gurji

குருஸ்ரீ பகோரா - வைரவாக்கியம்

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
புதன்கிழமை, 11 December 2019 07:43

அன்புடமை!

Written by

ஓம்நமசிவய!

அறிவின் வரம்பை அகன்றாய் குறிகுணங் கடந்த
குன்றே எட்டு வான் குணத்தெந்தாய் கட்டறு
களிற்று முகத்தோய் மலரில் மணமாய்
வளர்ந்தாய் அலர் கதிர் ஒளியின் அமர்வோய் போற்றி!

#####

அன்புடமை!

270 அன்பாகிய சக்தியும் அறிவான சிவமும் ஒன்றல்ல இரண்டு என்பர் அறியாதவர். அன்பின் முதிர்ச்சியால் சிவமாகிய அறிவு விளங்கும் என்பதை உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் ஆகிய எவரும் உணர்வதில்லை. அன்புதான் சிவத்தை விளங்கச் செய்வது. என்பதை அறிந்த பின்பும் அன்பே வடிவாய் சிவமாம் தன்மையை அடைந்திருந்தார்.

271. பொன்னின் ஒளியைக் கடந்த புலித்தோலை உடுத்தியவன். மின்னைல் போன்று ஒளிக்கும் பிறைசந்திரனை பொருந்தியிருந்து வெண்மையான திருநீற்றை அணிந்து விளங்கும் அப்பெருமானிடம் பின்னிக் கிடந்தது என் பேரன்பு.

272 எழுமை விறகாகக் கொண்டு உடலின் தசையை அறுத்து பொன்போன்ற அக்னியிலிட்டு தீய்த்தாலும் அன்புடன் உருகி மனம் நெகிழ்பவரன்றி என்னைப்போல் இறைவனை அடைய முடியாது.

273. ஆர்வமுடன் அன்பு கொண்டவர் இறைவனைக் காண்பர். அன்பால் மன நெகிழ்வு ஏற்பட்டு ஈசன் திருவடிகளை தலையில் சூடுவர், அப்படியின்றி சம்சாரத்தின் சுமையைத் தாங்கி வருந்துவர் பிறவிக் கடலில் விழுந்து துன்புறுவர். அன்பில்லாத உயிர்கள் துன்பமான காட்டில் செல்லும் வழியறியாது வருந்துவர்.

274. அன்பு கொண்டு மனதை உருக்கி இறைவனை வழிபடுவீர். முதன்மையான அன்பினால் உள்ளம் உருக இறைவனை நாடுங்கள். அவ்வாறு நாடிய எனக்கு நந்தியம் பெருமான் என்னிடமுள்ள பாசத்தை போக்கி கருணைக் காட்டியதுவே அவன் அருள் காட்டும் விதமாகும்.

275. தானே தனியாய் நின்ற காலத்து சுயம்பு என்று நினைத்து வழிபட்டால் வானத்தில் ஒருகாலம் தக்க துணையாய் வழிபடுவோருக்கு இருப்பான். தேன்போல் இன்பம் தரும் மொழியை உடைய சக்தியை ஒரு பக்கத்தில் கொண்ட பொன் ஒளியில் விளங்கும் சிவன் தானே ஒரு நிற ஒளியைப் பெற்று என் அகத்தில் நின்றானே!.

276. உலகைப் படைத்து இன்பங்களை எல்லாம் அமைத்த உயிர்களுக்கு தலைவனான இறைவனிடம் அன்பு செலுத்துவதை எல்லா உயிர்களும் அறியாமல் இருக்கின்றன. உறுதியைத் தந்து இந்த அகண்ட உலகின் வாழ்வில் அன்பு கொண்டிருப்பதைத் தந்தபெருமான் அகண்ட உலகமாயும் விளங்குபவன்.

277. மனதில் பொருந்தி யிருக்கும்போது ஒளிரும் செம்பொன் போன்ற சோதியின் வடிவானவன் இறைவன். அவனை நினைத்தும் மனதில் வைத்தும் தலைவன் என்று போற்றியும் வணங்குங்கள். அன்புடன் யார் வேண்டினாலும் தேவர்களுக்குத் தலைவனான பெருமான் அன்பு ஒளியில் சிவ ஒளியைப் பெருகும்படி செய்வான்.

278. உயிர்கள் செய்த வினைக்கு ஈடாக பிறத்தலையும் இறத்தலையும் அமைத்தவன் இறைவன். அந்த முறையை அறிந்தும் உயிர்கள் உலக போகத்தில் விருப்பங் கொண்டுள்ளனர். என் தந்தையே எம்பிரானே என்று விரும்பி பெருமையுடைய சிவபெருமானை வணங்க வில்லையே!.

279. அறிவு கொண்டவர் அன்பில் இருப்பான். தன்னில் நிற்பது போன்றே மற்றவரிடம் நிற்பவன். அன்பே உடலாய் உள்ளவன், உலகத் தோற்றத்திற்கு முன்னும் பின்னும் அழியாது நிற்பவன். முனிவர்களுக்கு தலைவன். அன்பு கொண்டு எவர் ஒருவர் நிலையாய் பொருந்தினாலும் அவன் துணையாகி அவர் உய்யும்படி செய்வான்.

#####

ஓம்நமசிவய!

ஓங்கார முகத்தொருத்தல் ஏங்கா துயிர்க்கருள்
இயற்கை எண்ணும் எழுத்துமாய் இசைந்தாய்
பண்ணூம் எழுத்துமாய் பரந்தாய் அருவே உருவே
அருவுருவே பொருளே பொருளின் புணர்ப்பே போற்றி!

#####

அறன் செய்யாதவன் இயல்பு!

260. பொருத்தமான நல்ல அறங்களைச் செய்யாதவர் செல்வம் எட்டி மரத்தில் பழுத்த பெரிய பழம் கீழே விழுந்து வீனாய் போவது போன்று போய்விடும். வட்டி வாங்கி சமபாதித்த பொருட்களைக் கவர்ந்து கொள்ளும் வஞ்சக எண்ணம் உடையவர் செல்வத்தின் பயனை அறியாதவர்.

261. காலங்கள் கழிந்து ஊழிகள் கடந்து, உள்ளத்துக் கற்பனைகள் கழிந்து வழ்நாளும் குறைந்து சத்து நீங்கி சக்கைபோல் ஆகி துன்பத்தை அடைந்த உடல்கள் பயனின்றி அழிந்து போயின. இதைப் பார்த்த உயிர்களும் அறத்தை அறியாமல் இருக்கின்ரனர்.

262. அறத்தினை அறியாமல் உயிர்கள் இருக்கின்றன, மேலான சிவன் பாதத்தை நினைத்து துதிக்கும் முறையையும் அறியார். சிவலோகத்தின் அருகிலிருக்கும் சுவர்கத்தினை அறியமாட்டர். உலக உயிர்கள் சொல்லும் பொய்யானவற்றைக் கேட்டு உலகப் பொருட்களையே விரும்பி பாவச் செயல்களைச் செய்வர். இதனால் பிறப்பு இறப்பு என்ற நிலையைப் பற்றியே இருப்பர்.

263. இருமலும், சோகையும், கோழையும், சுரமும் அறம் செய்யாதவர் அடைவர். மின்னலும் ,இடியும், பாம்பும், தொண்டை நோயும், வயிற்றுக் கட்டியும் அறம் செய்வார் அருகில் வராது.

264. உயிர்களின் போதனையால் தன் புகழை பெரிதாக எண்ணி இறைவனை வணங்க மாட்டார். தம்மிடம் வந்து இரந்தவர்க்கு ஒரு சிறிதேனும் கொடுகக மாட்டார். வழிப்போக்கர்களுக்கு நீர்பந்தல் அமைத்து உதவ மாட்டார். இத்தகைய நல்ல எண்ணம் கொண்டவர் நரகத்தில் நிலையாய் இருக்க விருப்பங் கொண்டுள்ளாரோ!

265. அருள் வழியில் நடக்காமல் தேவர் உலக இன்பங்கள் நீங்கும் வண்ணம் தீய நெறியில் நட்ப்பவர் இருளடைந்த நரகத்தில் நடப்பவர் ஆவர், .வினைகளால் உண்டாகும் குற்றங்களிருந்து நீங்கி நல்ல நெறியில் நிற்பவர் வினைக் கடலை கடந்தவர் ஆவார்.

266. உயிர்களிடத்து கருணைக் காட்டுவோர் இறைவனின் திருவடியைத் தரிசிப்பர். உலகப் பற்றை விட்டு துணிவுடன் தவம் செய்பவர் சாயுச்ச நிலையை அடைவர். உலக நிலையில் இருந்து அறம் அல்லாதவற்றைச் செய்பவருக்கு இறைவன் அருள் கிட்டாது மடிவர். காலனின் சினத்திற்கு ஆளாகி அச்சம் தரும் நரகில் வீழ்வர்.

267. இன்பம் துன்பம் ஆகிய இரண்டும் இப்பிறவியில் இருப்பதற்குகு காரணம் முன்பிறவியில் அவரவர் செய்த் அறச் செயலும் மறச் செயலும் ஆகும். அறம் செய்வதால் இன்பம் அடைவதைக் கண்டும் பிறர்க்கு கொடுப்பதை அறியாப் பேதைகள் சிந்தையில் அன்பு இல்லாதவராய் அறத்தை அறியமாட்டாதவர்கள்.

268. கேடு அடைவதும், ஆக்கம் அடைவதும் ஆகியவற்றை அளிப்பவன் இறைவன். அவன் நேர்மையற்ற செயல்களைச் செய்து இன்பங்களை அடைய அனுமதிக்க மாட்டான். தகுதியுடைய உயிர்கள் வறியவர்க்கு ஈதல் செய்தல் நன்று. பிறர் இன்பம் கெடுமாறு நடந்து கொள்வது விலங்கின் தன்மையாகும்.

269. சிலருக்கும் பலருக்கும் செல்வம் தருகின்றேன் என்று கூறும்ம் புல்லறிவாளரை அவருடைய் செல்வம் கருதி போற்றீப் புகழாமல் அழிவற்ற இன்பமான வீடுபேற்றை அளிக்கும் இறைவனை நினைந்து வாழ்த்துங்கள். வில்லிலிருந்து செல்லும் அம்பு இலக்கை தவறாது தாக்குவதுபோல் இறைவன் வறுமையை நீக்கி இன்பம் அளிப்பான்.

#####

புதன்கிழமை, 11 December 2019 07:38

அறம் செய்வான் திறம்!

Written by

ஓம்நமசிவய!

புகர்முகக் களிற்றுப் புண்ணிய அகலிடம் நிறைய
அமர்ந்தோய் செல்வம் அருள்க தேவா நல்லன
எமக்கருள் நாயக ஆக்கமும் ஊக்கமும்
அருள்வாய் காக்க எங்களை உன் கழலிணை போற்றி!

#####

அறம் செய்வான் திறம்!

251. தம்மை அறிபவர் சிவபெருமானது திருவடியை வணங்குபவர் ஆவர். தம்மை அறிபவர் அறத்தை மெற்கொள்பவர். தம்மை அறிபவரே சில உண்மை தத்துவங்களை அறிபவர். தம்மை அறிபவர்க்கு இறைவனே உறவினன் ஆவான்.

252. எல்லோருக்கும் முடியக்கூடியது என்று சொன்னால் அது உணவை உண்பதற்கு முன்னால் இறைவனுக்கு ஒர் பச்சிலை வைத்து வணங்குதலும், பசுவுக்கு ஒருவாய் புல் அளித்தலும், உண்பதற்கு முன்பு சிறிது உணவை பிறர்க்கு கொடுத்து உண்பதும் பிறரிடம் இனிய சொற்களைப் பேசுதலும் ஆகும்

253. அகப்பற்று புறப்பற்று நீக்கிய ஞானியருக்கு அளிக்கும் உணவே அறமாகும் என்று அற நூல்கள் கூறுகின்றன. அவ்வாறிருந்தும் கல்வியால் சிறந்து விளங்கும் மனிதர் எதிர்பர்த்து ஒரு கிணற்றங்கரையிலோ அல்லது ஆற்றங்கரையிலோ உள்ள சிவஞானியரை அழைத்து உண்ணச் செய்வதன் பயனை அறியவில்லையே!

254. காமம், வெகுளி, மயக்கம் ஆகிய குற்றங்களை நீக்கி அறிவைப் பெருக்கி அறம் செய்யாமல் இருப்பவரே! செல்வம் வந்த நாளிலும் அறம் செய்ய வில்லை, உலக நோக்கில் விழிப்புடன் இருந்து என்ன செய்யப் போகின்றீர். உடல் எரிந்து அழியும் வரை அறம் செய்யாமல் காத்திருந்து என்ன பயன்.

255. உயிரின் நிலையை அறியாமல், நல்லவர் என்று எண்ணாமல், இங்கு வறுமை உள்ளது என்பது அறியாமல், இளையவர் என்று கருதாமல் வலிமை உடைய உயிரை இயமன் கொண்டு செல்வான். .எனவே காலதேவன் வருமுன் உடலை நிலைக்கச் செய்ய நல்ல தவத்தை செய்வீர்!

256. அகப்பற்றும் புறப்பற்றும் துறந்தவர்க்கு உலகில் எந்த வகையிலும் உறவு இல்லை. இறந்து பட்டவருக்கு உலக இனபமும் இல்லை. இப்பிறவியில் அறம் செய்யாதவர்களுக்கு இறைவன் வழித் துணையும் இல்லை. இவர்கள் அறம் செய்யும் வகையை அறியாதவர்கள்.

257. அறிவை தெய்வமாக மதிக்கும் உயிர்கள் முற்பிறவிப்பில் செய்த தவத்தின் காரணமாக அறம் செய்து மேன்மை அடைவர். உடலே தெய்வம் என்று நினைக்கும் உயிர்கள் தானே தெய்வம் என்று எண்ணி அறம் செய்யாது இயமன் வருவதை அறியாது அழிந்து போவர்.

258. உயிர்களைப் பீடித்திருக்கும் வினையான கடலின்று கரையேறுவதற்கான் தோனியாய் உயிர்க்கும் உயிரின் உறவிற்கும் களைப்பை நீக்கி காகக இரண்டு வழிகள் உள. அழியாப் புகழை உடைய இறைவன் திருஅடியைப் பற்றி அறத்தை செய்வது ஒன்று. மற்றொன்று இல்வாழ்வை நிகழ்தக்கூடிய அறிவு. இவ்விரண்டுமே மறுமைக்கு துணையாகும்.

259. பற்றாய் நின்ற உண்மைப் பொருளை உலகில் குறைகள் ஏதும் சொல்லாதவனாய் அறநெறி தவிர பிற நெறியில் செல்லாமல் இருந்து உய்ர்கள் மற்றவர்க்கு கொடுத்த ஒன்றே துணையாகும். அது சிவம் வழிகாட்டிய முத்தி அடைவதற்கான வழியாகும்.

#####

ஓம்நமசிவய!

வாக்கு உண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம்
மாமலராள் நோக்கு உண்டாம், மேனி நுடங்காது
பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனித் தும்பிக்கையான்
பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு

#####

வான் சிறப்பு!

248. அமுதத்தைபோன்ற வளமை தரும் மழை பெருகினால் இனிமையான அமுதூறும் பல மரங்கள் உலகத்தில் உருவாகும். பாக்கு, தென்னை, கரும்பு, வாழை மற்றும் சமாதி நிலைக்கான காஞ்சிரை முதலியவை தோன்றும்

249. சிரசுபோன்ற இமயமலையிலிருந்து பெருகிவரும் ஒளிமயமான வான் கங்கையைப் பற்றி உரைக்கச் சொல் இல்லை. உள்ளத்தில் உள்ள மனத்திலிருந்து உறும் நீரைப்போல் அதற்கு பிருத்வி கலப்பின்மையால் நுரை இல்லை. அழுக்கு இல்லை, தெளிவான தூய நீர், எல்லாப் பாவங்களையும் போக்கும் ஆறு என்பதால் அதற்கு கரையும் இல்லை.

#####

தானச் சிறப்பு!

250. அவர் உயர்ந்தோர் இவர் தழ்ந்தோர் என்று எண்ணாமல் எவரோயாயினும் அவர்க்குக் கொடுங்கள். வரும் விருந்தை எதிர்பார்த்து அவருடன் கூடி உண்ணுங்கள். பழம் பொருளை போற்றி காவல் காவாதீர். இம்மை மறுமையில் வேட்கை உடையவரே விரைவாக உண்ண வேண்டாம். காக்கைகள் மற்ற காக்கைகளை கரைந்து அழைத்து உண்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்!

#####

புதன்கிழமை, 11 December 2019 07:22

மன்னன் குற்றம்!

Written by

ஓம்நமசிவய!

பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை
நாலும் கலந்து உனக்கு நான் தருவேன்-
கோலம் செய் துங்கக் கரி முகத்துத் தூமணியே! நீ
எனக்கு சங்கத் தமிழ் மூன்றும் தா!

#####

மன்னன் குற்றம்!

238. கற்க வேண்டியதை கல்லாத மன்னனும் காலனாகிய இயமனும் ஒன்றே. ஆனால் கல்வி அறிவு இல்லா மன்னனைவிட காலன் மிகவும் நல்லவன். கல்வி அறிவில்லா மன்னன் ஆரய்தலின்று கொல் என ஆணையிடுவான். காலன் நல்வழியில் நிற்பாரின் அருகில் செல்ல மாட்டான்.

239. நாள்தோரும் தன் நாட்டில் தவ நெறியின்றி நன்னெறியை முறைப்படி ஆராயாமல் மன்னன் நீதி முறையை செலுத்தினால் நாடு வளம் குன்றும். நாட்டு மக்களிடை நாள்தோறும் அறியாமை வளரும். மன்னனின் செல்வம் குறைந்து கொண்டே இருக்கும்.

240. வேடத்திற்கு ஏற்ற நெறியில் உள்ளும் புறமும் நில்லாமல் வேடம் மட்டுமே புனைந்து கொள்வதில் பயன் ஏதுமில்லை. வேடத்திற்குரிய நெறியில் பொருந்தி நிற்கும் வேடமே உண்மையான வேடம். வேடத்திற்குரிய நெறியில் நில்லாதவரை வலிமை மிக்க மன்னன் தண்டனை அளித்து வேடத்திற்கு ஏற்ற நெறியில் நிற்கச் செய்தலே அவனுக்கு வீடுபேற்றைத் தருவதாகும்.

241. அறியாமை நீங்காமல் குடுமி, பூணூல் இவற்றை அணிந்தவரால் உயிர்கள் வருத்தமுறும். பெருவாழ்வுடைய மன்னனும் பெருமை யில்லாதவன் ஆவான். வேடத்தின் உண்மைதனை அறிந்து ஆடம்பரத்திற்காக அணியும் பூணுலையும் குடுமியையும் களைவது மன்னனுக்கும் மற்றவருக்கும் நல்லதாம்

242..ஞானத்தை அடையாமல் குடுமி, பூணூல் மற்றும் சடை ஆகியவற்றை பெற்ற ஞானியர் போல் நடக்கும் உயிர்களை ஞானியரைக் கொண்டு சோதித்து ஞானம் பெறுமாறு செய்தலே நாட்டிற்கு நன்மையுண்டாகும்.

243. பசு, பெண்டீர், அறநெறி நிற்பவர், தேவர்கள் போற்றும் திருஉருவான உண்மையான வேடம் உடையவர்களையும் மன்னன் என்பவன் காக்க வேண்டும். அன்றில் மன்னனுக்கு மறுபிறவியில் நிச்சயம் நரகமே கிட்டும்.

244. சிறப்பான மறுமைக்குரிய முத்தியும் இப்பிறவிக்குரிய செல்வமும் வேண்டும் அரசன் எப்போதும் அறநெறியே நிலை நாட்ட வேண்டும்., கடல் நீரால் சூழப்பட்ட உலகில் வாழும் மக்கள் செய்யும் நல்வினை தீவினை யாவும் சொல்லப்போனால் நன்மையுடன் ஆறில் ஒரு பங்கு தீமை அரசனுக்கே உரியதாகும்.

245. மன்னன் உலகை காப்பது திறமையுடன் இருக்கின்றது. மக்கள் மன்னனைப் போன்றே இருப்பர். பகமையினால் இவர் நாட்டை அயலான் கைப்பற்றுவதும் பிற நாட்டை இவன் கைப்பற்றுவதும் விளைவை அறியாது பாய்கின்ற புலியை போன்ற கொடிய மன்னன் ஆவான்.

246. காற்றின் இயக்கத்தால் மூலாதாரத்தில் உள்ள மூலக் கனலைச் சிரசின் மேல் செலுத்தி அங்கிருக்கும் பால் போன்ற ஒலியினால் சந்திர மண்டலம் அறிந்து அங்கு உண்டாகும் அமுதத்தை பருந்தாமல், ஆனந்தம் உண்டாகும் என நினைத்து கள்ளை உண்ணும் மயக்க முடையவரை தண்டித்து அப்பழக்கத்தை நிறுத்துவது வேந்தன் கடமை.

247. அவரவற்குரிய சமய நெறியில் நில்லாதவர்களை சிவன் அருளிய ஆகம முறைப்படி மறுபிறப்பில் எத்தகைய தண்டனை கொடுத்து திருத்துவார். இப்பிறவியிலே தகுந்த தண்டனை கொடுத்து திருத்துவது மன்னனின் கடமையாகும்..

#####

புதன்கிழமை, 11 December 2019 07:20

அந்தணர் ஒழுக்கம்!

Written by

ஓம்நமசிவய!

ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை
இந்தின் இளம்பிறை போலும் எயிற்றனை
நந்தி மகன்தனை ஞானக் கொழுந்தினைப்
புந்தியில் வைத்து அடிபோற்றுகின்றேனே!

#####

அந்தணர் ஒழுக்கம்!

224. அந்தணர்களாய் இருப்போர் பிறவியை ஒழிக்கும் தொழிலைச் செய்பவர், அக்னி வேள்வி செய்து மூன்று காலங்களிலும் தங்களுக்குரிய தவமான நல்ல காரியங்களைத் தவறாமல் செய்து மாலையில் செய்ய வேண்டிய சடங்குகளையும் செய்து முடிப்பர்.

225. வேதங்களின் முடிவான உபநிடதத்தின் உண்மையை விருப்பமுடன் அறிய தத்+ துவம்+ அசி என்ற மூன்று சொற்களின் இருப்பிடமான ஓங்காரத்தில் பொருந்தி நாதம் கடந்து உபநிடதங்களின் உச்சியாய் விளங்கும் பெருமானை இதுவே முடிவு என்று எண்ணாமல் முப்பதங்களையும் கடந்த நிலையில் விளங்குவர்.

226. காயத்திரி எனக் கருத்தபடும் சாவித்திரிக்குரிய மந்திரத்தை செபிக்க அந்தணர் விரும்புவர்., அன்பு எனும் தேரில் ஏறிச் சென்று சிவம் எனும் நேயப் பொருளோடு பொருந்தி புவன போகங்களைச் செய்யவிரும்பாமல் வெற்றியுடன் விளங்குவர்.

227 வீடுபேறு என்ற பெருநெறியான பிராணவத்தை தெளிந்து, குருவின் உபதேசம் பெற்று தத்துவமசி என்று உணர்த்தும் நெறியில் அக வழிபாட்டில் பிரம்ம சொரூபம் ஆனவர் குற்றம் அற்ற அந்தணர் ஆவார்.

228. உண்மையும் தவமும் தனக்கென்ற செயலல்லாமல் சிவனுக்குரிய செயலாக எண்ணியிருந்து இந்திரியங்களைப் புலன்வழி செல்லாமல் தடுத்து வினைகளை ஒத்த உயிர்களாய் ஞானத்தை அடைந்து பந்தங்களை அறுத்து பிரம்மம் ஆவர்.

229. வேதத்தின் முடிவான உபநிடதத்தை கேட்க விரும்பும் அந்தணர் அதைக் கேட்டு தம் ஆசையை விட்டுவிட வில்லை. ஆசையை விட்ட இடமே வேதத்தின் முடிவாகும்,. வேதத்தின் உட்பொருளை உணர்ந்து கேட்டவர் ஆசையை விடுவர்.

230. பூணூலும் குடுமியும் வைத்தால் அந்தணர் ஆகுமா! பூணூல் என்பது பருத்தி பஞ்சே. சிறிய சிகை என்பது சிறிதளவு மயிரே! இடைகலை பிங்கலை சுழுமுனை மூன்றையும் ஒன்றாக்கி உணர்தலே மறையின் முடிவு. அதன் பயனே பிரம்ம நாடி சிறந்து சிரசில் ஞானம விளங்கும் என்பதை பூணூல் தரித்த அந்தணர் அறிவார்.

231. உண்மைப் பொருள் அறிவு இல்லாது, தன்னை உணரும் ஞானமும் இல்லாது, மனத்தில் பொருந்துகின்ற ஆசைகளை விடுத்து, உண்மைகளை உணரும் உணர்வும் இல்லாது, உண்மையான பக்தியும் இல்லாது, மேலான ஒரு பொருளை உண்டு என்ற நினைவும் இல்லாது, பித்தமேறிய மூடர்கள அந்தணர் ஆகமாட்டார்.

232. மேன்மையுடைய பிரணவ நெறியில் அறிவு அறியாமை இன்றி குருவினது உபதேசத்தின்படி ஈசனின் திருவடி அடைந்து பிரணவ நெறியில் நின்று புறக்கிரியைகளை விடும் தூய அந்தணர்க்கு சமாதி நிலை பொருந்தி நிற்கும்.

233. வேதப் பொருள் உணர்ந்து ஓதுபவரே அந்தணர். அவர்களின் வேதாந்தம் உண்மையாய் தூயமை உடையது ஆகும். வேதம் அல்லாத மற்ற குற்றம் உடைய நூல்களைக் கற்றல் என்பது வெறும் ஆரவாரத்திற்கே ஆகும். இவற்றை அறிந்து ஓதுபவரே உண்மையான அந்தணர்.

234 அந்தணர் வேதவடிவான எல்லா உயிர்களிடத்தும் கருணை உள்ளம் கொண்ட. சிவத்தை தொடர்ந்து நினைப்பதனால் அவர் வளமான பூமியை அடைவர். அது எப்போதும் வளமை குன்றாமலிருக்கும். அங்குள்ள மன்னனும் நல்லவனாக இருப்பான். அங்குள்ள அந்தணர்கள் காலை மாலை இரண்டு வேளையிலும் துதிப்பர்.

235. வேதாந்த நெறியில் நின்று ஞானம் அடைவதற்கு விருப்பமில்லால் நிறக ஊழ்விதி இல்லாதவர் நாதாந்த முக்தி அடைவர். அறிவின் முடிவில் ஞானம் உண்டாகி பரத்தை அடைந்தால் நாதாந்த முக்தியுடன் சித்தியும் அடைவர்.

236. பிராணன் உள்சுவாசம், வெளிசுவாசம் ஆகிய மூன்றும் அடங்கிய கலத்து அமைதியாக இருந்து நல்லதைப் பேசிக்கொண்டிருந்தாலும் சிறப்பான முத்தியை பெறுகின்ற செல்வர்கள் எல்லாவற்றையும் கடந்த சிவத்தையே நாடுவர்.

237. சிவனை நினைக்க தாமே விட்டு நீங்குபவன நான் என்ற அகப்பற்றும் எனது என்றப் புறப்பற்றும். அதனால் அகங்காரம் அழிந்து ஒன்றையும் நாடாது. தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் பிரம்மன் புண்ணியத்தை விருப்புகின்றவராய் செய்யப்படும் ஆகுதி அவியை உண்ண பற்றுகள் நீங்கும்.

#####

புதன்கிழமை, 11 December 2019 07:18

வேள்வித் தீ ஓம்புதல்!

Written by

ஓம்நமசிவய!

விநாயகனே வல்வினையை வேர் அறுக்க வல்லான்
விநாயகனே வேட்கை தணிவிப்பான்
விநாயகனே விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் நாதனுமாம்
தன்மையினால் கண்ணில் பணிமின் கணிந்து!

#####

வேள்வித் தீ ஓம்புதல்!

214. குற்றம் என்பதில்லா மேலான வானத்தில் வாழ்பவரும், நிலத்தில் வாழ்பவரும், எட்டு திசைகளில் வாழ்பவரும், அத்திக்குகளுக்கு உரிய திக்பாலகர்களும் வேதத்தை முதன்மையாக கொண்டு வேள்விகளைச் செய்தால் நன்மை பெறுவர்.

215. ஆவின் நெய்யை வார்த்து வேள்வியைச் செய்யும் அரிய மறையிலே வந்த அந்தணர்கள் சுவர்க்கத்தை விரும்பி இதைச் செய்து தானம் அளித்து உணவை உண்பர். தம் விதியை தாமே நிச்சயித்துக் கொள்ளும் உண்மை நெறியை அறிந்தவர்கள் தன் தலைமேல் அறிவைச் செலுத்தி வாழ்வர்.

216. இல்லறத்தில் இருக்கும் அந்தணர் வெளியில் செய்யும் அக்னியின் தத்துவத்தை அகத்தில் உணர்ந்து மனைவியுடன் சேர்ந்து செய்து உண்மைப் பொருளை உணர்ந்து சிவசக்தியாக் நினைந்து யாமத்தில் இதை செய்வது சரியான் துணையான மேன்மையுடைய ஓர் தூய நெறியாகும்.

217. ஆணும் பெண்ணும் அருளை எண்ணி சேர்ந்தால் குண்டலினி மேலோங்கி சிற்சக்தி இருள் விலகி ஒளளியாய் நிற்கும். இந்த நிலை எய்தாமல் சுக்கிலம் சுரோணிதம் கலப்பினால் விளைந்த ஆணும் பெண்ணும் பறவைகளாக மாற்றம் பெற்று இரண்டும் மயக்கம் அடைந்திருக்கும்.

218. நெய்யினால் எரியும் தீச்சுடர் நெடுஞ்சுடராக எரிவதுபோல் புருவமத்தியில் விளங்கும் சுடரின் இயல்பை அறிந்தவரின் மலங்கள் நீங்கும் நாளாகி அந்நாளே நன்னாளாக விளங்கும். எப்போதும் நிலை பெற்று நிற்கும் செல்வம் அச்சுடரான எம்பெருமான் சிவனே!.

219. யோனியான குண்டத்துள் எரியும் அக்னியை தீப்பந்தத்தைப் போல் மேலே எழும்புமாறு செய்தால் வினைகளும் நோய்களும் முடிவினை அடையும். கீழே இருந்து மேலே நிலை பெற்றால் வினை முதலியவைகளும் அழியும், அதனை தாங்கியுள்ள வினைகளையும் தீக்கிரையாக்கி மேலும் அவை ஏற்படாமல் காக்கும்.

220. பெருஞ் செல்வம் கேட்டைத்தரும் என முன்னே அருளிய அரிய ஞானச் செல்வத்தைத் தந்த தலவன் எம்பெருமான் சிவனை நாடினால் மேலான சிவத் தீ சிரசில் இருப்பதை உணர்ந்து ஞானச் செல்வத்தை நாடி அக்னி வேள்வி செய்வார்.

221 ஒளியின் சுடராக இருப்பவன், அழிவில்லாத அந்த சிவபெருமான் என் உள்ளத்தில் ஒளிசுடராக எழுந்தருளி கண் ஒளியாய் விளங்குபவன். உலகு ஏழையும் கடந்த குளிந்த சுடரானவன். அப்பெருமானே வேள்வித் தலைவனும் ஆவான்..

222. உடலில் எல்லா அக்னி செயலுக்கும் சிவனே காரணமாகி உதவுபவன். இறந்தபின் சூக்ம உடலில் பொருந்தியிருப்பவன். நெய்யைப் பெற்ற ஆடை உரம் பெறுவதைபோல வாசன வடிவ வினைகள் ஒன்றாகி கடலைப் போல் பெருகிவிடும். ஆன்மா சிவத்தை நினைப்பதால் ஒலிக்கும் நாதஒலியால் அவ்வினைகள் கெட்டுவிடும்.

223. சிரசிற்கு தீயைக் கொண்டு போகும் ஆற்றல் உடையவர் வைதீகத் தீயை பத்தினியுடன் வளர்த்தவர் மறுமையில் பிரம்ம லோகம் முதலியன சென்றும் இம்மையில் ஓங்கு புகழும் அடைவர்.

####

புதன்கிழமை, 11 December 2019 07:15

நல்குரவு-வறுமை!

Written by

ஓம்நமசிவய!

பிடி அதன்உரு உமை கொளமிகு கரியது
வடிகொடு தனதடி வழிபடும் அவர் இடர்
கடிகணபதி வர அருளினன் மிகு கொடை
வடிவினர் பயில் வலி வலமுறை இறையே!

#####

நல்குரவு-வறுமை!

209. உடுட்திக் கொண்டிருக்கும் ஆடை கிழிந்து பயன்படுத்த முடியாமல் போவதுபோல் வறியவர் வாழ்வும் பயன் இல்லாதது. அவர்களைச் சேர்ந்த உறவுகளும் அன்பு இல்லாது அகல்வர். கொடுத்தல் இல்லாமல். வரவு இல்லாமல் மிகிழ்ச்சி இல்லாமல் நாட்டில் திரிந்து கொண்டிருந்தாலும் நிமிர்ந்த நடையில்லாமல் இயங்குபவராயினர்.

210. பொழுது புலர்ந்தால் வயிற்றுக்கு உணவிட வேண்டும் என் அதற்கான உணவான அரிசி முதலியவற்றைத் தேடும் உயிர்களே! எந்தக் குழியை நிரப்பினாலும் இறைவன் அருள் பொருந்திய புகழைத் தேடிப் பிறவிக்கு காராணமான வினை நீங்கப் பெறின் வயிறும் நிரம்பிவிடும்.

211. வயிற்றை நிரப்ப பொன்னைத் தேடும் உயிர்களின் வயிற்றைக் குறையாமல் நிரப்புதல் அனைவருக்கும் அரிதானது. அக்குழியை நிரப்பும் திருவடி ஞானம் பெற்றால் பிறவிக்கு காரண்மான வினை நீங்கி வயிற்றுப் பிணியும் நீங்கும்.

212. ஒவ்வொரு பிறவியிலும் தொடரும் உறவுகள் வினைகளை விடக் கொடியவை. உயிரானது வாழ்நாளை முடித்து உடலை விட்டு நீங்குவதற்கு முன்பே உலகப் பொருளை விட்டு மாறி உண்மைப் பொருளை நாடிப் பிறவிக் குழியைத் தூர்த்து பசிப்பிணியையும் போக்கலாம்.

213. வினைகளுக்கு காரண்மான ஆறு அத்வாவின் வழி வினைகளை ஈட்டி, உடம்பு முதலிய ஐம்பொறிகளும் புலன்களும் மேல் நின்று உயிருக்கு எண்ணற்ற துன்பங்களைத் தந்ததினால் கொடிய வினைகள் வாழ்வை வேதனைப் படுத்தின. அதனால் வாழ்க்கையை வெறுத்தவன் வறுமை நீங்க ஈசனை வேண்டி நின்றான்.

#####

ஓம்நமசிவய!

திகட சக்கரச் செம்முகம் ஐந்துளான்
சகட சக்கரத் தாமரை நாயகன்
அகட சக்கர விண்மணியாவுறை
விகட சக்கரன் மெய்ப்பதம் போற்றுவாம்!

#####

பிறர்மனை விரும்பாமை!

201. அன்பு கொண்ட மனைவி அகத்தில் இருக்க அவளை விட்டு பிறரால் காக்கப்படும் மனைவியை விரும்புகின்ற காமுகர் செயல் வீட்டில் உள்ள பழுத்துப்போன பலாப்பழத்தை உண்ணாமல் காட்டில் பழுத்துள்ள ஈச்சம்பழத்தை பெறத் துன்பப் படுவது போன்றது.

202. செம்மையாக வளர்க்கப்பட்டு கிடைத்த இனிய மாம்பழத்தை சேமிப்பு பொருளாக அறையில் வைத்துவிட்டு தகுதியற்ற புளியம் பழத்திற்காக மரக்கிளையில் ஏறி ஆலோசனை இல்லாமல் வருந்துவர். பிற மனைவியை விரும்பினால் கெடுதலே உண்டாகும்..

203. பொருள்களிடத்து பிடிப்பு கொண்டவரும் அறிவை குறைத்து ஆளும் அறியாமையான இருளில் தோன்/றிய மின்னொளி போன்ற சிறிய அறிவைப் பெரிது என்றெண்ணுபவரும் மருட்சி கொண்ட மங்கையரிடம் மய்க்கம் கொண்டு அதை மாற்ற முடியாமல் வருந்துவர்.

#####

மகளிர் இழிவு!

204. இலை முதலானவற்றால் அழகுடன் குலை மிகுந்த அழகுடன் இருந்தாலும் எட்டிப் பழம் உண்ணுவதற்கு ஏற்றதல்ல. அதுபோல் கொங்கை அழகைக் காட்டி புன்முறுவல் செய்து கவர்ச்சி காட்டும் மங்கையிரிடம் இருந்து விலகி அவரிடம் செல்லும் எண்ணத்தைவிட்டு விட வேண்டும்..

205. அடுத்த மனையில் புகுந்து அந்த மனைக்குரிய மங்கை விரும்புவது என்பது மலைச் சுனையில் புகும் நீர் மூழ்குபவரைத் தன்னுள் இழுத்து தன் குழிக்குள் சிக்க வைப்பதுபோல் சிக்க வைக்கும். கனவு போலத் தோற்றமளிக்கும் அந்த மங்கையரிடம் ஏறப்ட்ட இன்பம் மற்றும் சிறிய அன்பை உண்மையானது என எண்ணக்கூடாது.

206. அழகுடன் கூடிய வாழ்வை அடைந்துள்ள இளைய பெண் யானையைப் போன்ற பெண்கள் மழையைக் கண்ட புல்போன்று தழைத்திருந்தாலும் மயங்கிய் தேவரைப் பார்த்தால் முன்பு தம்மை புணர்ந்தவரை வெளியே இருங்கள் என்றும் கூறி ஒரு குறிப்பும் இல்லாமல் வெளியில் தள்ளி அனுப்பிவிடுவர்.

207. உலக மங்கையரோடு புணர்வதால் என்ன பயன் உண்டாகிவிடும்!. உண்மையான பொருளை உள்ளத்தில் கொண்ட ஞானியரும் கூறும் விதியும் அதுவே!. மங்கையர் புணர்ச்சி வெளியே ஆலைக் கரும்பின் சுவையைப் போன்று இனிமையாகவும் அகத்தே வேம்பிலை போலவும் கசக்கும் தன்மையுடையது.

208. ஆடவர் தம் சுக்கிலத்தை பாசி படிந்த மங்கையர் கருங்குழியில் நட்டு இன்பத்தை அடைவர். அவரைத் தடுத்து நிறுத்தாவிட்டால் மறைவாகச் செல்லக்கூடிய சிறிய வாயிலில் நுழைந்தாவது போய்க் கெட்டு அழிவர்.

#####

ஓம்நமசிவய!

மண்ணுல கத்தினிற் பிறவி மாசற
எண்ணிய பொருளெலாம் எளிதின் முற்றுறக்
கண்ணுதல் உடையதோர் களிற்றுமா முகப்
பண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவோம்!

#####

கொல்லாமை!

197. இறைவனைப் பற்றியுள்ள நல்ல ஆசான் பூசைக்கு பலவகை மலராக உள்ளது மற்ற உயிர்களைக் கொல்லாமையே. கண்மலர் ஒளியே மாலையாகும். ந்ல்லறிவு கொண்ட உயிரின் அசைவில்லா மனமே நல்ல தீபமாகும். இவை கொண்டு பூசித்தால் உயிர் விளங்கும் இடம் தலை உச்சியே.

198. கொல் என்றும் குத்தென்றும் கூறும் விலங்கை ஒத்த உயிர்களை இயமதூதர் உறுதியான கயிற்றால் கட்டி செல் என்றும் நில் என்றும் அதட்டி தீயையுடைய நரகத்தில் நீண்டகாலம் நிற்க என்று நிறுத்துவர்.

#####

புலால் மறுத்தல்!

199. பொல்லாத தீய உணவான புலாலை உண்ணும் புலயரை எல்லோரும் பார்க்கும் படியாக இயமதூதர்கள் செல்லை பற்றி எடுத்துக் கொண்டு போவது போல் தீப்பொருந்திய நரகத்தில் முதுகை கீழ்பக்கமாகக் கிடத்தி வைப்பர்.

200. கொலை, களவு, காமம், பொய்பேசல், கள் ஆகிய ஐந்து பாவங்களை விலக்கி சிரசில் இறைவன் திருவ்டியைக் கண்டு இன்பம் அடைபவரை அப்பாவங்களும் அவற்றால் வரும் துன்பங்களும் நீங்கி அவர்கள் பேரின்பத்தில் இருப்பார்கள்.

#####

புகைப்பட தொகுப்பு

வீடியோ தொகுப்பு

தலைவர்

குருஸ்ரீ பகோரா கயிலைமணி ப.கோவிந்தராஜன்.
துணைக்கோட்டப் பெறியாளர்
(பணி ஓய்வு). பி.எஸ்.என்.எல்.
ஈரோடு-638 001.
-94428 36536,75982 36536.
-0424 2280142
Email:[email protected]

மேலும் அறிய...

செயலாளர்

மா.முத்துச்சாமி.
மக்கள் செய்தி தொடற்புத் துறை
(பணி ஓய்வு).
ஈரோடு-638 001.

மேலும் அறிய...

பொருளாளர்

கோ.ரவிசங்கர். எம்.இ., எம்.பி.ஏ
என்ஜினியரிங் மேனேஜர்.
எல்& டி. கட்டுமானப்பிரிவு,
சென்னை-600 089.

மேலும் அறிய...

அறங்காவலர்

ம.செந்தில் இளவரசன்.
உரிமையாளர், ‘இந்தியன்’ உதிரி பாகங்கள்.
தாம்பரம்-600 048.

மேலும் அறிய...

பொருளடக்கம்

21578699
All
21578699
Your IP: 172.70.34.190
2021-06-13 10:54

செய்திமடல்

புகுபதிகை படிவம்

 

tree-2.jpg tree-3.jpg tree-1.jpg
organ-2.jpg orrgan-3.jpg orrgan-1.jpg
eye2.jpg eye3.jpg eye1.jpg
blood-03.jpg blood-02.jpg blood-01.jpg