லதையே நினைக்கவேண்டி வழிபட கடைசியாக வேண்டுகோள் விடுக்கப்படுகிறது. இப் பகுதி எல்லாவித செயல் பாட்டிலும் இனிமையை, வேகத்தை, நன்மையை புகுத்தச்சொல்லி ஒழுக்கத்தை அறிவுருத்துகிறது. நமது மூதாதயர்கள் நம்மை வாழ்த்தட்டும், நாம் பேசுவது நன்மை பயப்பதாக இருக்கட்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளதைப் பார்க்கும்போது, நம் சனாதான நெறியின் பரந்த மனப்பான்மை வெளிப்படுகிறது.

சம.ஸ்கிருதம்::

இடா தேவஹுர் மனு யஜ்ஞனீர்ப்ருஹஸ்பதி ருக்தா மதானி ஷகும்சிஷத்விஷ்வேதேவா: ஸூக்தவச:ப்ருதிவி மாதர்மா மா ஹிக்ம்ஸீர் மது மனிஷ்யே மது ஜனிஷ்யே மது வக்ஷ்யாமி மது வதிச்யாமி மதுமதீம் தேவப்யோ வாசமுத்யாசக்ம் ஷுஷ்ரூஷேன்யாம் மனுஷ்யேப்யச்டம் மா தேவா அவந்து ஷோபாயை பிதரோனுமதந்து || ஒம் ஷாந்தி: ஒம் ஷாந்தி:ஒம் ஷாந்தி |
ஓம் ஷாந்தி ! ஓம் ஷாந்தி ! ஓம் ஷாந்தி !!


கடவுள்களின் அன்பைப் பொழிய எழுப்பப் பாடப்படும் மறைப்பாடல்கள் இறைத் தன்மை பொருந்திய "காமதேனு" பசுமூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதில் மனு அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர். மகிழ்ச்சியை ஊட்டும் 'மதக்கோட்பாட்டு பாடலை ப்ரஹஸ்பதி நமக்கு அளித்தார். 'மறைப்பாடல்களில்' கூறப்பட்டுள்ள விஷ்வ தேவாஸும், பூமாதேவியும், எனக்கு துன்பம் தரவேண்டாம். என் எண்ணங்கள் இனிப்பானதாக இருக்கட்டும்; என்னுடைய செயல் திறன் இனிமையானதாக இருக்கட்டும்; அதன் முடிவு இனிமையானதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கட்டும்; என்னுடைய படைப்பு இனிமையானதாக இருக்கட்டும்; என்னுடைய பேச்சும், பாராட்டுதலும் இனிமையானதாக இருக்கட்டும்; நான் பேசும் ஒலிவடிவான பேச்சு கடவுள்களுக்கு இனிமையைத் தரட்டும்; யார் நான் பேசுவதைக் காதுகொடுத்துக் கேட்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு என் பேச்சு இனிமையானதாக இருக்கட்டும்; கடவுள்கள் எனக்கு பேச்சுத்திறனின் ஒளியை என்னுள் படரச் செய்து, என் வார்த்தையை சுவையுள்ளதாக மாற்றட்டும். மூதாதையர்களும், பித்ருக்களும், மனநிறைவோடு என்னை வாழ்த்தி அருள் புரிவார்களாக.

ஓம் அமைதி || ஓம் அமைதி || ஓம் அமைதி

#####

புகைப்பட தொகுப்பு

வீடியோ தொகுப்பு

தலைவர்

குருஸ்ரீ பகோரா கயிலைமணி ப.கோவிந்தராஜன்.
துணைக்கோட்டப் பெறியாளர்
(பணி ஓய்வு). பி.எஸ்.என்.எல்.
ஈரோடு-638 001.
-94428 36536,75982 36536.
-0424 2280142
Email:[email protected]

மேலும் அறிய...

செயலாளர்

மா.முத்துச்சாமி.
மக்கள் செய்தி தொடற்புத் துறை
(பணி ஓய்வு).
ஈரோடு-638 001.

மேலும் அறிய...

பொருளாளர்

கோ.ரவிசங்கர். எம்.இ., எம்.பி.ஏ
என்ஜினியரிங் மேனேஜர்.
எல்& டி. கட்டுமானப்பிரிவு,
சென்னை-600 089.

மேலும் அறிய...

அறங்காவலர்

ம.செந்தில் இளவரசன்.
உரிமையாளர், ‘இந்தியன்’ உதிரி பாகங்கள்.
தாம்பரம்-600 048.

மேலும் அறிய...

பொருளடக்கம்

17199885
All
17199885
Your IP: 172.69.63.79
2020-06-04 10:41

செய்திமடல்

புகுபதிகை படிவம்

 

tree-1.jpg tree-2.jpg tree-3.jpg
orrgan-1.jpg organ-2.jpg orrgan-3.jpg
eye2.jpg eye1.jpg eye3.jpg
blood-03.jpg blood-01.jpg blood-02.jpg