gurji

குருஸ்ரீ பகோரா - வைரவாக்கியம்

ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் நம்மை சுற்றியுள்ள அண்டைவெளியில் ஏற்படும் அதிர்வலைகளே காரணம்!

ஓம்நமசிவய!

அகரமென அறிவாகி உலகம் எங்கும் அமர்ந்து அகர உகர மகரங்கள் தம்மால்
பகருமொரு முதலாகி வேறும் ஆகிப்பலவேறு திருமேனி தரித்துக் கொண்டு
புகாரில்பொருள் நான்கினையும் இடர்தீர்ந்தெய்தப் போற்றுநருக்கறக் கருணை புரிந்தல்லார்க்கு
நிகரில் மறக்கருணை புரிந்தாண்டு கொள்ளும் நிருமலனைக் கணபதியை நினைத்து வாழ்வாம்!

#*#*#*#*#

4. "உணவுப்பொருட்களும் நீர்பண்டங்களும்"!

38 உணவுப்பொருட்கள் சிவனிடம் வேண்டப்படுகின்றன

வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு மனிதனுக்கு முதல் தேவை உணவும், தண்ணீரும். இவை இல்லாவிடில் வாழ்வது கடினம், அதனாலேயே, இவற்றைத் தேடி எங்கெல்லாமோ அலைகிறான். மனிதனின் உழைப்பும், ஆண்டவனின் கருணையாலும் மட்டுமே இவற்றைப்பெற முடியும். நாம் உழுது செப்பனிட்டு, நிலத்தை சீராக்கி, விதை தூவி வைத்திருக்கும் போது, ஆண்டவன், மழை வடிவத்தில், கருணை புரிந்து உணவை வளரச்செய்கிறான். பாலும், நெய்யும் பருப்பும், அரிசியும், தேனும், எல்லோருடனும் சேர்ந்து உணவருந்துதலும், பயிர்களும், கோதுமைகளும், பருப்பு வகைகளும் மற்றும் அனைத்து வகையான உணவுப்பொருட்களும் இப்பகுதியில் கோரப்படுகின்றன. அதாவது முழுநிலையும், அதற்கு மேலான 'பரம் பொருளை' அடைந்து பேரின்பம் என்ற பேறைப் பெற முயற்சிக்கும் வேண்டுதல்கள் சீர்மிக்க சிறப்பு.

சமஸ்கிருதம்::

ஊர்க்சமே ஸுந்ருதா ச மே பயச்ச மே ரஸச்ச மே க்ருதஞ்ச மே மது ச மே ஸக்திச்ச மே ஸபீதிச்ச மே க்ருஷிச்சமே வ்ருஷ்டிச்சமே ஜைத்ரஞ்ச ம ஔத்பித்யஞ்ச மே ரயிச்சமே ரயச்சமே புஷ்டஞ்சமே புஷ்டிச்சமே விபு ச மே ப்ரபு ச மே பஹு ச மே பூயச்ச மே பூர்ணஞ்ச மே பூர்ணதரஞ்ச மேக்ஷிதிச்ச ம கூயவாச்ச மேன்ன்ஞ்ச மேக்ஷுச்ச மே வ்ரீயஹயச்சமே யவாச்ச மே மாஷாச்ச மே திலாச்ச மே ம்த்காச்ச மே கல்வாச்ச மே கோதூமாச்சமே மசுராச்ச மே ப்ரியங்கவச்ச மேணவச்ச மே ச்யாமாகாச்ச மே நீவாராச்சமே.
ஓம் ஷாந்தி ! ஓம் ஷாந்தி ! ஓம் ஷாந்தி !!

சாதமும், இதமான வார்த்தைகளும், பாலும், அதன் சுவையும், நெய்யும், தேனும், உற்றார்களுடன் கலந்து உணவருந்துதலும், கூடி அருந்துதலும், பயிர்த் தொழிலும், சரியான நேரத்தில் பொழியும் மழையும், செழிப்பான நிலமும், மரம் செடி கொடிகளின் உற்பத்தியும், வேகமாக விளையும் மூலிகைச் செடிகளும், பொன்னும், விலைமதிக்க முடியாத கற்களும், மணிகளும் செல்வத்தின் செழிப்பும், குறையில்லா குழந்தைகளும், நிறைவான உறவினர்பால் ஏற்படும் பாதுகாப்பும், நன்றாக பராமரிக்கப்பட்ட திடகாத்திரமான உடம்பும், சிறந்த பயிர்களும், அதன்பால் விளையும் உணவுப் பண்டங்களும், அதனால் ஏற்படும் மேன்மையும் அதன் பலவகை இன்பம் தரும் சுவைகளும், மேலும், மேலும் வளர்ச்சியும், முழுநிலையும், முழுநிலைக்கு மேலாக உள்ள உன்னத நிலையும், உணவும், உணவினால் பசி நீங்குதலும், சிறந்த நெல் வகைகளும், வால் கோதுமை வகைகளும், உளுந்து வகைகளும், எள் வகைகளும், பாசிப்பயறுகளும், தட்டைப்பயறுகளும், கோதுமைகளும், நரிப்பயருகளும், தினனகளும், ஊசிச்சம்பா நெற்களும், சாமைகளும், செந்நெற்களும் ஸ்ரீ ருத்திரனை ஆராதிக்கும் எனக்கு கிடைக்கட்டும்.

ஓம் அமைதி || ஓம் அமைதி || ஓம் அமைதி !!

#####

ஓம்நமசிவய!

வஞ்சகத்தில் ஒன்றானைத் துதிக்கை மிகத் திரண்டானை வணங்கார் உள்ளே
அஞ்சரண மூன்றானை மறை சொலுநால்வாயனை அத்தன் ஆகித்
துஞ்சவுணார்க் கஞ்சானைச் சென்னியனை யாறானைத் துகளெழானைச்
செஞ்சொல்மறைக் கெட்டானைப் பரங்கிரி வாழ் கற்பகத்தைச் சிந்தை செய்வோம்.

#*#*#*#*#

3. ஆசை, இச்சை, நிறைவேற வேண்டும்!

36 வகையான 'இன்பங்கள்' சிவனிடம் வேண்டப்படுகின்றன.

உலகவியலில் மனிதன் குறுகிய வாழ்வில், அவனுக்கு பலவகையான இன்பங்கள் தேவைப்படுகின்றது. இந்தப் பகுதியில், வார்த்தைகள் மிகவும் நுணுக்கமாக இரண்டு இரண்டாக கோர்க்கப்பட்டு போது மனிதனின் மனக்கண்ணாடியும், என்ன ஒட்டங்களும் தெளிவாகப்பட்டுள்ளன. முதலில் இன்பத்தை விரும்பிக் கேட்கும் மனித மனம், பின் நல்ல சந்ததியினரைக் கோரி, சுவையான வாழ்வைக் கொடுக்கச் சொல்லி, இவற்றையெல்லாம் அடையத் தேவையான செல்வச் செழிப்பை வேண்டி, ஆளும் திறனையும் கூட்டி, கடைசியாக மேலுலக இன்பத்தை நாடுவதாக கோரப்படுவது சிறப்பான சிகரமாக அமைந்துள்ளது. இவ்வுலக இன்பங்களையும் மேலுலக இன்பங்களையும் ஒருங்கே வேண்டும் மனிதனின் ஆசை இயல்பாக சித்தரிக்கப்பட்ட இப்பகுதி ஒரு 'வைர மகுடம்' எனலாம்.

சமஸ்கிருதம்::

சஞ்ச மே மயச்ச மே ப்ரியஞ்ச மேனுகாமச்ச மே காமச்ச மே காமச்ச மே ஸொமனஸச்ச மே பத்ரஞ்ச மே ஸ்ரேயச்ச மே வஸ்யச்ச மே யசச்ச மே பகச்ச மே த்ரவிணஞ்ச மே யந்தா ச மே தர்த்தா ச மே க்ஷேமச்ச ம த்ருதிச்ச மே விச்வஞ்ச மே மஹச்ச மே ஸம்விச்சமே ஜ்ஞாத்ரஞச மே ஸூச்ச ம ப்ரசஸூச்ச மே ஸீரஞ்ச மே லயச்சம ருதஞ்ச மேம்ருதஞ்ச மேயக்ஷ்மஞ்ச மேநாமயச்ச மே ஜீவாதுச்ச மே தீர்க்காயுத்வஞ்ச மேநமித்ரஞ்ச மேபயஞ்சமே ஸுகஞ்ச மே சயனாஞ்ச மே ஸூஷா ச மே ஸுதினஞ்சமே ||
ஓம் ஷாந்தி ! ஓம் ஷாந்தி ! ஓம் ஷாந்தி !!

இவ்வுலக இன்பமும் மேலுலக இன்பமும் அன்பும் அதனால் ஏற்படும் ஆசையும் அவ்வாசையின் அனுபவமும் மனதிற்கினிய உற்றாரும், சீரான இவ்வுலக வாழ்வும், மங்களமும் உயர் நலமும் நல்ல இருப்பிடமும், புகழும், பொன்னும் செல்வமும், தவ வலிமையும், அதனால் கிடைக்கப்பெற்ற பலனை பாதுகாக்கும் திறனும், வழிகாட்டும் ஆசிரியரும், தந்தை போன்று தாங்குபவனும் -மேன்மை பொறுந்திய பெரியவர்களும், நல்லொழுக்கத்தை போதிப்பவனும் -என்னை சரியான பாதையில் வழிநடத்திச் செல்பவனும், மனஉறுதியும், எல்லோருடைய உதவியும், வெகுமானமும், வேள்வியும் வேள்வியின் பாதையில் செல்ல வழிகாட்டும் நூலும், அதன் அறிவும், நான் கற்றரிந்தவற்றை கற்றுக்கொடுக்கும் திறனும், மக்களை ஏவும் திறமையும், பணியாட்களையும் மற்றவர்களையும் நடத்தும் திறமையும், மேழிச் செல்வமும், பயிர்த்தொழிலில் ஏற்படும் இடையூறுகளின் ஒழிவும், வேள்வி முதலிய நற்கருமமும், அதன் பலனும், நீடித்த குடல் முதலிய நோயின்மையும் குறுகிய காய்ச்சல் முதலிய நோயின்மையும், நோயற்ற வாழ்வுக்குரிய மருந்தும், என்வாழ்வின் நாட்களை கூட்டும் மூலிகை மருந்துவகைகளும், நீண்ட ஆயுளுடன் கூடிய எதிர்பாராத மரணமின்மையும், நண்பர்களில்லாதமையும், அச்சமின்மையும், நன்னடத்தையும், நல்ல தூக்கமும், கடவுளின் திருவுள்ளத்துடன் கூடிய விடியற்காலையும், வேள்வி, மறைஒதுதல், வேள்வி பயிலுதல் முதலிய நல்ல செயல்களினால் ஒளிரும் பகற்பொழுதும், ஸ்ரீ ருத்திரனை ஆராதிக்கும் எனக்கு கிடைககட்டும்.

ஓம் அமைதி || ஓம் அமைதி || ஓம் அமைதி !!

#####

ஓம்நமசிவய!

பண்ணியம், ஏந்தும் கரந்தனைக்காக்கிப் பால்நிலா மருப்பமர் திருக்கை
விண்ணவர்க்காக்கி அரதனக் கலச வியன்கரம் தந்தைதாய்காக்கி
கண்ணில் ஆணவ வெங்கரி பிணித்தடக்கிக் கரிசினேற் கிருகையும் ஆக்கும்
அண்ணலைத் தணிகை வரைவளர் ஆபத்ச் சகாயனை அகந்தழீஇக்களிப்பாம்.

#*#*#*#*#


2. அழகான உடம்பும், கவர்ந்திழுக்கும் ஆளுமையும!

உடல் உறுப்புக்களின் நேர்த்தியும்.38 வகையான பொருட்களும் வேண்டப்படுகின்றன

அழகான உடம்புறுப்புகளை வேண்டும் முதல் பகுதியிலிருந்து விலகி, வாழ்க்கையை மேம்படுத்தவும், செல்வத்தைப் பெறுக்கவும், விரும்பியதை அடையவும், இலக்கை நிர்ணயத்து அதை அடையவும் முற்படும் மனித வாழ்வு பற்றி இப்பகுதியில் சிந்திக்கப்படுகிறது. ஒழுங்கான உறுப்புகள் தனது உடம்பில் ஒருமனிதனுக்கு கிடைக்குமாயின், அடுத்தது அதிகாரத்தை நோக்கியும், ஆளும் திறனை நோக்கியுமே அவன் மனம் செல்லும். பரந்து விரிந்த நாட்டையும், நிலத்தையும் அடக்கி ஆளும் வேட்கையும் அவன் மனதில் கனல்போல் எறிவதற்கு அவனுக்கு சரியாக அமைந்த உடல் உறுப்புகளே காரணம். கோபப்படும் இடத்தில் கோபம் வரவேண்டுமென்று வேண்டப்படுவது இப்பகுதியின் சிறப்பு. ஹிந்துமதம் ஒருபோதும் முழுகொல்லாமையை கடைபிடிக்க அறிவுறுத்தியதில்லை. "சரியான நேரத்தில் சரியான காரணத்திற்கு கோபம் கொள்ளாதவன் கோழை" என்றார் தத்துவஞானி அரிஸ்டாட்டில். வால்மீகி ஸ்ரீ ராமரை அவர் கொண்ட "யுக்த க்ரோதத்திற்காக" பாராட்டுகிறார். கடலைத்தாண்ட வேண்டி, "கடல்கடவுளுக்கு" தன் உரிய வணக்கத்தையும், அர்ப்பணிப்புகளைச் செய்தும், சமுத்திரராசன் வராது போகவே, கோபம் கொண்டு கடலை அழித்துவிட துணிந்த இச்செயல் பாராட்டப்படுகின்றது. உலகவியலை விட்டு விலகிப்போகச் சொல்வதாக ஹிந்துமதம் ஒருபோதும் சொன்னதில்லை. "சம்ச மே, மயச்ச மே" என்று இவ்வுலகிலும், மேலுலகிலும் எது நன்மை பயக்குமோ அவைகள் உயிர்க்கு கிடைக்கட்டும் என்று வேண்டப்படுகிறது. உடலுக்கு நன்மை பயக்கும் விளயாட்டுக்களும், உன்னிப்பாக கவனத்தை செலுத்துதலும், கடந்து போன இனிமையான வாழ்வும், நடக்கவிருக்கும் ரம்மியமயமான நாட்களும், வேண்டப்படுவதை பார்க்கும்போது, சாதாரண விருப்பத்திலிருந்து படிப்படியாக உயர்ந்து சிந்தனையின் வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளது புரியும்.

சம.ஸ்கிருதம்::

ஜ்யைஷ்ட்யஞ்ச ம ஆதிபத்யஞ்ச மே மன்யுச்சமே பாமச்ச மேமச்ச மேம்பச்ச மே ஜேமா ச மே மஹிமா ச மே வரிமாசமே ப்ரதிமா ச மே வர்ஷ்மா ச மே த்ராகுயா சமே வ்ருத்தஞ்ச மே வ்ருத்திச் சமே சத்யஞ்ச மே ஸ்ரத்தா ச ம ஜகச்ச மே தனஞ்ச மே த்விஷிச்ச மே க்ரீடா ச மே மோதச்ச மே ஜாதஞ்ச மே ஜநிஷ்யமாண்ஞ்ச மே சூக்தஞ்சமே ஸுக்ருதஞ்ச மே வித்தஞ்ச மே வேத்யஞ்ச மே பூதஞ்ச ம ருத்தஞ்ச ம ருத்திச்ச மே க்லுப்தஞ்ச மே க்லுப்திச்ச மே மதிச்ச மே சுமதிச்ச மே ||
ஓம் ஷாந்தி ! ஓம் ஷாந்தி ! ஓம் ஷாந்தி !!

மனிதர்களில் மேன்மையாகப் போற்றப்படுவதும், தலைமையை ஒளிரச் செய்பவராயும், ஏற்கத்தகுந்த உட்பகைகளில் கோபமும், அளவிர்க்குட்பட்ட வெளிப்பகைகளின் கோபமும், ஆழங்காணமுடியாத மனமும், அதைச் சார்ந்த எண்ணமும், இனிமையான குளிர்ந்த தண்ணீரும், எதிரிகளை வெல்லும் திறமையும், தளராத ஆளுமையும் வெற்றியினால் கிட்டும் செல்வமும், பெருமையும், உள்ள பொருட்களிலேயே மிகவும் உயர்ந்த பொருளாக எல்லோராலும் மதிக்கப்பட்டதும், வீடு, நிலம் முதலிய செல்வமும், மேலும் கணக்கிடமுடியாத செல்வங்களும், உயர்ந்த படிப்பினால் ஏற்படும் எண்ணங்களும், ஆளுமையும், உண்மையும், "மறை" போன்ற உயர்ந்த "எழுதாக்கிளவி" நூலில் முழு ஈடுபாட்டுடன் கூடிய நாளைய வாழ்வும், அசையும் சொத்தும், அசையாச் சொத்தும், பலவித தங்கம் போன்ற சொத்தும், வெள்ளியும், மயக்கும் ஆளுமையும், சுண்டியிழுக்கும் ஆணத்தமும், உடம்பின் பெருமையும், எண்ணச் சிதறல்களை உண்டாக்கும் விளையாட்டுக்களும், அதனால் ஏற்படும் கேளிக்கையும், மக்கட்செல்வமும், பேரப்பிள்ளைகளினால் ஏற்படும் தலைமுறை பெருக்கமும், அழியாத தலைமுறையும், செல்வப் பெருக்கும், நன்னம்பிக்கையும், மரம், செடி போன்ற பொருட்களும், பணமும், உண்டானதும், உண்டாகப் போவதும், பலன்களும், சேமித்த பொருளும், இனி கிடைக்கக்கூடிய பொருளும், சேமித்த நிலம் முதலிய சொத்தும் எளிதில் சென்றடையக்கூடிய ஊரும், நல்ல வழியும், இறந்த பின் நான் கொண்டுபோகும் நற்பயனும், இனிமையான பொழுது போக்கிறக்கு தேவையான சொகுசு வீடுகளும், என் வாழ்வை துன்பமின்றி நடத்த தேவையான இயற்கை வளங்களும், சேமிப்பும், அவற்றைச் சரியாக பயன்படுத்தும் வழிமுறைகளும், கைகூடவிருக்கும் நற்பயனும், ஒழுங்காகத் திரட்டிய பொருளும், ஒரு செயலை திறமையாக செய்யக்கூடிய பண்பும், ஊகித்தறியும் திறமையும், நிர்வாகம் முதலியவற்றைப் பராமரிக்கக்கூடிய மனஉறுதியும், இக்கட்டான நிலையை கையாளும் திறனும், ஸ்ரீ ருத்திரனை ஆராதிக்கும் எனக்கு கிடைக்கட்டும்.

ஓம் அமைதி || ஓம் அமைதி || ஓம் அமைதி

#####

ஓம்நமசிவய!

ஆணிலே அன்றி ஆரூயிர்ப் பெண்ணிலே அலியிலே இவ்வடியனைப் போலவே
காணிலே ஒரு பாவியை இப்பெருங் கள்ள நெஞ்சக்கடையானை ஆளையா
ஏணிலே இடர் எய்த விடுத்தியேல் என்செய்கேன் இனி இவ்வுலகத்திலே
வீணிலே உழைப்பே அருள் ஐயனே விளங்கு சித்தி விநாயக வள்ளலே.

#*#*#*#*#

1. உடம்பும், உடம்பு சார்ந்தவைகளும்!.

36 வகையான பொருட்கள் சிவனிடம் வேண்டப்படுகின்றன

சமகத்தின் ஒவ்வொரு பிரிவும் ஒரு தனித்தன்மையுடன் எல்லாப் பிரிவுகளும் உச்சக்கட்டத்தில் ஒரே வழிபாட்டு நோக்கின் இலக்கை அடைய வழிகோலுகின்றது. "உடம்புதான் நேர்மை என்ற வேரின் தொடக்கம்" என்று ஒரு வடமொழி வழிபாட்டு நூல் குறிப்பிடுகிறது. இப்பகுதி முழுவதும் 'உடம்பு' சார்பாகவே சொல்லப்பட்டுள்ளது உணவுப்பதார்த்தங்களும், அர்ப்பணிப்பதினால் கிடைக்கும் உணவுப்பொருள்களும், உடம்பும் அதன் உறுப்புகளும், அவற்றின் அமைப்புகளும் சொல்லப்பட்டுள்ளன.

சமஸ்கிருதம்::

வாஜச்ச மே ப்ரஸவச்சமே ப்ரய்திச்ச மே ப்ரஸிதிச்ச மே தீதிச்ச மே க்ரதுச்சமே ஸ்வரச்ச மே ச்லொகச்ச மே ச்ரவச்ச மே ஜ்யோதிச்ச மே ஸுவச்ச மே ப்ராணச்ச மேSபானச்சமே வ்யானச்சமேசுச்சமே சித்தஞ்சம ஆதீதஞ்ச மே வாக்சமே மனச்சமே சக்ஷுச்ச மே ஸ்ரோத்ரஞ்சமே தக்ஷச்ச மே பலஞ்ச ம ஓஜச்ச மே சஹச்ச ம் ஆயுச்ச மே ஜராச ம ஆத்மா ச மே தனூச்சமே சர்ம ச மே வர்ம ச மேங்கானி ச மேஸ்தானி ச மே பரூக்ம்ஷி ஷி ச மே சரீராணி ச மே.
ஓம் ஷாந்தி ! ஓம் ஷாந்தி ! ஓம் ஷாந்தி !!

உணவுப் பொருள்களும், உணவளிக்கும் மனதும், தூய்மையான உணவும், உணவு உட்கொள்ளும் கொடுப்பிணையும், உணவளிக்கும் வேட்கையும், உணவைச் செறிக்கவைக்கும் தன்மையும், உணவை சம்பாதிக்கும் வேள்வியும், வேள்வி செய்யும் போது பாடப்படும் பாட்டை சரியாக உச்சரிக்கும திறனும், குயில் போல இனிமையான குரலும், புகழும், சொற்களை கையாளும் திறமையும், கேள்வித்திறமையும், நன்றாக கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளும் திறனும், உள்ளொளியும், சொர்க்கமும், உடம்பில் சீரான மூச்சுக்காற்றும், மூச்சுக்காற்றின்மையும், மேலும், அறிவினால் ஏற்படும் ஞானமும், அந்த ஞானத்தினால் துரிதமாக அறியப்படும் செய்திகளும், சுவையான பேச்சும், திடகாத்திரமான மூளையும், கூர்மையான பார்வையும், துல்லியமான காது கேட்கும் திறனும், உயிரும், எண்ணங்களும், எண்ணத்தினால் அறியப்பட்ட பொருளும், அறிவொளியினால் அறியப்படும் உந்துதலும், செயல்பாட்டின் திறனும், மூச்சுக்காற்றின் திறனும், எதிரிகளை வெல்லும் திறமையும், நீண்ட ஆயுளும், மதிக்கப்படும் முதுமையும், தேவையான அளவு திமிரும், உள்ளொளியும், செதுக்கினாற்போன்ற உடல்வாகும், நலமும் உடலைக்காக்கும் கவசம் முதலியனவும், திடமான உறுப்புக்களும் எலும்புகளும் கணுக்களும் - திடமான மூட்டுகளும், மறுபிறப்பால் உயர்ந்த தலைமுறையில் பிறவிக் கொடுப்பிணையும் - ஸ்ரீ ருத்திரனை ஆராதிக்கும் எனக்கு கிடைக்கட்டும்

ஓம் அமைதி || ஓம் அமைதி || ஓம் அமைதி

#####

வெள்ளிக்கிழமை, 17 May 2019 09:10

ஆக்ரமிப்பு!

Written by

ஓம்நமசிவய!

ஆணிலே அன்றி ஆரூயிர்ப் பெண்ணிலே அலியிலே இவ்வடியனைப் போலவே
காணிலே ஒரு பாவியை இப்பெருங் கள்ள நெஞ்சக்கடையானை ஆளையா
ஏணிலே இடர் எய்த விடுத்தியேல் என்செய்கேன் இனி இவ்வுலகத்திலே
வீணிலே உழைப்பே அருள் ஐயனே விளங்கு சித்தி விநாயக வள்ளலே.

#*#*#*#*#

 

ஆக்ரமிப்பு!

நல்ல காற்றோட்டத்துடன் குடியிருப்புகள் அமைய வேண்டும் என்ற நிலையை ஏற்படுத்தி மக்கள் ஆரோக்கியத்தை முன்னிட்டு அரசு சில சட்டங்கள் போட்டால் அதை ஏற்று மதித்து நடந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படிச் செய்யா விடில் அதன் பாதிப்புகள் மக்களுக்கே. சட்டதிட்டங்களை மீறுபவர்கள் மட்டுமில்லாமல் மற்றவர்களும் அதனால் பாதிக்கப் படுகின்றனர். என்பதை மக்கள் உணர வேண்டும். யார் எப்படி போனால் என்ன நம் பிரச்சனை தீர்வு கண்டால் போதும் என்ற நிலைப்பாடானது அவர்களுக்கும் ஓர்நாள் தீங்கு விளை விக்கக்கூடும்.

சாலை ஓரங்களில் சாலையை ஒட்டி குடிசைகள் மற்றும் வீடுகள் கட்டிக் கொள்கின்றனர். அங்கு முறைப்படி விட வேண்டிய அளவிற்உ இடம் விட்டுக் கட்டுவதில்லை. சட்ட அமைப்பில் கூறிய இடத்தை விட்டால் இடம் குறுகி விடுகின்றது. மேலும் வளர்ந்த நகரங்கள், கிராமங்களில் அந்த இடத்தின் மதிப்பு அதிகமாவதால் அவ்வளவு இடத்தை விட்டுவிட மனதில் எண்ணம் தோன்றுவதில்லை. ஆனால் எதிர்பாராமல் நடைபெறும் விபத்துக்களைப் பார்க்கும்போது மதிப்பு பெருகிய இடத்தைவிட மனித உயிர்கள் மேலல்வா என்பதை புரிந்து செயலாக்கம் கொள்ள வேண்டும்.

சாலை ஓரத்தில் இருக்கும் வீட்டிற்குள் பேருந்தோ அல்லது கனரக வாகனங்களோ எதிர்பாரத நிலையில் கட்டுப்பாட்டை இழந்து புகுந்தால் வீட்டில் இருப்பவர்களின் நிலை என்ன என்பதை சிறிது சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். இதை உணர்ந்து அரசும் இடத்தின் சொந்தக்காரரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். கூடுமான வரையில் சாலை அருகே நெருங்கிய வண்ணம் குடியிருப்புகள் அமையக்கூடாது என்ற நிலையை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும். அந்த இடத்தை தவிர வேறு இடம் இல்லாதவர்களுக்கு அதற்குப் பதிலியாக மாற்று இடம் தர அரசு முன்வரவேண்டும். இதை அந்த இடத்து சொந்தக்காரரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

முக்கிய சாலைகளில் தாங்கள் வளம்பெற வேண்டுமென்று சிலர் வியாபார அமைப்பில் கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொள்கின்றனர். அந்த இடம் வியாபார ஸ்தலமாக மாறும் போது அங்கு வருபவர்களின் வாகனங்கள் நிறுத்த இடமில்லாமல் அவர்கள் சாலையை பயன் படுத்துவதால் சாலையின் பெரும்பகுதி ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்படுகின்றது. அவ்வாறு வணிக வளாகங்கள் கட்டும்போது வாகனங்கள் நிறுத்த குறைந்த அளவிற்காகவது இடம் ஒதுக்க வேண்டும் என்ற கட்டாய நிலை ஏற்படுத்தப் படவேண்டும். வாகனங்கள் நிற்க இடம் இல்லா வணிக வளாகங்களுக்கு அனுமதி மறுக்க வேண்டும். அல்லது அவர்களது மின் இனைப்பு மற்றும் குடிநீர் இனைப்புகள் மறுக்கப் படவேண்டும்.

வீடாக இருந்த பகுதியை மாற்றி அமைத்து வணிக இடமாக மாற்றுகின்றனர். வீட்டிற்குமுன் காலியாக இருக்க வேண்டிய அளவு இடம் இல்லாமல் கட்டிவிடுகின்றனர். சிலகாலம் கழித்து இப்படி மாற்றுவதால் மேலும் சிக்கல் உருவாகி தாங்கள் இடம் விடாமல் விட்டதோடு அல்லாமல் பொது இடமான சாக்கடைகள் நடைபாதைகள் ஆகியவற்றை ஆக்கிரமித்துக் கொள்கின்றனர். அங்கு வரும் வாகனங்கள் எங்கு நிறுத்தப்படும்!. வேறு வழியின்றி சாலைகளில்தான் நிறுத்தப்படுகின்றன. இந்த முறைதனை மாற்ற வேண்டும். போக்குவரத்திற்கு எத்தனை தடைகள். மேலும் விபத்துக்கள் ஏற்படவும் வாய்பு இங்கு உறுவாகின்றதால் கடுமையான முறையில் சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டும். இவர்கள் போட்டு இருக்கின்ற மேற்கூரை தகரங்கள் இவற்றிற்குள் புகுந்துதான் அவ்வழி செல்லும் மக்கள் செல்ல வேண்டியிருக்கின்றது.

பலர் கடைகளுக்கு முன்னால் ஓர் தார்பாய் அல்லது ஒரு ஓலைக்கீற்று கொட்டகை ஆகியவற்றை சாலைகளில் போட்டே தங்கள் கடைகளைப் பாதுகாத்துக் கொள்கின்றனர். கடை கட்ட வேண்டுமென்றால் இந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை அவர்களது இடத்திலேதான் போட வேண்டும் அப்படி போடும் அளவிற்கு இடம் நிலத்திற்கு உள்ளேயே விட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற கட்டாய நிலை வேண்டும். பொது இடங்கள் ஒரு சிலர் முன்னேறுவதற்காக ஆக்கிரமிப்பு செய்வதற்கல்ல. பொதுவான இடங்கள் அனைவருக்கும் பயன் படவேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட வேண்டும். பொதுவாக இது போன்ற இடங்களுக்கு அரசு நிர்வாகத்தில் அனுமதி பெற்றே வணிகத்திற்கான இடங்களை அமைத்திட வேண்டும்.

அனுமதிபெற்ற கட்டுனர்களையே இனிவரும் காலங்களில் புதிய கட்டிடம் கட்ட அணுமதிக்கப்பட வேண்டும். மின் இனைப்பு பெறுவதற்கு ஓர் அனுமதி பெற்றவரின் கையொப்பம் மற்றும் கட்டிட வரைபடம் அனுமதி பெற்றவரின் ஒப்பத்திற்குப் பிறகே நிர்வாகத்தால் அனுமதிக்கப் படுவதுபோல் கட்டிடம் கட்டுவதற்கும் அனுமதி பெற்றவரால்தான் கட்டப்பட வேண்டும் என்ற நிலையில் விதிமுறைகளை மீறி தவறான அமைப்பில் கட்டிடம் கட்டப்பட்டால் அதற்கு அவர் பொறுப்பாவார். கட்டிடம் கட்டி முடித்தபின் அரசு நிர்வாகத்திலிருந்து ஒரு குழு மேற்பார்வை செய்து சரியாக விதிமுறைக்குட்பட்டு கட்டப்பட்டுள்ளது என்ற சான்றிதழ் அளித்த பின்னரே மின் இனைப்பு மற்றும் குடிநீர் இனைப்புகள் வழங்கப் படவேண்டும். சான்றிதழ் அளிக்கும் குழு தன் பணியைச் சரிவரச் செய்யாமலிருந்தால் அவர்களும் தண்டிக்கப்படலாம். விதி முறைப்படி கட்டப்படாத கட்டிடத்தை கட்டிய அனுமதி பெற்ற என்ஞினியரின் அனுமதி தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்படலாம். அவர்மேல் விசாரனை நடவடிக்கை எடுத்து பின்னர் நிரந்தரமாக ரத்து செய்யலாம்.

எந்த ஒரு கட்டிடமாயிருந்தாலும் அந்த கட்டிடத்திற்கு மின் இனைப்பு சரியாகச் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும், கழிவு நீர் குழாய்கள் சரியான முறையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்றும் கட்டிடம் விதிமுறைப்படி கட்டப்பட்டுள்ளது என்றும் யாரால் கட்டப்பட்டுள்ளது என்றும் வணிக வளாகத்தின் பார்வையில் படும் பகுதியில் அல்லது மேற்பாற்வையாளர் வரும்போது பார்க்கும் வகையில் புகைப்படத்துடன் கையொப்பமிட்டு பொருத்தப்பட வேண்டும்.

இதுவரை கட்டப்பட்டுள்ள இடங்களை கால அவகாசம் கொடுத்து அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவர்களே அகற்றாவிட்டால் நிர்வாகம் அகற்றவேண்டும் அதற்குரிய கட்டணத்தை கண்டிப்பாய் தண்டனைக் கட்டணத்துடன் வசூலிக்க வேண்டும்.

சிலர் தங்களின் வீட்டிற்கு முன்னால் பாதுகாப்பிற்காக பொது இடத்தை கோவில் என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தி நாளடைவில் மக்கள் அதைப் பயன்படுத்துவதால் ஓர் ஆக்கிரமிப்பு இடமாகின்றது. இதே போன்று சிலர் கல்லறைகளையும் சமாதிகளையும் கட்டிவிடுகின்றனர். ஏனென்றால் கோவில்கள் மற்றும் இது போன்ற சமாதிகள் அகற்றும் நிலை வந்தால் அந்த இனத்தாரை சேர்த்துக் கொண்டு போராட்டங்கள் ஏற்படுத்தும் சூழல் உருவாக்குகின்றனர். அவர்களுக்கு ஒன்று சொல்வேன். நீங்கள் உண்மையான பக்தராக இருந்தால் கோவிலுக்கு என்று ஓர் இடம் வாங்கி அல்லது உங்கள் சொந்த இடத்தில் கோவிலை கட்டி நீங்களும் மற்றவர்களும் வழிபட செய்யுங்களேன்! ஏன் இந்த ஆக்கிரமிப்பு புத்தி! இது முற்றிலும் சுயநலம்! இதைப் புரியாமல் மற்றவர்களும் இவர்களுடன் சேர்ந்து போராடுவது மிகுந்த வேதனை அளிக்கின்றது.

சாலைகள் ஆக்கிரமிப்பு என்றில்லாமல் கோவில் இடங்களையும் பல ஆண்டுகளாக ஆக்கிரமிப்பு செய்து சுயலாபம் அடைந்து வருகின்றனர் பலர். அருகில் இருக்குமிடம் பலமடங்கு வாடகை வரும் அளவிற்கு உயர்ந்தபோதும் கோவில் இடங்களில் இருப்போர் ஓரளவாவது வாடகையை உயர்த்தி தராமல் சாக்கு போக்கு சொல்லி இருந்து வருகின்றனர். மேலும் வாடகைக்கு எடுத்தவர்கள் சிலர் உள் வாடகைக்கு விட்டு விட்டு அவர்கள் லாபம் சம்பாதிக்கின்றார்கள். இவைகளை கண்டறிந்து யார் பேருக்கு அனுமதி வழங்கப் பட்டிருக்கின்றதோ அவர்களே அங்கு இருக்க வேண்டும். மற்றவர்கள் இருந்தால் அவர்களை அகற்றி விட்டு வேறு உரிய நபரை அங்கு இருக்க வைக்க வேண்டும். கோவில் நிலங்களை குத்தைகை எடுத்தவர்கள் பொய்க்காரணங்கள் சொல்லி குத்தகையை சரியாக செலுத்துவதில்லை. மொத்த இடத்தில் எவ்வளவு சொந்தமாக்கிக்கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவு செய்து விட்டிருக்கின்றனர். பழைய ஆவனங்களை எடுத்து இவற்றை சீர் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இப்படி ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்கள் அவர்களாகவே திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டால் சரி! இல்லை என்றால் கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

சாலை ஓரங்கள், கோவில் நிலங்கள் என்றில்லாமல் நீர் வழிகளையும் ஆக்கிரமித்துள்ள ஆக்கிரமிப்புகளையும் அகற்ற வேண்டும். இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கும்போது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும், முக்கிய பிரமுகர்களும் இந்த விஷயங்களில் தலையீடு செய்தல் கூடாது. பொது நன்மை கருதி தங்களை நாடி வரும் அன்பர்களுக்கு உபதேசம் செய்து அதுவே தாங்கள் வகிக்கும் பொறுப்பிற்கு உகந்த தகுதி என்பதை நிலை நிறுத்த வேண்டும

தங்களின் இனம், மதம் வளர வேண்டி அரசிடம் வேண்டிப் பெற்ற தொன்னூற்று ஒன்பது வருடத்திற்கான குத்தகை நிலத்தின் மூலமாக பயன் அடைந்து வளர்ந்தபின் அதை தங்கள் சொந்த சொத்தாக சில அமைப்புகள் கருதுகின்றன. இவ்வளவு காலம் ஆண்டு அனுபவித்த காராணத்தால் அவர்கள் உரிமையைக் கேட்கலாம். அதற்காக பொது மக்கள் அனைவருக்கும் பயன்படக்கூடிய ரோடுகள் அமைக்கும் பணிக்கு கூட இடம் தர மறுப்பது எந்த விதத்திலும் சரியில்லை. அவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுத்து அந்த இடங்களை கைப்பற்றி பொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வகையில் சாலை வசதிகளை மேம்படுத்தி அமைக்க வேண்டும், குத்தகைக் காலம் முடிவடையாமலிருந்தாலும் பொது உபயோகத்திற்கு வேண்டிய இடத்தை திரும்ப பெறுவதில் எந்த தடையும் இருக்கக் கூடாது. வளார்ந்து வரும் நாட்டில் அனைத்து மக்களும் பயன் தரக்கூடிய திட்டங்களுக்கு எல்லா அமைப்புகளும் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும்.

வசதி பெற்ற சிலர் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும்போது ஒரு ரிட் போட்டு விட்டால் பல வருடங்களுக்கு இழுத்துக் கொண்டிருக்கும் நமக்கு கவலையில்லை என்று சட்டத்தில் இருக்கும் சந்து பொந்துகளை தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு ஒரு சில ஆயிரத்தில் அரசின் நடவடிக்கையை தடுத்து விடுகின்றனர். இது போன்ற ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு நீதி நிர்வாகம் எந்த வித ஒத்துழைப்பும் தரக்கூடாது என்பதே சிறப்பு. மேலும் இதுபோன்ற பொது இடத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்த நல்லவர்களுக்கு நீதித்துறையைச் சார்ந்த வழக்கறிஞர்கள் ஆதரவு அளித்து அதை நீதி மன்றத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல ஆதரவு அளிக்கக்கூடாது. வழக்கறிகளுக்குத் தெரியும் இது போலி வழக்கு என்று. அப்படிப்பட்ட போலி வழக்குகளை ஏற்றுக் கொள்ளாமல் அவர்கள் தர்மத்தையும் நீதியையும் காக்க செயல் படவேண்டும். இதனால் நீதி மன்றங்களின் பொன்னான நேரம் மிச்சமாகும்.

சுதந்திரம் பெற்ற பின் கடந்த எழுபது ஆண்டிற்குள் வசதி படைத்தோர் மற்றும் அரசியல் ஈடுபாடு கொண்டவர்களால் நடத்தப்பட்ட ஆக்கிரமிப்புகள் அளவில்லாதவை அவற்றை சரி செய்தால் போதும். நீதி நியாயங்கள் காக்கப் படுவதோடு மக்களுக்கு ஆரோக்கியமும் பெருகி விபத்துகள் இல்லா நிலைக்கு நாடு செல்ல வசதியாக வழிவகுக்கும்.

ஆக்கிரமிப்பு செய்துவிட்டு அதைபற்றி கேட்டால் அங்கே பருங்கள். இங்கே பாருங்கள். அவர் இப்படிச் செய்துள்ளார் என்று மற்றொரு நிகழ்வைக் காட்டிக் கொடுத்து அதன் நிழலில் தான் தப்ப நினைப்பது அயோக்கியத் தனம் என்பதை ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். யார் செய்தாலும் எப்படிச் செய்திருந்தாலும் தப்பு தப்புதான். பலர் தவறு செய்வதால் அது சரியாகி விடாது. நீங்கள் செய்யும் ஆக்கிரமிப்பு செயல்களால் பொதுவாக என்ன துயரங்கள் ஏற்படுகின்றன் என நினைத்து அந்த பாவங்களைச் செய்யாமலிக்க நினையுங்கள்.

ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்களுக்கு ஓர் உண்மையை இங்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன். நீங்கள் சுயமாக நியாமாக தர்மமான முறையில் சம்பாதித்திருந்தாலும் அதிலிருந்து ஒரு குன்றின் மணி அளவுகூட நீங்கள் இவ்வுலகை விட்டுச் செல்லும்போது எடுத்துச் செல்லமுடியாது என்ற நிலையை உணருங்கள். அப்படியிருக்க வீண் ஆசையினால் ஆக்கிரமிப்பு செய்து மற்றவர்களுக்கு இடைஞ்சல் செய்வதால் என்ன பலன் தெரியுமா! நீங்கள் உங்கள் கர்ம பலன்களில் பாவங்களை சேர்த்துக் கொள்வதுதான் மிச்சம். அந்த பாவங்களை நீங்களோ அல்லது உங்கள் சந்ததியினரோ தான் அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும். அது தான் வினை. இதற்காகவா இப்படி ஆக்கிரமிப்புச் செய்கின்றீர்கள். சற்று யோசித்துப் பாருங்கள்! ஆக்கிரமிப்பு ஒர் பெரும் தொற்று நோய்! மனம் தெளிவடைவீர். நல்லது நடக்கட்டும். நாடு வளம் பெறட்டும்! அன்புடன் குருஸ்ரீ பகோரா.

#####

வெள்ளிக்கிழமை, 17 May 2019 08:38

அகோரிகள்!

Written by

ஓம்நமசிவய!

மூவாச் சாவா முத்தா ஆவா எங்களுக்கு
அருள்வாய் தமிழ்ச்சுவைச்சார் திருச்செவியாய்
அமிழ்தாய் எம் அகத்தானாய் மழவிளங்களிறே மணியே
குழவியாய்ச் சிவன் மடி குலவுவோய் போற்றி! போற்றி!

#*#*#*#*#

அகோரிகள்!

அகோரிகள் என்றாலே நம்மில் பலருக்கு பலவகையான கருத்து உண்டு. புத்தகங்கள் ,ஊடகங்கள் ,இணையம் ,செவிவழி செய்தி என பலவாறாக அவர்களை பற்றி அறிந்திருப்போம். சில நேரங்களில் அவர்களை பற்றி உண்மைக்கு புறம்பான செய்திகளும் வருவதுண்டு. உண்மையில் அகோரிகள் என்பவர்கள் யார்! ?

உடலில் ஆடைகள் இல்லாமல், நீண்ட முடியுடன். முகத்திலும மார்ப்பிலும் முடிகள் இல்லாமல் இருப்பவர்கள் அகோரிகள். தலை பகுதிகள் தவிர பிற இடங்களில் இவர்களுக்கு முடிகள் இருக்காது. இவர்கள் உலகை வெறுத்து தனியாக வாழ்பவர்கள் கிடையாது. சிறு சிறு குழுக்களாகவும் தலைமை யோகியின் பின்னால் இவர்கள் இருப்பார்கள். தங்களை விளம்பரப் படுத்திகொள்ளவோ, தங்களுக்கு இருக்கும் அமானுஷ ஆற்றலை வெளிக்காண்பிக்கவோ மாட்டார்கள் .உடல் முழுவதும் சாம்பல் அல்லது மண்கொண்டு பூசியிருப்பார்கள். மத பொருட்கள் எதையும் கைகளில் வைத்திருக்க மாட்டார்கள். அகோரிகள் குழுக்களாக இருக்கும் சூழலில் யார் தலைமை யோகி அல்லது குரு என கண்டறிவது சிரமம். அனைவரும் ஒரே போல இருப்பார்கள். ஆண் மற்றும் பெண் அகோரிகள் இருவரும் இருப்பர்கள். நிர்வாணமாக இருந்தாலும் பெண்யோகிகளை கண்டறிவது கடினம். இவர்களின் தலைமுடி வயதானாலும் வெள்ளை ஆகாது. உடல் பயில்வானை போல இல்லாமல், சீரான நிலையில் இருக்கும். ரிஷிகேசம் அல்லது இமாலய மலையின் வனங்களில் இருப்பார்கள்.

பன்னிரு வருடத்திற்கு ஒரு முறை கும்பமேளாவிற்கு வந்து கூடுவார்கள். இமாலயவனத்திலிருந்து நடந்தே அலாகாபாத் எனும் இடத்திற்கு வருவார்கள், மீண்டும் நடந்தே சென்றுவிடுவார்கள். வாகனத்தை பயன்படுத்த மாட்டார்கள். வாகனத்தில் சென்றால் குறைந்த பட்சம் பன்னிரெண்டு மணி நேர பயணம். ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்லும் பொழுது கட்டுகோப்பாக வரிசையில் செல்வார்கள். வரிசையின் முன்னாலும் ,பின்னாலும் இருக்கும் அகோரிகள் பாதுகாப்பு அரணாக இருப்பார்கள். நீண்ட முடியும், மண் அல்லது சுடுகாட்டு சாம்பலை பூசி இருந்தாலும் அவர்கள் மேல் எந்த விதமான வாசனையும் இருக்காது. நறுமணமும் இருக்காது, நாற்றமும் இருக்கது. முக்கியமாக இவர்கள் பிறருடன் பேசுவது குறைவு. தங்களுக்குள் பேசிக்கொள்ளவே மாட்டார்கள். குழுவாக வட்டவடிவில் உற்கார்ந்து கொண்டு ஒரு மூலிகையை புகைப்பார்கள். இம்மூலிகை கஞ்சா என பிறர் எண்ணுகிறார்கள். கும்பளாவில் கஞ்சா எல்லாஇடத்திலும் கிடைக்கும், சிலர் இலவசமாக பிறருக்கு வழங்குவார்கள். ஆனால் இவர்களிடம் யாரும் கொடுக்க மாட்டார்கள், இவர்களும் வாங்க மாட்டார்கள். தாங்கள் இருக்கும் வனத்திலிருந்து சில மூலிகைகளை கொண்டு வருவார்கள். வட்டமாக உட்கார்ந்திருக்கும் இவர்கள் வட்டத்தின் மையத்தில் அந்த மூலிகையை வைத்து ப்ரார்த்தனை செய்த பின் புகைப்பார்கள். மூலிகை குழாயில் வைத்து ஒரு முறை மட்டுமே உள்ளே இழுப்பார்கள். பிறகு அடுத்தவருக்கு கொடுப்பார்கள். இப்படியாக வட்டம் முழுவதும் புகைகுழாய் வட்டமடிக்கும்.

ரிஷிகேசத்திலும், கும்ப மேளாவிலும் எத்தனை டிகிரி செண்டிகிரேட் குளிராக இருந்தாலும் நிர்வாணமாக உட்கார்ந்து தியானம் செய்வார்கள். இப்படி பட்ட யோகிகளை புரிந்து கொள்வது கடினம். இமாலய மலை பகுதிகளில் (யமுனோத்தரி, கங்கோத்தரி மற்றும் நேப்பாளம்) இவர்களின் முக்கிய இடமாக இருக்கிறது. கும்பமேளா தவிர பிற காலங்களில் இவர்கள் குழுவாக வெளியே வலம் வருவதில்லை. குழுவிலிருந்து தனியே சில பணிகளுக்காக செல்லும் அகோரிகள் தங்கும் இடம் மயானம். எந்த ஊருக்கு சென்றாலும் நாம் ஹோட்டலை தேடுவது போல இவர்கள் மயானத்தில் இருப்பதை விரும்புவார்கள்.

அகோரிகளுக்கு தங்கள் உடலின் சக்தி நிலை மிகவும் முக்கியமானது. இங்கே உடல் சக்தி என குறிப்பிடுவது பூஸ்ட், காம்ளாண் குடித்து வருவதில்லை. யோக சக்தியின் உயர் நிலையை எக்காரணத்திலும் இழக்க அவர்கள் தயாரக இருக்க மாட்டார்கள். இயற்கையிலிருந்து எப்படி சக்தியை பெறுவது எனபது இவர்களுக்கு அத்துப்படி. மயானம், ஆறு மற்றும் வனங்களில் தங்கள் உடல்சக்தியை மேம்படுத்துவார்கள். தங்கள் யோக சக்தியை பிறருக்கு அநாவசியமாக காட்ட மாட்டார்கள். சமூகத்தில் தர்மம் தடுமாறும் பொழுது சூட்சமமாக செயல்பட்டு தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவார்கள்.

கும்பமேளா என்பது ஒரு சிறப்பு மிக்க நிகழ்வு. பூமியில் வேறு எந்த பகுதியிலும் நிகழாத வண்ணம் அதிக மக்கள் கூடும் ஒரே விழா கும்பமேளா. 2007ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கும்பமேளாவில் ஒரு கோடிக்கும் மேலாக மக்கள் கலந்து கொண்டார்களாம். அழைப்பிதழ் இல்லை, அமைப்பாளர்கள் இல்லை, தொண்டர்படை ஒருங்கினைப்பில்லை அப்படி இருக்க, இந்த விழா எப்படி சிறப்பாக நடைபெறுகிறது!! ஏதோ ஒரு சூட்சும சக்தி அனைவரையும் வரவழைக்கிறது. பல லட்சம் மக்கள் இணையும் இடத்தில் உணவுக்கோ, தண்ணீருக்கோ பஞ்சம் இல்லை. உயிர்சேதம் இல்லை. யாரோ ஒருவர் பெரிய லாரியில் கம்பளிகளை கொண்டுவந்து அனைவருக்கும் இலவசமாக தானம் செய்கிறார். மற்றொருவரோ அனைவருக்கும் உணவுப் பொட்டலங்களை வினியோகம் செய்கிறார். இவர்களை தூண்டியது எந்த சக்தி! தங்கள் அர்ப்பணிப்பு உணர்வால் இவர்கள் செய்யும் தியாகமும், வைராக்கியமும் அலாதியானது. தங்கள் குழுக்களில் பிறரை சுலபமாக சேர்க்க மாட்டார்கள். அகோரிகளின் ராணுவ அமைப்பின் தலைவர் பதவியை ஏற்கும் முறை விசித்திரமானது. புதிய தலைவரை வணங்கிவிட்டு, பழைய தலைவர் தன்னை மாய்த்துக்கொள்ளுவார்¬…!

காசி நகரம் ஆன்மீக நாட்டம் கொண்டர்களின் சரணாலயம். ஊருக்கு ஒரு மயானம் இருப்பது போல உலகிற்கே ஒரு மயானம் என்றால் அது காசி என சொல்லலாம். தினமும் சராசரியாக எழுநூறு முதல் ஆயிரம் பிணங்கள் எரிக்கப்படுகிறது. சன்யாசிகள், யோகிகள், தாந்திரீகர்கள், மாந்திரீகம் செய்பவர்கள் என அங்கே கூட்டம் அதிகம். காக்கி சட்டையில் வரும் ஒருவர் வாட்சுமேனா அல்லது போலீஸா என தெரியாமல் முழிப்பவர்கள் போல, மக்கள் அகோரிகளுக்கும் மாந்திரீகர்களுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் அனைவரையும் ஒரே தலைப்பில் அடைத்துவிடுவார்கள்.

மேலைநாட்டுகாரர்களுக்கு இந்தியாவில் நரமாமிசம் சாப்பிடும் மாந்திரீகர்களை படம் பிடித்து அவர்களை நாகசன்யாசிகள், அகோரிகள் எனக் கூறிவது வருந் ததக்கது. அகோரிகள் மயானத்தில் தியானம் செய்வார்கள், எரியும் உடல் மேல் அமர்ந்து தியானிப்பார்கள். ஆனால் மனித உடலை உண்ணமாட்டார்கள். உணவு தேவை என்பதே இவர்களுக்கு இல்லை என்பது தான் உண்மை. சில மூலிகைகளை வைத்து கொண்டு பசியற்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள். உடலில் எந்த ஒரு மத சின்னங்களோ அடையாளமோ இருக்காது. ருத்திராட்சம், சங்கு மற்றும் ஆயுதம் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்று கைகளில் வைத்திருப்பார்கள். ஆபரணம், மோதிரம் அணியமாட்டார்கள். தலை மூடி நீண்டு இருக்குமே தவிர முகத்திலும், மார்ப்பிலும் முடி இருக்காது. கெளபீணமோ அல்லது நிர்வாணமாகவோ இருப்பார்கள். உடை உடுத்துவது இவர்கள் மரபு அல்ல. (நிர்வாணத்திற்கான காரணம் ஆசை, பாசம், பொருள் ஆடை என்று எல்லாவற்றையும் கடந்து பிறவிச்சுழற்சியிலிரு¬யந்து விடுதலை அடைந்து முற்றும் துறந்த நிலை என்று கூறலாம்.) சுடுகாட்டு சாம்பலை கும்பமேளா தவிர பிற நாட்களில் / இடங்களில் பூச மாட்டார்கள்—குருஸ்ரீ பகோரா

#*#*#*#*#

ஞாயிற்றுக்கிழமை, 28 April 2019 09:56

வாழ்வில் வளம் சேர்!

Written by

ஓம்நமசிவய!

மண்ணுல கத்தினிற் பிறவி மாசற
எண்ணிய பொருளெலாம் எளிதின் முற்றுறக்
கண்ணுதல் உடையதோர் களிற்றுமா முகப்
பண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவோம்!

#*#*#*#*#

வாழ்வில் வளம் சேர்!

மனிதா வாழ்க்கை வழ்வதற்கே! இறைவன் கொடுத்த உடலும் வாழ்க்கையையும் நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி நலவாழ்வு வாழவேண்டும் என்பதே அனைவரின் அவா! இருப்பினும் எதை எப்படிச் செய்வது என்று புரியாமலும் தெரியாமலும் பல தவறுகளைச் செய்து வாழ்க்கையில் பல துயரங்களை அனுபவிக்கின்றோம். அப்படி துயரங்களில்லாத வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக் கொள்ள சில தகவல்களை முப்பத்தி நான்கு வளமான வளங்களை உலக உயிர்களின் பயன்பாட்டிற்காக தெரிவிக்கப்படுவதை தவறாமல் கடைபிடித்து வாழ்வில் வளம் பெற்று இனிய வாழ்விற்கு அடிகோலுங்கள். ஆனந்த ஆரோக்கிய வாழ்வு வாழுங்கள். அன்புடன் குருஸ்ரீ பகோரா

அக வளம்!
அகத்தின் அழகே முகத்தில்! ஒருவருடைய அகம் கோபமாயிருந்தால் முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடிக்கும் என்பார்கள். அல்லது கோபக்கனல் வீசுகின்றது என்பர். அகத்தில் துயரம் நிறைந்திருந்தால் முகம் வாட்டமுட்டிருக்கும். ஏன் உன் முகம் வாடியிருக்கின்றது என்பர். துக்கம் நிறைந்திருந்தால் முகம் சோகத்துடன் இருக்கும். அகம் நிம்மதியாயிருந்தால் முகத்தில் ஆனந்தம் தெரியும். இப்படி ஒரு முகத்தில் தெரியும் குறிகளைக் கொண்டு சூட்சுமமான அகம் எந்த நிலையிலிருக்கின்றது என்பதை நம்மைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கு தெரிவித்து அவர்களிடமிருந்து ஆறுதல் பெறுகின்றோம். முகத்தில் எந்த உணர்சிகளையும் காட்டாமல் நிர்மலமாய் இருக்க அகத்தில் வெறுமை நிம்மதி வேண்டும். அகத்தில் துக்கம், துயரம், கோபமின்ற் இருக்க எண்ண அலைகளின்றி வெறுமையாய் இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் முகத்தில் எந்த சலனமும் இருக்காது. மேலும் அகத்தில் உடல் உபாதைகளின் நினைவுகள் இன்றி இருக்கவேண்டும் நோயற்ற வழ்வே குறைவற்ற செல்வம். அகத்தேயுள்ள செல்வமே உண்மையான செழிப்பாகும்.

அன்பு வளம்!
அன்பு அன்றால் அன்புதான்! அன்பு கொள்ளாத உயிர்களே உலகில் இல்லை. அன்பை அறியாத உயிர்களும் இல்லை. ஆனால் எல்லோரிடமும் அன்பு மட்டும் இல்லை. இருக்கும் அன்பு வரண்டு போனதாகக் காணப்படுகின்றது. வளமையான இனிமையான குணமான பவித்ரமான அன்பை கொண்டிருங்கள். எதோ ஒரு காரணத்திற்காக உங்களுக்கு அவர்கள் பயன்பட வேண்டும் என்பதற்காக அன்பு கொள்ளாதீர்கள். உயிர்கள் எல்லாவற்றின்மீதும் அன்பு கொள்ளுங்கள். அன்பே சிவம் என்றார் பெரியோர். நீங்கள் அன்பு கொண்டவராக இருந்தால் உங்களைச் சுற்றி ஓர் அன்பு கொண்ட குழுமம் உருவாகும். உங்களைச் சுற்றி எப்போதும் அன்பு நிரம்பியிருக்கும். நீங்கள் என்றும் எப்போதும் அன்பில் திளைத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள். அதுவே ஆனந்தத்தின் அஸ்திவாரம்.

அமைதி வளம்!
எப்பொழுதும் அமைதியாய் இருக்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் அமைதியே உங்கள் உடலை சீரான நிலையில் வைத்துக் கொள்ள உதவும். ஒருவரை எந்தக் காரணமின்றி கடுமையான சொற்களை உபயோகித்து திட்டினாலோ, அல்லது துன்புறுத்தினாலோ மற்றவர் அதனைப் பொருட்படுத்தாமல் நிலைமையை பொறுமையுடன் சமாளியுங்கள். இதுபோன்ற இக்கட்டான நிலையில் அமைதியாக இருப்பது ஓர் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் ஆகும்.

அந்தக் கடுஞ்சொற்களைக் கேட்டு கலக்கம் அடைய வேண்டாம். அந்தக் கடுஞ்சொற்களை நீங்கள் கேட்டு அமைதியாய் இருந்தீர்களானால் நீங்கள் அடக்கத்திலும் தூய்மையிலும் வளர்ச்சி அடைந்தாக அர்த்தம்.

உங்களைத் திட்டியவரை அல்லது துன்புறுத்துயவரை பற்றி கோப துவேஷங்களையும் பகைமை உணர்ச்சிகளையும் ஏற்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள். அந்த பகை உங்களின் நன்னடத்தையை நல்ல செயல்களை கெடுக்க வல்லது. நீங்கள் கேட்ட பழிச்சொல்லோ அவதூறோ கடந்த காலத்தில் நிகழ்ந்தது. முடிந்துபோன அதை ஏன் நினைவில் கொண்டு துன்பத்தை நீட்டிக்கின்றீர்கள். பகை, வெறுப்பு உணர்ச்சிகளை மீண்டும் நினைத்து நிலைகுலையாதீர். உங்களிடமிருந்த அமைதியை பறித்துவிடும் கொடுமையானது. அறவே அதை நீக்கி அந்த நிகழ்வை மறந்துவிடுங்கள். அந்த நிகழ்வை உங்கள் ஆழ்மனதில் பதிய விடாதீர்கள். அப்படி பதிந்தால் அது ஒரு புரையோடிய புண்ணாகி விடும்.

ஒரு பொறுப்பை உங்களிடம் ஒப்படைக்கும்போது அதைப்பற்றி தெரியாததனால் அதை தட்டிக் கழித்தீர்களானால் அது உங்களை இயலாதவர் என ஆக்கிவிடும். அந்த இயலாமை பற்றி நீங்கள் நினைக்க நினைக்க உங்களின் அமைதி கெட்டுவிடும். தவிர்க்க முடியாத நிகழ்வுகள் வாழ்கையில் நிகழ்கையில் அதை எதிர்கொள்ள முடியாமல் உங்கள் கோழைத்தனத்தை வெளிப்படுத்தினால் அதனால் உங்களுக்கு துன்பமும் துயரங்கள் மட்டுமே மிஞ்சி நிற்கும். இது தொடர் மன அமைதியைக் குலைக்கும் தன்மையுடையது,

மற்றவர்கள் அமைதியைக் குலைக்கும் ஒருவருக்கு தான் அமைதியாய் இருக்க வாய்பில்லை. அந்த தகுதியும் கிடையாது.

எண்ணங்கள் நினைவுகள் இல்லா நிலைதான் பூரண அமைதி நிலவும் உயர்ந்த நிலையாகும். ஆன்மீக முன்னேற்றம் மன அமைதியை ஏற்படுத்தும்.

அடக்க வளம்!
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் என்றார். தான் என்ற கர்வம் நிறைந்த முட்டாள்கள் விருப்பம் போல் நினைக்கட்டும் நடக்கட்டும் பேசட்டும். நீங்கள் அடக்கத்துடன் அறிவுடையவர்களாக இருங்கள். நிறைகுடம் தளும்பாது என்பர். நீங்கள் இதனால் உயர்ந்தவர் என்றோ அல்லது இதனால் தாழ்ந்தவர் என்றோ பேதம் கொள்ள வேண்டாம். அனைவரிடமும் இறைவனின் அம்சம் இருப்பதால் அனைவரும் சமம் என்பதை புரிந்து கொண்டால் உங்களது கர்வம் மட்டுப்பட்டு அடக்கம் மேலோங்கும்.

என்னால் முடியும் என்று எல்லாப் பொறுப்புகளையும் ஏற்றுக் கொண்டு சரியாக சிந்திக்க முடியாமல் எதை முதலில் முடிக்க வேண்டும் என்ற தடுமாற்றத்தில் தவறுகளைச் செய்து சிக்கி சீரழியாமல் அடக்கமாய் இருந்து உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வேலைகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்துங்கள்.

ஆனந்த வளம்!
கடந்த கால துனபங்கள் துயரங்கள் எல்லாம் நினைவில் பற்றிக் கொள்ளக் கூடியவை. எவ்வளவு துயரம் மிகுந்ததாக இருந்தாலும் அதை மறக்க நினைக்க வேண்டும். ஏனெனில் உயிர்கள் இன்பத்தை நோக்கித்தான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. எனவே எல்லா துக்க நிகழ்வுகளையும் மனத்திரையில் இருந்து நீக்கப் பழகுங்கள். சின்னச் சின்ன சந்தோஷ நிகழ்வுகள் வாழ்வில் நிறைய நடந்திருக்கும் அவற்றை அப்போதைக்கு ஆனந்தப்பட்டு மறந்திருப்போம். அவற்றை மீண்டும் நினைவு கூர்ந்து நினைவில் இருத்திக் கொள்ளுங்கள். மனத்திரையில் எப்போதும் சந்தோஷம் தரும் நிகழ்வுகளை மட்டுமே பதிய வையுங்கள். அதுவே ஆனந்தத்திற்கு அடிப்படையான நிகழ்வுகள்.

ஆன்ம வளம்! 
உங்களுக்கு மூத்தோர் சொல் கேளீர். உங்கள் குருவின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள். நீங்கள் பிறந்தது ஏன் என்றும் எப்போது எப்படி இறப்பீர்கள் என்பதும் தெரியாத நிலையில் இறைவனிடம் பூரண சரணாகதி அடைந்து விடுங்கள். உங்களுக்கென்று உள்ளது உங்களுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும். உங்களை வந்தடைந்ததைக் கொண்டு ஆனந்தப்படுங்கள். அதிக ஆசைப் படாதிர்கள். சுயநலமின்றி பொதுநலமாகச் செயல்படுங்கள். எல்லா உயிர்களையும் மனித நேயத்துடன் நேசியுங்கள்.

பஞ்சபூத உலகில் படைப்பில் அனைத்திலும் இறைவனின் சந்நித்தியத்தை உணருங்கள். படைப்பின் ரகசியம் புரியும். படைத்தவனின் அருமை பெருமை உயர்வு புரியும். ஒப்பில்லா அவரை ஒருநாள் பிறப்பின்போதும் முடியும்போதும் நினைவு கூர்ந்து நன்றி கூறுங்கள். அந்த நாள் இனிமையாக இருப்பதற்கும் இருந்தற்கும் கூறும் நன்றியாக அது இருக்கும். இறைவா என்னை என்ன காரணத்திற்காகப் படைத்தாயோ அந்தக் காரணத்திற்காக என்னை இன்று பயன்படுத்தி என் பிறப்பின் நோக்கம் நிறைவேறச் செய்வாயாக என வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். பிறப்பின் கர்ம வினைகள் கொஞ்சமாவது குறையட்டும். இன்று நீங்கள் செய்த தவறுகளை மீண்டும் செய்யாமல் இருக்க நினைவு கொள்ளுங்கள். துன்பம் வரும்போது என்றில்லாமல் நேரம் கிடைக்கும்போதெல்லாம் அவரை நினையுங்கள். அந்த திருநாமத்தை உச்சரியுங்கள்.

சமய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இதிகாசங்கள், பன்னிரு திருமுறைகள் மற்றும் ஆன்மீக நூலகளைப் படித்து தெளியுங்கள். சமயக் கூட்டங்கள், சத் சங்கங்களில் பங்கேற்று செவியின் வழி ஆன்ம வளம் நிரம்பியவர்காளாவீர்! நீங்கள் குடியிருக்கும் வீட்டில் வழிபட்டாலும் அதிர்வுகள் நிறைந்த கோவிலுக்கு வாரம் ஒருமுறையேனும் சென்று உங்கள் மனதிற்கு அமைதி தேடி வாருங்கள். எளிய வாழ்க்கைக்கு உரிய உயரிய சிந்தனைகளை உறுதியாக மனதில் கொண்டு இலட்சிய நோக்கோடு இயக்கம் கொள்வீர்.

இதய வளம்! 
நன்மை என்றால் அது பிறருக்குச் செய்வதுதான் அன்றி நமக்கு நாமே நன்மை செய்து கொள்வதல்ல! நீ ஒருவருக்குச் செய்த உதவி அது பிரிதொரு காலத்தில் உனக்குத் தேவைபட்ட போது உனக்கு வந்து சேரும் என்பதே நியதி. தான் என்ற ஆணவம் இன்றி சுயநலமின்றி எதையும் எதிர்பார்ப்பின்றி உதவிடுங்கள்! உயர்ந்திடுங்கள்! செய்யும் தொழிலே தெய்வம் என்று எந்த வேலையையும் இதய சுத்தியுடன் இறைவனுக்கு அர்ப்பணிப்போடு செய்தீர்களானால் நன்மை நிறைந்திடும் வாழ்வாக மலரும் உங்கள் வாழ்க்கை!. ஒவ்வொரு உயிர்களிடமும் உள்ள அதிசயமான வாழ்க்கைத் தத்துவத்தின் உயிர் நாடி இறைவன். அதுவே உணர்வு, வாழ்க்கை என்று கொள்ளுங்கள். எங்கும் இருக்கும் இருப்பு என்று கொள்ளுங்கள். என்றும் உள்ளது எங்கும் நிறைந்த தத்துவம் அது என்பதை சிந்தித்து அதற்குப் பெருமை சேர்க்கும் விதத்தில் இதயத்தை வளமுடன் வைத்திருங்கள்.

இனிமை வளம்!
இனிமை என்றால் அது இனிமைதான். யாரிடம் பேசினாலும் இனிமையாகப் பேசுங்கள். சடச் சடவென்று எரிந்து விழாதீர்கள். கோபமுடன் பேசாதீர்கள். பேச்சில் வேகம் காட்டி பேசாதீர்கள். சொற்களில் கடினமில்லா எளிமையான இனிய சொற்களைப் பயன் படுத்துங்கள். உங்கள் பேச்சின் தன்மை அவரை வசீகரிக்கக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் சொல்லிய சொற்களை ஒருவர் கேட்டால் மட்டும் போதாது. அதை அவர் ஏற்றுக் கொள்ளவேண்டும். பின் அதை பின்பற்ற வேண்டும். அந்த அளவிற்கு உங்கள் சொற்களில் இனிமையும் கனிவும் வேண்டும். கொஞ்சமாகப் பேசுங்கள். அதாவது சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வையுங்கள்.

போதிய காரணங்களில்லாமல் பேசாதீர்கள். தேவையற்ற பேச்சுக்களைத் தவிர்த்து விடுங்கள். தேவையானதை மட்டும் அளவுடன் பேசுக. நல்ல நோக்கம் கொண்ட சொற்கள் கூட சில சூழ்நிலைகளில் கேட்பவருக்கு தவறாக புரிந்து சில சங்கடங்களை ஏற்படுத்தக் கூடும். எனவே புத்திமதி என்று எவருக்கும் சொல்லாதீர்கள். அவரவர் விதிப்படி செயலாக்கம் நடைபெறும். உங்கள் ஆலோசனையைக் கேட்டால் மட்டும் நிதானமாக யோசித்து அளவுடன் பேசுக! வீண் விவாதங்களில் ஈடுபடாதீர்கள். விவாதத்தில் ஈடுபட்டு அதில் வெற்றியடைய வேண்டும் என்பதற்காக அதையும் இதையும் சொல்லித் துன்பத்தை தேடிக் கொள்ளாதீர்கள். உங்களிடையே தோன்றிய அந்த ஆணவம் மற்றவர்களுக்கு துன்பத்தை தருவதாகவும் அமைந்துவிடக்கூடாது.

இரக்க வளம்!
இரக்கம் என்றால் ஒருவரைப் பார்த்து அல்லது ஒரு நிகழ்வைப் பார்த்து பரிதாப் படுவதல்ல. அந்த நிகழ்விற்காகப் பரிவு கொள்ளுங்கள். இதனால் இப்படியானதோ என்று பரிவு காட்டுங்கள். பரிவே இரக்கத்தின் அடிப்படை. அந்தப் பரிவின் அடைப்படையில் அவர்களுக்கு உங்களால் முடிந்த உதவிகளைச் செய்யுங்கள். உங்களது பரிவு துன்பத்தில் இருக்கும் அவரை சிறிதளவாவது ஆறுதல் அடைந்து மனதை தேற்றிக் கொள்ளும் வகையில் அமைய வேண்டும். அதுவே உண்மையான பரிவின் நிலைப்பாடாகும். வழ்வில் கஷ்டப்படும் உயிர்கள்மீது இரக்க குணம் கொண்டு அவர்கள் சூழலை கூர்ந்து நோக்கி உங்களால் முடிந்த உதவியைச் செய்திடுங்கள். அங்கு மனித நேயம் மிளிரும்.

இறைவளம்!
ஒவ்வொரு உயிருள்ளும் இறைவன் இருக்கின்றான். ஏனெனில் இறைவனின் அணுவே உயிர்கள். அவரவர்கள் செய்த கர்ம முன்பிறவி வினைகளுக்கேற்ப அந்த அணுவின் தன்மைகள் சிறப்புகள் மாறியிருக்கும். எல்லாமுமாய் இருக்கும் இறைவன் ஒரு பொருளை முழுமையாக பார்கின்றார். அணுவாய் இருக்கும் உயிர்கள் பொருள்களை பகுதியாகவே பார்க்கின்றது. கடவுள் பூரணமான நியாயம் தர்மத்தைப் பார்கின்றார். உயிர்களால் அவ்வாறு செயல் படமுடியவில்லை. இறைவனின் அணுவாயிருந்தும் ஏன் இவற்றை உணரமுடியவில்லை. சூழ்நிலையும் மனக்குழப்பங்களும்தான் காரணம். நீங்கள் கடவுளின் அணு. அதனால் நீங்களும் கடவுளின் பிரதிநிதி என்ற நன்னோக்கோடு நோக்கின் உலகப் படைப்புகளும் அதன் செயல்பாடுகளும் ஓரளவாவது புரியும். அப்போது உங்கள் மனதில் அமைதி ஏற்பட்டு குழப்பங்கள் தீர்ந்து இறை ஆற்றல் பெருகும்.

உண்மை வளம்!
அழியாத ஒன்று உண்மை. எப்போதும் மாறாதது உண்மை. எப்பொழுதும் உண்மையே பேசுங்கள். அது உங்களை ஒர் உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்தும்.

உடல் நலம்!
நம் முன்னோர்கள் எண்சான் உடம்பிற்கு வயிறே பிரதானம் எனச் சொல்லி வைத்தார்கள். அதாவது உடலின் ஆரோக்கியத்திற்கு வயிறே முக்கியமான பகுதியாகச் செயல்படுவதால் அதை ஆரோக்கியமாகப் பேணுங்கள் என்றனர். அதைத் தவறாகப் புரிந்து கொண்டு உடலுக்கு வயிறே முக்கியம் என்று வேண்டாத உணவுகளையும் அளவிற்கு அதிகமான உணவுகளையும் வேளை தவறியும் உண்டு வயிற்றின் தன்மையை கெடுத்துக் கொண்டு அவதிப்படுகின்றனர் பலர்.

மிதமாக உண்ணுங்கள். உடம்பிலிருந்து வரும் எச்சரிக்கையை கவனியுங்கள். நீங்கள் சாப்பிடும்போது போதும் என்ற ஒரு எண்ணம் தோன்றும். அல்லது ஒரு சிறிய ஏப்பம் வரும். அப்போது சாப்பிடும் பதார்த்தம் நன்றாயிருக்கின்றது என்பதற்காகவோ அல்லது நம்மை கவனிப்பவர்களின் வேண்டுகோளுக்காகவோ ஏற்பட்ட ஆசையினால் துண்டுதலால் மீண்டும் கொஞ்சம் சாப்பிடலாம் என்ற எண்ணம் வந்தால் அதைக் கட்டுப்படுத்தப் பழகுங்கள். எச்சரிக்கைக்குமேல் கொஞ்சம் கூட சாப்பிடாதீர்கள்.

நம்மை உபசரிப்பவர்கள் நம்முடனே இருப்பவர்கள். அடுத்தடுத்து வரும் நாட்களில் அவர்களின் உபசரிப்பை பெறலாம். அவர்களின் ஆசைகளையும் அளவுடன் நிவர்த்தி செய்யலாம். சாப்பிட்டபின் ஒரு சோடா குடிக்கவேண்டும் என்ற நிலைவரை சாப்பிடாதீர்கள். எப்பொழுதும் சாப்பிடும் சைவ உணவுகளை எடுத்துக் கொள்ளும் அளவிற்கு குறைவான அசைவ உணவுகளை உடகொள்ளுங்கள். முடிந்தால் அசைவ உணவுவகைகளை தவிர்த்து விடுங்கள். உடல் நிலை சீரிழந்து கெட்டபின் மருத்துவர் சொல்லி எதையும் நிறுத்தும் அளவிற்கு உண்ண வேண்டாம். எப்பொழுதும் எதிலும் முன்னெச்சரிக்கை தேவை.

குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு குறிபிட்ட அளவு உணவு உண்ணப் பழகுங்கள். வயிற்றை காலியாக வைத்திருக்காதீர்கள். வயிற்றின் இயங்கு சக்திக்கு அரைவயிறு உணவும் கால் வாசி நீரும் போதும். மீதி வயிறு காலியாக இருந்தால்தான் அதன் இயக்கம் நன்றாக ஆரோக்கியமாக இருக்கும்.

பொதுவாக மிளகாய், வெள்ளைப்பூண்டு, பெருங்காயம், புளி, மசாலாப் பொருட்கள் ஆகியவற்றை கூடிய வரைக்கும் தவிர்த்து விடுங்கள். அல்லது எப்பொழுதாவது என்று குறைவாக உபயோகியுங்கள்.

காபி, டீ போன்ற பானங்களைத் தவிர்த்திடுங்கள்.

புகைப் பிடித்தல், வெற்றிலை பாக்கு ஆகியவற்றையும் தவிர்த்திடுங்கள்.

மதுவை பூரணமாக ஒதிக்கி வைத்தல் முற்றிலும் நலம்.

மாதத்திற்கு ஒருமுறையோ அல்லது இருமுறையோ உபவாசம் இருந்திடுங்கள். அப்பொழுது பால், பழங்களை மட்டும் உபயோகியுங்கள்.

எப்பொழுதும் இயங்கிக் கொண்டிருங்கள். வயதிற்கேற்ற விளையாட்டில் ஈடுபடுங்கள். தினமும் நடைப் பயிற்சி செய்யுங்கள். அதிகாலையில் சுவாசப் பயிற்சி, யோகாசனம், உடற்பயிற்சி இவற்றை உங்களால் முடிந்தவரைக்கும் தினமும் செய்யுங்கள்.

சீக்கிரமாக உறங்கச் செல்லுங்கள். அதிகாலை எழுந்திருங்கள். காலைகடன். உடல்பயிற்சி, தியான பயிற்சி, மூச்சுப் பயிற்சி, யோகப்பயிற்சி மேற்கொண்டு குளித்து ஆதித்தனை வழிபட்டு வீட்டில் குலதெய்வத்தை மற்றும் உங்களுக்கு பிடித்த இறவனை வழிபடுங்கள். உங்கள் செயல்பாடுகள், குறிக்கோள் ஆகியவற்றை மனதில் கொண்டு செயலாக்கம் கொள்வீர். இரவில் இன்று நமது குறிக்கோளை நோக்கி என்ன செய்தோம். எவ்வளவு முன்னேறியிருக்கின்றோம் என்று கணக்கிட்டு இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லி உறங்கச் செல்லுங்கள். வேண்டாத எண்ணங்களை அழித்து விடுங்கள்.

எண்ண வளம்!
உங்கள் எண்ணங்களை வளப்படுத்துங்கள். தீயேரிடம் நட்பு கொள்ளாதீர். பொழுது போக்குவதற்காக உலகலாவிய வீண் பேச்சுக்களையும் வாதங்களையும் தவிர்த்திடுங்கள். உங்கள் மனதில் எதிர்மறை எண்ணங்களை அழித்துவிடுங்கள். நல்ல நிகழ்வுகளை படம் பிடித்தார்போல் மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள். துயரத்திற்கு இடமான துக்க நிகழ்வுகளை மனதிலிருந்து முற்றிலும் அகற்றி விடுங்கள். வாழ்வில் துன்பம் தேடாமலேயே இருக்கும்போது பழய துங்கங்களை ஏன் சுமந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். எல்லாவற்றிற்கும் ஆசைப்படாமல் இறைவன் உங்களுக்கு கொடுத்ததை நினைத்து திருப்திபட்டு சந்தோஷ எண்ணங்களுடன் இருக்கப் பழகுங்கள். அது வேண்டும் இது வேண்டும் என ஆசைகளை வளர்த்துக் கொண்டு தவறான எண்ணங்களுக்கு ஆட்பட்டு அவதிப்படாதீர்கள்! உங்களுக்குகான தேவைகளை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். உடைமைகளை குறைத்துக் கொளுங்கள். நீங்கள் பாடுபட்டுச் சேர்த்த எதையும் ஒரு குன்றின்மணி அளவுகூட காலனோடு சேர்த்து எடுத்துச் சொல்ல முடியாது என்பதைப் தெளிவாக எண்ணுங்கள். எளிய வாழ்க்கைக்கான உயரிய சிந்தனை எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். பிறரின் உணர்ச்சிகளைப் புண்படுத்தும் வகையில் உங்கள் செயல் பாடுகள் எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்ளாதீர்கள்.

ஒழுக்க வளம்!
வாழ்வில் நேர்மையாக உழைத்து பணம் சேர்த்துப் பழகுங்கள். அதன் இனிமையான சுகமே தனி. நியாமான வழியன்றி வரும் பொருளை ஏற்றுக் கொள்ள ஆசைப்படாதீர்கள். நேர்மையுடன் பெருந்தன்மையுள்ள மனிதனாக நடந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள். கலியில் சிரமமாயிருந்தாலும் முயற்சி திருவினை ஆக்கும்.

கொள்கை வளம்!
வாழ்வில் வெற்றியடை ஒர் குறிக்கோள் வேண்டும். அந்தக் குறிக்கோளினை அடைந்திட நல்ல சிறப்பான கொள்கைகளை உடைய திட்டங்கள் வேண்டும். மற்றவரின் கொளகையில் தலையிடாதிர்கள். அவர் அவரின் கொள்கையில் நிற்கட்டும். அது உங்களுக்குப் பிடித்திருந்தால் அதை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். இல்லை என்றால் விலகியிருங்கள். என்ன சொன்னாலும் கேட்காத மூடர்கள் நியாயம் தர்மம் பார்க்காத நபர்களிடம் உங்கள் காலத்தையும் நேரத்தையும் வீணாக்காதீர்கள். அதனால் சோர்வுதான் மிஞ்சும். உங்கள் கொள்கைகள் வளமுடன் இருக்க நல்ல ஆலோசனைகளை மூத்தோர், அறிவில் சிறந்தவர், பண்பாளர்கள், மற்றும் புத்தகங்களை நாடவும். ஒரு தடவைக்கு மூன்று முறை சிந்தனை செய்து கொள்கையை இறுதி வடிவம் கொடுங்கள். பின் உறுதியுடன் செயலாக்கம் கொள்ள துணியுங்கள்.

எதையும் எதிர்பார்க்காதீர்கள். எதிர்பார்ப்பு ஏமாற்றத்தில் முடிய வாய்ப்புண்டு. அது ஓர் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதை தவிர்த்திடப் பாருங்கள். நீங்கள் அடைய வேண்டியதை அடைந்து அனுபவிக்க வேண்டியதை அடைந்தே தீருவீர்கள். அதற்காண முயற்சியே கொள்கை வடிவில் ஆரம்பிக்கின்றீர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். கடந்த காலத்தை மறந்து நிகழ்கால நடவடிக்கையில் செயல் கொண்டிருந்ங்கள். உங்கள் முழுத்திறனையும் பயன் படுத்துங்கள் கொள்கை வெற்றி நிலையை அடைய.

ஞான வளம்!
ஞனம் என்பது உலகில் எதுவாயிருந்தாலும் அதைப்பற்றி அறிந்து கொள்ளும் திறன். எந்த ஒரு விசயமாக இருந்தாலும் அதை பற்றிய ஞானம் அவசியம் உயிர்களுக்குத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அதன் உபயோகங்கள், அதன் நன்மைகள், தீமைகள் பற்றித் தெரிந்து அதை எப்படி உபயோகிக்க முடியுமோ அப்படி பயன்தரக்கூடிய வழியில் உபயோகிக்கலாம். அந்த நல்லறிவு எல்லோர்க்கும் இருப்பதில்லை. அந்த அறிவை அனுபவித்து பார்த்தும், படித்தும் பிறர் சொல்லியும் கேட்டும் தெரிந்து கொள்ள முடியும். எப்படியிருப்பினும் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் அந்த அறிவை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானம் வேண்டும். இல்லயெனில் அவரின் செயல்கள் மற்றும் வாழ்க்கை முறை முற்றிலும் தவறாக அமைந்து விடும். எது செய்யினும் தோல்வி அடைவர். உலகில் எதுவும் அவருக்கு முறையாக பயன் பாட்டிற்கு வராது. ஞானம் கடைபிடிக்கத் தெரியாத உயிர்கள்தாம் வாழ்வில் அல்லலுறுகின்றார்கள்.

சக்தி வளம்!
உங்கள் சூழ்நிலைக்கேற்ப பிரம்மச்சாரியத்தைக் கடைபிடிக்கவும். புலன் நுகர்ச்சியில் அடிக்கடி ஈடுபட்டு உடலின் ஜீவ சக்தியை இழந்து விடாதீர்கள். ஜீவசக்தி சேமிப்பு உங்களை ஓர் சக்தி மிக்கவராக மாற்றும்.

மௌனமாக இருந்து பழகுங்கள். அந்த மௌனமே ஒர் சக்தியை உங்களுக்கு அளிக்கும். அதனால் தினமும் கொஞ்சநேரமோ அல்லது வாரத்திற்கு ஒரு நாளில் குறிப்பிட்ட மணி அளவோ மௌனமாக இருந்து பாருங்கள். அதன் நன்மையும் உண்மையும் உங்களுக்கே புரியும்.

செயல் வளம்!
எப்பொழுது உங்களுக்குப் பிடித்த வேலையில் ஈடுபாடு கொள்ளுங்கள். அப்பொழுதான் மனம் அமைதியுடன் இருக்கும். இல்லையென்றால் மனம் அங்குமிங்கும் அல்லாடும். அதைச் செய்தால் சரியாயிருக்குமோ. இதைச் செய்தால் சரியாய் இருக்குமோ என்று எண்ண அலைகள் அலைமோதி அலைக் கழிக்கும். அதனால் மன அமைதி யிழந்துவிடுவீர்.. பிடித்த வேலையைச் செய்யும்போது ஒன்றைச் செய்தோம் நன்றாகச் செய்தோம் என்ற மனத் திருப்தி ஏற்பட்டு அமைதி காண்பாய்

மற்றவர்கள் உங்களை மதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் செய்ய முடியாத வேலைகளை ஏற்றுக் கொண்டு திணறாதீர்கள். உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை குறைவில்லாமல் செய்ய இறைவனின் ஆசியைப் பெற நினையுங்கள். பெரியோர்களின் ஆசியைப் பெறுங்கள்.

ஒரு செயலின் வெற்றி தன்னம்பிக்கையை அளிக்க வல்லது. அதுவே அடுத்த செயல்களுக்கான திட்ட நடைமுறைகளுக்கு பாதை அமைக்கும். முதல் திட்டத்தில் தவறு ஏற்பட்டு தோல்வி அடைந்தாலும் அதில் ஏற்பட்ட குறைகளைத் திருத்திக் கொண்டு அடுத்த செயலில் வெற்றி அடையலாம். செயலின்றி வெறுமனே அமர்ந்திருந்தால் எதுவும் நிகழப்போவதில்லை. ஒரு செயலைச் செய்யும்போது தன்னம்பிக்கையுடன் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்ற உறுதியுடன் செயல் படுங்கள். செயலில் ஏற்படும் குறைகள் உங்கள் கவனச் சிதறலால் ஏற்படுபவையாகவோ உங்கள் உறுதியைச் சோதிப்பதற்காகவோ இருக்கலாம். எனவே மிகுந்த உறுதியுடன் செய்து முடிக்க வேண்டும் என நினைத்து செயல் படுங்கள். தடைகளைக் கண்டு மனம் தளராமல் இறைவனை நினைத்து உங்கள் செயல்களில் நம்பிக்கை வைத்து செயல் படுங்கள்.

கால வளம்!
எப்போதும் எல்லோருக்கும் பயனுள்ள நன்மை பயக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுங்கள். இதைச் செய்யலாமா! அதைச் செய்யலாமா! என்ற போராட்டத்தில் அலைந்து நேரத்தை வீணாக்காதீர். நாளை செய்யலாம் என்று நினைத்து அது மீண்டும் நாளை என்று தள்ளிப்போய் இறுதியில் பலநாட்கள் மாதங்கள் ஆனாலும் செய்ய முடியாநிலை ஆகிவிடும். செய்வதை செய்ய நினைப்பதை நன்றே செய்க! அன்றே செய்க! காலம் பொன்னானது! காலவிரயம் செய்யற்க! நல்லது நினைத்து நல்ல திட்டங்களைப் போட்டால் அது நன்றாக உரிய காலத்தில் நடக்க இறையருள் துணை நிற்கும். ஆக்கபூர்வமான செயல்பாடுகளில் கால இடைவெளி ஏதும் விடாமல் திட்டம்போட்டு செயல் படுங்கள். ஒரு சில வினாடிகள் கூட கால மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வல்லது. அதற்கு இறையின் உதவியை நாடுங்கள். காலத்தை பொன்போன்று நினைத்து பயனுள்ள விதமாக செலவிடுங்கள்.

கடந்த கால அனுபவங்களிலிருந்து கற்ற பாடங்களை நினைத்து அந்த பாடங்களை எதிர்காலச் செயல்களுக்கு வாழிகாட்டும் விதமாக மாற்றிக் கொள்ளுங்கள். கடந்த காலம் வீனாகி விட்டதே என்று கவலையில் மூழ்காதீர். ஏனெனில் ஒரு சிறு துகளின் அசைவு முதல் பிரபஞ்சத்தில் பிரமாண்டமான இயக்கம் வரை கடந்த, நிகழ், எதிர் காலத்தின் ஒவ்வொரு நிகழ்வும், ஒவ்வொரு காராண காரியமும், எல்லாம் அறிந்த எங்கும் நீக்கமற நிறைந்துள்ள பரம்பொருளின் இச்சைப்படிதான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது! எவ்வாறு நடைபெற வேண்டும் என்று விதிக்கப் பட்டிருக்கின்றாதோ அவ்வாறே நிகழ்கின்றன! நிகழ்வது நிகழ்ந்தே தீரும்! என்பதை உணர்ந்து அமைதி காணுங்கள். வீணான கவலைப்படுதல் வருந்துதல் வேண்டாம்!

சுதந்திர வளம்!
உயிர்களது அடிப்படைத் தேவைகளுக்குக் கூட மற்ற உயிர்களை அண்டியிருப்பதுதான் அவர் அமைதியிழப்பதற்காண காரணம். சுதந்திரம் எவ்வளவு துன்ப துயரங்கள் இருந்தாலும் ஆனந்தம் தருவது ஆகும். உயிர்கள் தன் காலில் நிற்க முயல வேண்டும். எல்லா உயிர்களும் தன் காலில்தான் நிற்கின்றன என்றாலும் தன் தேவைகளுக்கு மற்ற உயிர்களை அண்டியிராமல் சுயமாக இயங்க வேண்டும் என்பதற்காகச் சொல்லப்பட்ட வழக்கு இது. முடிந்தமட்டும் சுதந்திரமாகச் செயல்பட மனப்பூர்வமாக முயற்சி செய்தால் எந்த துறையாயிருந்தாலும் சொந்தமாக செயல்பட்டு வெற்றி காண முடியும்.

உலகம் அனைத்திலும் உள்ள எல்லாம் அனுபவிப்பதற்காகத்தான் படைக்கப்பட்டுள்ளது. சுதந்திரமாக அதை அனுபவிப்பதில் என்ன தவறு. அனைத்து உயிர்களும் அவரவர் விருப்பத்திற்கேற்ப செயல்படவும் அவர்களது திட்டங்களுக்கு உலகம் இணங்க வேண்டும் என்று சுதந்திரத்தின் தன்மையை மாற்றி யோசிப்பவர்கள், மன அமைதி இழந்தவர்களின் கற்பனைச் சுதந்திரமாகும் அது.

சுதந்திரம் பொதுவானது. எல்லா மக்களுக்கும் உகந்த சட்டதிட்டத்திற்கு உட்பட்டது. தனியாக சிலர் தவறாக தம்முடைய சுதந்திரம் என நினைத்து உலகத்திலிருந்து இன்பங்களை பிழிந்தெடுக்க முயல்பவர்கள், கலக்கமடைந்து தோல்வி, ஏமாற்றம், துன்பம் இவற்றைத்தான் சந்திப்பார்கள். உயிர்களின் வளர்சிக்காக உருவாக்கப்பட்ட உலகில் சுதந்திரமாக பொதுவான சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டே சுதந்திரத்தை அணுபவிக்க முடியும்.

சூழ்நிலை வளம்!
எல்லா உயிர்களும் அவர்களைச் சுற்றியுள்ள சூழலின் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி விடுவார்கள். இது இயற்கையின் நியதி. எனவே உயிர்கள் அந்த சூழலை தன் வசமாக்கிக் கொள்ளக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். அந்த சூழ்நிலை உங்களுக்குப் பிடிக்காமல் இருக்கலாம். அந்தச் சூழலை மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்து நீங்கள் தோல்வி அடையலாம். அதனால் சூழ்நிலையை மாற்றுவதற்குப் பதிலாக அந்தச் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப உங்களை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது அந்தச் சூழ்நிலை உங்கள் சூழ்நிலையாக பரிமளிப்பதை காண்பீர். வானம் வசப்படும் என்பதை உணர்வீர்.

உலகம் உங்களது உதவிக்கு வரும் என நினைவு கொண்டு ஏமாறாதீர். உலகத்திலுள்ளோர் அவரவர் வேலையை எப்படிச் செய்து முடிப்பது என்றே தடுமாறிக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஒவ்வொரு உயிரும் அவரது பூர்வ ஜென்ம வினையினால் ஆளப்படுகின்றனர். ஒரு சிலரைத்தவர மற்றவர்கள் உதவி செய்யும் எண்ணங்களையே கொண்டிருப்பதில்லை. இதில் எப்படி எல்லோருக்கும் உதவி கிடைக்கும் சூழ்நிலை உருவாகும். தன் கையே தனக்கு உதவி என்று கொள்ளுங்கள். மற்றவரிடமிருந்து உதவிகள் கிடைத்தால் லாபம். எல்லா சூழலிலும் இறையின் உதவியை நாடுங்கள்.

தான வளம்!

தானம் செய்வது என்பது ஒர் சிறந்த பண்பாகும். தானம் செய்வதற்கு பெரிய செல்வந்தராக இருக்க வேண்டும் என்றில்லை. தானம் செய்ய நல்ல மனம் வேண்டும். பிறருக்கு உதவி செய்யவேண்டும் என்ற எண்ணம் ஆழ் மனதில் இருக்க வேண்டும். தனக்குப் போதும் என்ற எண்ணமிருந்தால்தான் தானம் செய்யும் ஆவல் தானாகத் தோன்றும். உங்கள் வருமானத்தில் உங்கள் தேவைகள் போக கொஞ்சம் வறியோர்களுக்கு ஏழை எளியோர்களுக்கு உதவி செய்து தானத்தின் புண்ணியத்தை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு கிடைத்ததை தன்னலமின்றி பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

தியான வளம்!
ஒழுங்கான தியானம் மனதை அமைதிப்படுத்தும். சலனத்தன்மையை குறைத்து மனதை சாந்தப்படுத்தும். ஒரு மணி நேர ஆழ்ந்த தியானம் அன்றைய மற்ற இருபத்தி மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மனதில் தங்கி செயல் படவைக்கும். மனம் முன்போல அலைந்து திரியாது. தொடர்ந்து தியானம் செய்யுங்கள். தொடர்ந்த தியானம் உங்கள் திறமைகளை அதிகரித்து எந்த வேலையாயிருந்தாலும் குறைந்த நேரத்தில் சிறப்பாக செய்து முடிப்பதற்கான ஆற்றலைத் தரும்.

திறமை வளம்!
உயிர்கள் தங்கள் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். முன்மாதிரி நிகழ்வுகளைக் கொண்டோ படித்துப் பார்த்தோ கேட்டுத் தெரிந்தோ தங்களது சக்தி என்னவென்று ஆய்ந்து திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். எதுவும் தெரியாத நிலையில் இருந்தாலும் செய்து பார்க்கலாம் என்ற உத்வேகம் வேண்டும். செய்யும்போது சிறு தவறுகள் ஏற்படலாம். அதை திருத்திக் கொண்டால் அது சரியானதாகி விடும். எல்லாம் தெரிந்தால் அதை உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதில்லை. ஓர் சூழலில் அவசியம் ஏற்படின் நீங்கள் அறிந்து வைத்துள்ள அந்த திறமை உங்களுக்கு கைகொடுத்து உதவும். எந்தப் பொறுப்பையும் தட்டிக் கழிக்காமல் செய்து முடிக்க முயற்சி செய்து முடித்தால் அது உங்கள் திறமையாகப் பளிச்சிடும். அந்தப் பொறுப்பிலிருந்து தப்பி ஓட நினைத்தால் உங்களிடம் அதற்காண திறமை இல்லை என்று கணிக்கப்படும்.

தேவை வளம்!
வாழ்வில் தேவை ஏராளம். பார்க்கும் பொருள் எல்லாம் தேவைப் படுபவைப் போல் தெரியும். அந்த பொருளை வாங்கியபின் அது உபயோகமின்றி வீட்டின் மூளையில் கிடக்கும். அதற்காக செலவிட்ட நேரமும் பணமும் வீணாகிவிட்டிருக்கும். உங்கள் வாழ்விற்கு என்ன தேவை என்பதை தெளிவுடன் யோசித்து அதை அடைந்திட நிதானமாக திட்டமிட்டு செயல்பட்டு முயற்சி செய்திடுங்கள். உங்கள் தேவைகளைப் பெருக்கிக்கொள்ளாதீர்கள். அவைகளை அடைய மிகவும் கஷ்டப்படாதீர்கள். அவற்றிற்காக நேரங்களை வீனடிக்காதீர். உங்கள் தேவைகளைக் குறைத்துக் கொண்டு இருப்பதைக் கொண்டு அரச வாழ்க்கை வாழ முயற்சியுங்கள்.

ஒரு பொருள் வீட்டில் பயன் தந்து கொண்டிருக்கும்போது அதே மாதிரியான உபயோகத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய பொருளை பார்த்து அது மிகவும் அழகாயிருக்கின்றது என்றோ அல்லது விலை குறைவு வாங்கினால் என்ன என்றோ வீணான சிந்தனையில் குழம்பி அதை வாங்கி வந்து உபயோகப் பட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொருளை வீனடிக்க வேண்டாம். அது உங்கள் உழைப்பை வீணடிக்கக் கூடிய செயல். தேவயான பொழுது தேவையானவற்றை பெற்று மகிழ்ந்து ஆனந்திப்பதே ஆனந்தமான வாழ்க்கையாகும்! தேவைகள் குறைந்தாலும் மனதில் அமைதி அதிகரிக்கும். ஒன்றும் தேவையில்லை என்றால் அங்கு எந்த எண்ண அலைகளுக்கும் இடமில்லை!. தேவைகளும் அதனால் உயிர்கள் பெரும் பொருள்களும் அவர்களுக்கு துனபங்களை உண்டாக்குபவையே!

மன வளம்!
கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். பிறர் செய்த தவறுகளைக் கண்டு கோபமுறாதீர்கள். கோபம் உங்களை உணர்ச்சிபடவைக்கும். அது உங்கள் உடல் நலத்திற்கு நல்லதல்ல. கோப நிலையை விட்டு அந்த நிகழ்வு ஏன் நடந்தது. எப்படி நடந்தது என்று சிந்தியுங்கள். கோபமின்றி இருந்தால்தான் இந்த சிந்தனை நிலைக்கு நீங்கள் வரமுடியும். அந்த நிகழ்வின் பாதிப்பிலிருந்து நீங்களோ அல்லது உங்களைச் சார்ந்தவரோ மீண்டு வெளிவர உதவிகரமாய் சிந்தித்து செயலாக்கம் கொள்ள முடியும். இதற்கு மனதில் உறுதி வேண்டும். செம்மையான மனநிலை வேண்டும். தவறு செய்தவரை மன்னிக்கும் மன நிலை வேண்டும். அவர் செய்த நல்ல செயல்களை கருத்தில் கொண்டிருந்தால் ஒருவர் தவறு செய்யும் போது உடனடியாக கோபம் வராது. அந்த மனநிலையை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

மனதில் ஒரு நிகழ்வும் இல்லாதபோதுதான் அது பூரண அமைதியாகின்றது. மனம் என்பது எண்ணங்களே. எண்ணங்கள் என்றால் சலனம் கொண்டவை. செயல் குறைந்தால் சலனம் குறையும். எண்ணங்கள் குறைந்தால் மன அமைதி அதிகரிக்கும்.

உடலளவில் ஓய்வில் இருந்தாலும் மனம் வெறுமையாக இருக்க விடாதீர்கள். கடின செற்களும், தீய செயல்களும் மனதில் உதித்துதான் வெளிவந்து செயலாக்கம் கொள்கின்றது. மனதை ஸ்படிகம் போன்று தூய்மையாக வைத்திருங்கள். அப்போதுதான் நல்ல செயல்களுக்கான நல்ல திட்டங்கள் உருவாகும்.

மகிழ்ச்சி வளம்!
நீங்கள் சுயநலமற்றவராக எந்தப் பிரதி பலனையும் எதிர் கொள்ளாமல் தொண்டு மனப்பான்மையுடன் செய்யும் செயல்கள், தானங்கள், உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். அந்த மகிழ்ச்சியே தூய்மையான நிறைவைத் தருபவை. பொதுவாக நம் செயல்களில் பல நமக்கு மகிழ்ச்சியைத் தறுபவை. ஆனல் தொண்டு மனப்பான்மையுடன் பிற உயிர்களுச் சேய்யும் சேவையே உயர்ந்த நிலை. அது உயிர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தந்து அவர்தம் கணக்கில் புண்ணியத்தைச் சேர்ப்பவை. எதிர்பாராமல் ஒருவர் செய்த தொண்டினால் மற்ற உயிர்கள் பெறும் மகிச்சியில் நீங்கள் ஆனந்தம் அடைவீர். இது போன்ற ஆனந்தத்தை அனைவராலும் அனுபவிக்க முடியும். மற்ற உயிர்கள் அடையும் மகிழ்சியைக் கண்டு ஆனந்தப்படஉங்களுக்கு வாய்ப்பு கிட்டும் போதெல்லாம் தொண்டு செய்க!

முக வளம்!
ஒருவரின் முகத்தை பார்த்தால் அன்பு தெரியும் கருணை பொங்கும் ஆனந்தம் தவழும். ஆச்சரியம் தெரியும். இதெல்லாம் அந்த முகத்தில் இனிமையான புன்முறுவல் இருந்தால்தான். அன்றி அந்த முகம் கடுகடுப்பாய் இருக்கும். யாரைப்பார்த்தாலும் எரிந்து விழும் தன்மையுடன் கோபக்காரராய் இருப்பர். அதனால் என்ன பலன். உடலின் சூட்சுமமான மனதில் நிம்மதி, சந்தோஷம், ஆனந்தம் இருந்தால் அந்த முகம் மலர்ச்சியுடன் காணப்படும். அந்த மலர்ந்த புன்னகை பூத்த முகத்தைக் கண்டவர் என்ன இன்று சந்தோஷமாய் இருக்கின்றாய் போலிருக்கின்றதே! என அவரும் அதே சந்தோஷத்தைக் காண்பிப்பார். புன்னகை பூத்த மலர்ந்த முகத்தினை பார்க்கும் ஒவ்வொருவரும் சந்தோஷம் அடைவார்கள் என்றால் அப்படி முகத்தை புன்னகைபூத்த முகமாக வைத்துக் கொள்வதில் என்ன தவறு! நீங்களும் உங்கள் முகத்தை புன்னகை பூக்கும் மலர்ந்த முகமாக இருக்கப் பழகுங்கள்.

முயற்சி வளம்!
அவர் அப்படிச் செய்து பெரும் பேறு பெற்றார். இவர் இப்படிச் செய்ததனால் புகழடைந்தார் என்று நினையாதீர்கள். உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டதை செவ்வனே செய்து முடியுங்கள் நீங்கள் புகழ் அடைய வேண்டுமென்றிருந்தால் அது உங்கள் செயலினால்தான் கிடைக்கும். அப்படிக் கிடைத்தால்தான் அதற்குப் பெருமை. மற்றவர்களைப் பார்த்து போட்டி மனப்பான்மை கொண்டோ பொறாமை கொண்டோ செயல்பாடுகளைச் செய்வதால் அந்த உயர்வு கிட்டாது. உண்மையாக நீங்கள் முயற்சி செய்து வெற்றி பெற்றால் எல்லாம் தானே நடக்கும்.

உங்கள் செயல்களைப் பற்றிய மற்றவர்களின் கருத்துக்களைப் புறந்தள்ளுங்கள். அந்தத் துறையில் சிறந்தவர்கள், கல்வியாளர்கள், பண்பாளர்கள், மகான்களது கருத்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து முயற்சி செய்யுங்கள். உங்கள் முயற்சியில் தவறு காணாது வெற்றி காண்பீர்.

நட்பு வளம்!
நண்பர்கள் வேண்டும் நல்ல நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் வேண்டும். அந்தரங்க பரிசீலனைக்கு நல்ல நட்பே பிரதானமாகும். எந்த ஆபத்து என்றாலும் நேரம் காலம் பார்க்காமல் நட்பே முதலில் உதவிக்கு வரும். எதையும் எதிர்பாரமல் இருப்பதே உண்மையான நட்பு. நம்பகமான நண்பர்கள் என்ற நிலையிருந்தால் மட்டுமே அவர்களிடம் மனம் ஒன்றி பழகுங்கள். மற்ற எவருடனும் நெருங்கிப் பழக வேண்டாம். அதிக நெருக்கம் அலட்சியத்தை உருவாக்கும்.

நம்பிக்கை வளம்!
எல்லா உயிர்களுக்கும் தங்கள் மேல் நம்பிக்கை வேண்டும் தாங்கள் செய்யும் செயலின்மேல் நம்பிக்கை வேண்டும். தங்கள்மேல் கொள்ளும் நம்பிக்கை அவரின் சூட்சம் ஸ்தூல உறுப்புக்களை நன்கு செயல்படவைத்து அவரை நன்கு இயக்க உதவும். அவர் செய்யும் செயல் மீதான நம்பிக்கை அந்த செயல் திறம்பட நடந்து குறைகளைச் சீர்படுத்தி செயல் வெற்றிகரமாக வெற்றியடைய உதவும். அந்த நம்பிக்கையேதான் உங்களின் அடுத்த வெற்றிகரமான செயல்களுக்கு அச்சாரமாக அமையும். நீங்கள் நம்பிக்கை இழந்து இருக்கும்போது நம் மறை நூல்களின்பால் உங்கள் கவனத்தை திருப்புங்கள். மகான்களின் நூல்களைப் படியுங்கள். ஆலோசனைகளைக் கேளுங்கள். தீர்த்த யாத்திரை செல்லுங்கள். ஜபம், பிரார்த்தனை, தியானம் போன்றவைகளில் மனதைச் செலுத்துங்கள். எதோ சில காரணங்களினால் சிதறுண்ட மனத்தை சீர்படுத்தி உங்களுக்கு ஒர் புதிய தெம்பையும் மகிழ்வையும் கொடுக்கும் வழிகளாகும். மிகுந்த நம்பிக்கை உங்களுக்குள் தோன்றும்.

இந்த சிறந்த வழிகளை விடுத்து வேறு வழிகளான மது, மங்கை, மருந்துகளைத் தேடுபவர்களுக்கு அவர்களின் உண்மையான பிரச்சனையை எதிர்கொள்ள முடியா நிலைக்கு தளர்ச்சியை உண்டாக்கி மேலும் தொல்லைகளைத் தரும்.

பணிவு வளம்!
உடலுக்குத்தான் வயது. ஆன்மாவிற்கு வயதில்லை. எந்த ஆன்மா யார் உடலில் இருக்கின்றதோ மூத்ததோ, இளையதோ தெரியாத நிலையில் ஒருவரின் ஆத்மாவை வணங்குவதில் தவறில்லை. அதற்கு பணிவு வேண்டும். பெரியோர்களிடம் பணிவு கொண்டு மரியாதையுடன் நடந்து கொள்ளல் வேண்டும். டம்பம் என்று சொல்லப்படும் கர்வம் மற்றும் போலித்தனத்தை விட்டு விட முயற்சியுங்கள். எந்த நிலையிலும் எல்லோர் முன்னிலையிலும் பணிவுடன் இருங்கள்.

பொறுமை வளம்!
பொறுமையுடன் இருங்கள். நீங்கள் பொறுமையுடன் இருந்தால்தான் உங்களுக்கு சகிப்புத் தன்மை தோன்றும். என்ன பேரிடர் நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்தாலும் பொறுமையே உங்களை நன்றாக சிந்தித்து செயல் படவைக்கும். பொறுமை காத்தோர் பூமியை ஆள்வார் என்பது மூதோர் மொழி. எங்கும் எதையும் பொறுமையுடன் கவனித்தால் அதன் ஆழம் புரியும். அதன் செயல்பாடுகளில் வெற்றி காணமுடியும்.

உங்களுக்கு ஏற்படும் தொல்லைகள் பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் உங்களின் செயல் பாடுகளாகவே இருக்கும். எனவே அந்த செயல் பாடுகளில் கவனம் செலுத்தி துன்பங்களையும் துயரங்களையும் தவிர்த்திடப் பாருங்கள். மற்றவர் பிரச்சனைகளில் தேவையில்லாமல் தலையிட்டு நீங்களாகவே துன்பத்தை தேடிப் போகாதீர்கள்.

யார் எது செய்தாலும் குறைகூறாதிர்கள். அல்லது அந்த நிகழ்விற்கு தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரத்தை உங்களுக்கு யார் கொடுத்தது! ஒருவரை குறைகூறுவது என்பது அவரைத் திட்டுவதற்குச் சமம். உண்மையை புரிந்து தெளியாமல் அவசரப்பட்டு நீங்கள் உதிர்க்கும் வார்த்தைகள் தவாறானதாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த வார்த்தைகளின் தாக்கம் உங்களையே பாதிக்கும் தன்மையுடையது. ஒவ்வொருவரும் அவரவர் விருப்பப்படி அவர்களின் கர்ம வினைகளுகேற்ப நடக்கின்றனர். அப்படியிருக்கும்போது அதில் உங்கள் தலையீடு எதற்கு! உங்கள் செயலில் கவனம் செலுத்தி பிறருக்கு தீங்கு நேராவண்ணம் செயல் படுங்கள். அதுவே நன்மையானது. மன நிம்மதியை கடைபிடிக்க இது முக்கியமான நியதியாகும்.

உலகில் நடக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் இறைவன் விருப்பப்படி கர்ம வினைகளுக்கேற்ப நடத்திவைக்கின்றான். அதில் உங்கள் கவனம் வேண்டும் என்பதில்லை. நடப்பது நன்றாக நடக்கும். நீங்கள் ஏன் வீணாக உள நுழைந்து அதில் தலையிடவேண்டும். நடப்பதை அவர் கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். எப்படி ஆரம்பிப்பது எப்படி முடிப்பது என்பதெல்லாம் அவருக்குத் தெரியும். எனவே உங்கள் வேலையை செயலை நீங்கள் பாருங்கள்.

நல்லதோ கெட்டதோ எது நடந்தாலும் அதில் கடவுளின் அனுக்கிரகம் உள்ளது. அவர் இச்சைப்படிதான் நடந்துள்ளது. அதைக் குறைகூறுவதோ கண்டணம் செய்வதோ ஆகாது. அதனால் நீங்கள் அமைதியிழந்து விடுவீர். உணர்சி வயப்படுவீர். கோபம் வரலாம். இதற்காகத்தான் உங்களை விலகிப் பொறுமையுடன் இருக்கச் சொல்வது. புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

எது நடந்தாலும் அதைப் பொறுத்துக் கொள். எப்போது ஒன்றைக் குணப்படுத்த முடியோதோ அல்லது அதை குணப்படுத்தும்வரை பொறுத்துக் கொள்ளத்தான் வேண்டும் ஏனெனில் வேறு வழியில்லை. சூர்ய உதயத்திலிருந்து அஸ்தமனம் வரையில் ஏற்படும் இடற்பாடுகளை, வசதிக் குறைவுகளை, தொல்லைகளை, துன்பங்களை வேறுவழியின்றி இன்முகம் காட்டி ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் அதை துன்பமாகக் கருதினால் அது மிகுந்த துயரத்தைக் கொடுக்கும். அதையே இன்பமாக நினைத்தால் அந்த துன்பம் அவ்வளவு துன்பமாகத் தெரியாது. இதற்கு பொறுமை மிகவும் அவசியமான ஒன்று.

வீர வளம்!
இடற்பாடுகளை எதிர்கொண்டு தீர்க்க நீங்கள் தயங்காதீர். அப்படிச் செய்யாமலிருந்தால் வாழ்வில் உங்களால் எதையும் சாதிக்க முடியாத நம்பிக்கை அற்ற நிலை ஏற்படும். போதுவாக ஏனாதான வென்று காலத்தை கழிக்கலாம். ஆனால் அது நல்ல வாழ்க்கைக்கு உகந்தது அல்ல. வழ்வு இலட்சியத்துடன் கூடியதாக இருக்க வேண்டும். அடைவதற்கான இலட்சியங்கள், முயல்வதற்கான குறிகோள்களுடன் இருக்க வேண்டும். எதிர்ப்புகளை வீரத்துடன் சமாளிக்காமல் எந்த இலட்சியமும் வெற்றி அடையாது. எதிர்ப்புகளால் மன அமைதி குலைந்து விடாமல் வாழ்க்கைப் போராட்டத்தை வீரத்துடன் எதிர்கொள்ள வேண்டும்.

பல சூழல்களில் உங்கள் மனம் அந்தந்த சூல்நிலைக்கேற்ப தூண்டுதலுக்கு அடிமையாகலாம். அந்த வகையான தூண்டுதலுக்கு அடிமையாகாதீர்கள். அந்த இடங்களுக்கு போகாதீர்கள் போனால் தூண்டுதல்களைத் தவிர்க்க போராட வேண்டியிருக்கும். உங்களிடமுள்ள இச்சா சக்தி வீணாகும். அந்த தூண்டுதலை தடுத்தாலும் அந்த தூண்டுதல் உங்கள் மனதைவிட்டுச் செல்லும்போது ஓர் ஆசையை விட்டுச் செல்லும். பின் அந்த ஆசையினால் ஏற்பட்ட சஞ்சலத்தை நீக்க போராடவேண்டியிருக்கும். உறுதியான வீரத்துடன் அந்த எண்ணங்களை எதிர்த்து போராடுங்கள்.

லௌகிக வாழ்வில் உங்களை விட தாழ்வான நிலையில் இருப்போரையும் ஆன்மீக அளவில் உங்களைவிட மேல்நிலையில் உள்ளோருடனும் ஒப்பு நோக்கினால் உங்களுக்கு லௌகிக திருப்தியும் ஆன்மீக அதிருப்தியும் ஏற்பட்டு முன்னேற்றம் காண்பீர். அதை விடுத்து லௌகிகத்தில் மேல் நிலையில் உள்ளோருடனும் ஆன்மீகத்தில் கீழ் நிலையில் உள்ளோருடனும் உங்களை நீங்கள் ஒப்பிடக்கூடாது. அது லௌகிக அதிருப்தியையும் ஆன்மீக கர்வத்தையும் ஏற்படுத்தும். இந்த அதிருப்தியும் கர்வமும் நல்ல பலன்களைத் தரா!

பொதுவாக இந்த வளங்களில்லாதவர்கள் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு நிம்மதி கெட்டு தூக்கம்போய் வேண்டாத உடல் உபாதைகள் ஏற்பட்டு நோய்வாய் பட்டு அவதிப்பட நேரிடும். இத்தனை வளங்களும் இல்லாமல் ஒரு சில வளங்கள் இல்லாமலிருந்தாலும் மற்ற வளங்கள் மூலமாக கிடைக்க வேண்டிய வாழ்வு கிட்டும்.

இத்தனை வளங்களைப் பெற்றிருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கை வளமானதாக ஏன் இருக்காது! எல்லா வளங்களும் பெற்றவர்களானால் அது மிகச் சிறந்த பூரணத்துவம் நிறைந்த ஆரோக்கிய வளமுடைய வாழ்வாகவே அமையும்! இந்த வளங்களை வாழ்வில் பெற சிறிய சிறிய பயிற்சிகளைச் செய்து வெற்றி கண்டு எல்லா வளங்களும் பெற்று வாழ்க வளமுடன்! குருஸ்ரீ பகோரா.

#*#*#*#*#

கலி தோஷம்!

Written by

கலி தோஷம்!

மனிதர்கள் அன்பு, கருணை, பரிவு என்ற நல்ல குணங்களோடும் நல்ல எண்ணங்களோடும் இறைவன்மீது மாறாத நம்பிக்கையுடன் கிருதயுகம், துவாபர யுகம், திரேதாயுகம் ஆகிய மூன்று யுகங்களிலும் வாழ்ந்து வந்ததால் சிக்கலில்லா சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்திருதனர். கலி பிறப்பதற்குச் சில ஆண்டுகளிலிருந்து அவர்களின் போக்கில் மாறுதல்கள் ஏற்பட ஆரம்பித்தன. துவாபர யுகம் முடியும் தருவாயில் ஒரு ஊரில் இரண்டு விவசாயிகள் நட்புடன் வாழ்ந்து வந்தனர்.

அவர்களில் ஒருவன் தன்னிடமிருந்த நிலத்தை மற்றவனுக்கு விற்று விட்டான். நிலத்தை வாங்கிய விவசாயி நிலத்தை உழுது பயிர் செய்ய் நினைத்து உழ ஆரம்பித்தான். அப்போது நிலத்திலிருந்து ஒரு கலசம் கிடைக்க அதை எடுத்துக் கொண்டு தன் நணபனிடம் ஓடினான். நிலத்தை உழும்போது இந்தக் கலசம் கிடைத்தது .நீ வைத்துக் கொள் என்றான். நிலத்தை விற்றவன் நிலத்தை எப்போது உனக்கு விற்று விட்டேனோ அப்போதே அதுவும் அதில் உள்ள பொருள்களும் உனக்கே சொந்தம் என்றான். நிலத்தை வாங்கியவன் நிலத்தை உழுது பயிர் செய்து அதில் வரும் பலன்தான் எனக்கு. அதற்கு முன்பே நிலத்தில் இருந்த கலசம் உனக்குத்தான் சேர வேண்டும் என இருவரும் மாறி மாறி பேசிக் கொண்டிருந்தனர். பேச்சு முடிவுக்கு வராத நிலையில் இருவரும் படுத்துறங்கச் செல்வோம் இறைவன் கனவில் யாருக்குச் சொந்தம் எனக் கூறுகின்றாறோ அதன்படியே செய்வோம் என முடிவு கொண்டு படுத்துறங்கச் சென்றனர்.

அந்த இரவுடன் துவாபரயுகம் முடிந்து நள்ளிரவில் கலி பிறந்தது. காலையில் இருவரும் சந்தித்தபோது எந்தெந்தக் காரணங்களால் நேற்று தனக்குச் சொந்தமில்லை என்று சொன்னார்களோ அதே காரணங்களைக் கூறி அந்தக் கலசம் தனக்கே சொந்தம் என வாதாடி முடிவு வராமல் கோபம் தலைக்கேறி இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் வெட்டிச் சாய்த்தனர். அந்தச் செல்வம் மீண்டும் புதையுண்டது.

கலி காலம் பொல்லாதது. கலி புருஷனின் ஆதிக்கம் மேலோங்கி இருப்பதால் மக்களின் குணநலங்கள் மாறும். நல்லவர்கள் எதையும் சிந்தித்து செயல் ஆற்றவேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாக்கப்படுவார்கள். இல்லையேல் துன்பம் துயரம்தான்!

#####

திங்கட்கிழமை, 15 April 2019 20:20

வேதம்!

Written by

ஓம்நமசிவய!

அகரமென அறிவாகி உலகம் எங்கும் அமர்ந்து
அகர உகர மகரங்கள் தம்மால் பகருமொரு
முதலாகி வேறும் ஆகிப்பலவேறு திருமேனி
தரித்துக் கொண்டு புகாரில்பொருள் நான்கினையும்
இடர்தீர்ந்தெய்தப் போற்றுநருக்கறக்
கருணை புரிந்தல்லார்க்கு நிகரில்
மறக்கருணை புரிந்தாண்டு கொள்ளும்
நிருமலனைக் கணபதியை நினைத்து வாழ்வாம்!

#*#*#*#*#

வேதம்!

வேதத்தை வெளிப்படையாக பலருக்கும் சொல்லப்படுவதில்லை. அது ஒரு சாராருக்கு மட்டுமே தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மறைக்கின்றார்கள். அதனால் அதில் வெளிப்படை இல்லை எனச் சொன்னாலும் வேதத்தில் முன் பின் பகுதி போக நடுப்பகுதி விஷயங்கள் ரகசியம் என்றே சொல்லப்படுகின்றன. அப்படி ரகசியம் என்பதை எப்படி எல்லோருக்கும் சொல்ல முடியும்.

வேதம் முழுவதையும் தமிழில் மறை என்பதுண்டு. அது மிகப் பொருத்தமாக இருக்கும் பெயர். தாவரங்களின் வேர் தெரியாமல் மண்ணுக்குள்தான் இருக்க வேண்டும்.. வேர்போன்ற வேதத்தை தனியாக அமர்ந்து ரகசியமாய்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.. ஏன் பகிங்ரங்கமாகச் சொன்னால் என்ன!

தாவரங்களின் பூவைப் பார்க்கலாம்,. காயைப் பார்கலாம், கனியைப் பார்க்கலாம், இலைகளைப் பார்க்கலாம். ஆனால் வேரைப் பார்க்க முடியாது. அப்படி அவ்வேரைப் பார்க்க எண்ணினால் அந்த தாவரமேதன் வழுவை இழந்து விழுந்துவிடும் நிலைக்கு வந்துவிடும். அதனால் வேர் மண்ணுக்குள் மூடித்தான் இருக்க வேண்டும் என்பது நியதி.

வேதத்தை யாரும் மறைத்து வைக்க வில்லை. சொல்லப் போனால் அந்த மந்திரங்களை எழுத சரியான மொழி எழுத்து கிட்டவில்லை. அதனால் அந்த மந்திரங்கள் சப்த உச்சரிப்பினால் தொனியால் சொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் பாடமாகும். இரகசியத்தைச் சொன்னாலும் யாரும் எழுதிக் காட்டமாட்டார்கள் என்பதே உண்மை. வேதம் என்கிற மறை மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றதாகச் சொல்லப்பட்டாலும் அவை சப்த ஒலி வடிவில் எங்கும் நிறைந்துதான் இருக்கின்றது..

வேதம் என்றால் அது அறியப்படவேண்டிய ஒன்று. அறிவது என்றால் எதை! எவற்றை! என்ற சந்தேகத்திற்கு எதையெல்லாம் அறிந்து கொண்டால் பரிபூரண ஞானம் அதாவது முற்றறிவு பெற முடியுமோ அவற்றையெல்லாம் அறியத் துணையாக நிற்கும் ஒரு தொகுப்பாகும். ஆனால் வேதம் ஒன்றுதான். அதை வியாசர் என்ற மகரிஷி நான்காகப் பகுத்துள்ளார். அவரை வேத வியாசர் என்பர்.

ஒரு வேதத்தை வியாசர் ஏன் நான்காகப் பிரிக்க வேண்டும். கலியுகத்தில் வேதத்தை அறிய வேண்டும் என்றால் அவர்களின் ஆயுட்காலம் மற்ற யுகங்களை விட குறைவு என்பதாலும், கலியில் வேதங்களைப் புரிந்துகொள்ளும் ஆற்றல் குறைவு என்பதாலும் கலியுக மக்கள் வேதங்களால் நன்மை பெற வேண்டும் என்பதாலும் ஒன்றாக இருந்த வேதத்தை பிரித்து நான்காக்கி தந்துள்ளார்.

வியாசரால் நான்காக்கப்பட்ட வேதங்கள். ருக்வேதம், யஜூர்வேதம்,. ஸாமவேதம், அதர்வவேதம் எனப்படும். வேதம் ஒரு மரம் என்று கொண்டால் நான்கு பிரிவுகளும் நான்கு கிளைகள். பெரிய கிளைகளிலிருந்து சிறிய கிளைகள் தோன்றுவதுபோல் நான்கு பிரிவுகளிலிருந்தும் பல கிளைகள் உண்டு அவைகள் சாகைகள் எனப்படும். வேதத்தின் உட்பிரிவுகளே மந்திரங்களாகும்.

ஒவ்வொரு வேதத்திலும் ஸம்ஹிதை, பிராமணங்கள், உபநிடதங்கள் என்ற மூன்று பிரிவுகள் உள்ளது. முடிந்தளவிற்கு சுருங்கச் சொல்லியுள்ளது ஒரு மேலோட்டமாக வேதங்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக- குருஸ்ரீ பகோரா.


ஸம்ஹிதை
ஸம்ஹிதை என்றால் தொகுதிகள் எனப் பொருள். ஸூக்தங்கள் எனும் மந்திரங்களைக் கொண்ட இவை வேள்விகள் மற்றும் வைதீக கர்மாக்கள் ஆகியவற்றிற்கும். மனித நலத்திற்காகவும் உபயோகிக்கப்படுபவை.

ருக்வேத ஸம்ஹிதை- ருக்வேதத்தில் உள்ள மந்த்ர ஸமூஹம் 1017 ஸூக்தங்களுடன் பத்து மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவை அக்னியில் ஆஹூத் செய்யும்போது ”ஹோதா” க்குரிய மந்திரங்களைக் கொண்டது.

யஜூர்வேத ஸம்ஹிதை- நாற்பது அத்தியாயங்களுடன் 1886 சுலோகங்களைக் கொண்டுள்ளது. இதில் தேவதாவாஹனம், தேவதா ஸ்துதி, வேதிகை செங்கல் தூபஸ்தம்பம் ஆகிய விபரங்கள் உள்ளன. இது வேள்வியை நடத்துகின்ற அத்வாயுக்கான தர்மங்களைக் உள்ளடக்கியவை. யஜுர் வேதம் கிருஷ்ண யஜுர்வேதம், சுக்ல யஜூர்வேதம் என இருவகைப்படும். கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்தில் தைத்திரீய ஸம்ஹிதையும், சுக்ல யஜூர்வேதத்தில் வாஜஸனேய ஸம்ஹிதையும் உள்ளன.

ஸாமவேத ஸம்ஹிதை- 32 காண்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள இதில் 460 ருக்குகள்-மந்திரங்கள் உள்ளன. 75 ருக்வேத மந்திரங்களும் அடங்கியுள்ளது. கானம்-இசை பற்றியது. ஸாம வேதம் அறிந்த ஒருவரைத்தான் பண்டிதர் என்று சொல்வது வழக்கம். ஸோம யாகத்தில் ஆஹூகு செய்யும் போது ஸாம வேத கானம் பாடப்படும். இறைவனுக்கு மிகவும் பிடித்த கானம்.

அதர்வ வேதம்- இது 20 கண்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு 731 ருக்குகள்-மந்திரங்கள் கொண்டது. அன்றாட வாழ்வியல் விவசயிகள், வியாபாரிகள் ஆகியோரின் நடைமுறைகளை விளக்குவது. யாகங்களின் செயல்பாடுகளை மேற்பார்வையிடும் பொறுப்பு பிரம்மாவுடையது. அத்வர்யு, உத்காத, ஹோதா இவர்களால் ஏற்படும் தவறுகளை நிவர்த்திக்கும் பொறுப்பு பிரம்மாவுடையது.

பிராமணங்கள்!
யக்ஞ விதிகள், நிந்தை, ஸ்துதி, கதைகள், கதை வசனங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியவை.

ருக்வேத பிராமணங்கள்! முப்பது அத்தியாயங்கள் கொண்ட இது இரண்டு பிரிவுகள் கொண்டது. ஐதரேயம், சங்காயாணம் அல்லது கௌஷிதக ப்ராமணங்கள். ஐதரேய பிராமணத்தில் ஐதரேய உபநிஷத்தும், கௌஷிக பிராமணத்தில் கௌஷிக உபநிஷத்தும் உள்ளது.

யஜூர்வேத பிராமணங்கள்! கிருஷ்ண யஜுர் வேதத்தில் வசன நடையும், ஸம்ஹிதையும் கலந்து கூறப்பட்டுள்ளன. இதில் தைத்தரீய உபநிஷத், கடோபநிஷத், ஸ்வேதாசுவதரம் ஆகிய உபநிடதங்கள் உள்ளன.

சுக்ல யஜுர் வேதத்தில் 100 அத்தியாயங்கள் கொண்ட சதபத பிராமணம் உள்ளது. இதில் பிரஹதாரண்யக உபநிஷத், ஈசோப நிஷத் ஆகியன உள்ளது.

ஸாமவேத பிராமணங்கள்! தலவகாரம், பஞ்சவிம்ச பிராமணம், சாந்தோக்ய பிராமணம் ஆகியவை உள்ளன. இதில் கோனாப நிஷத் உபநிஷத்துக்கள் உள்ளது.

அதர்வவேத பிராமணங்கள்! கோபாத பிராமணம் உள்ளது. இதில் முண்டக, பரச்ன, மாண்டுக்ய ஆகிய உபநிஷத்துக்கள் உள்ளன.

வேதாங்கங்கள்- சிஷா, கல்பம், வியாகரணம், நிருக்தம், சந்தஸ், சோதிடம், என்ற ஆறும் வேதத்தின் அங்கங்கள் எனப்படும்.

சிஷா- இது அத்யயனம் பண்ணும் முறையை தெரிவிப்பது. ஸ்வர ஞானம், உத்ஸாரணம், மாத்திரை பற்றிச் சொல்வது. வேத வாக்கியங்கள் மாறுதல் அடையா வண்ணம், பதம், க்ரமம் ஆகியவகைகளில் ஒழுங்கு படுத்தப் பட்டிருக்கின்றது.
பதபாடம் என்பது ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் தனித்து அதன் ரூபத்துடன் உச்சரித்தல் ஆகும்.
கிரமபாடம் என்பது இரண்டு வார்த்தைகளைச் சேர்த்து உச்சரித்தல் ஆகும்.

கல்பம்: கல்பம் என்பது க்ரியை முறையாகும். மூன்று அக்னி சம்பந்தமான கிரியைகளைச் சொல்கின்ற சிரௌத சூத்திரங்கள் இதைச் சேர்ந்தவை. யாக சாலை நிர்மாணிக்க வேண்டிய க்ஷேத்ர கணித அளாவு, குறைகளைக் கூறும் கல்ப சூத்திரங்களைக் கொண்டது. இதற்கு ஜியோமிதி அல்லது க்ஷேத்ர கணித பிரக்ஞை வேண்டும்.

வியாகரணம்- வியாகரணம் என்பது ஒரு இலக்கண நூல். பாணினி என்பவரால் எழுதப்பட்ட பாணினி சூத்திரம் இதிலடங்கியது.

நிருக்தம்- சொல்லின் உற்பத்தி முதலியவைகளின் இலக்கணம். யாஸ்கர் என்பவர் இதற்கு பாஷ்யம் செய்திருக்கின்றார்.

சந்தஸ்-இது வேத சம்பந்தப்பட்ட முக்கியமான சாஸ்திரம். இதை யாப்பிலக்கணம் என்பர்.

ஜோதிஷம்-இதில் ககோள சாஸ்திரம் மற்றும் பல சாஸ்திரங்களைக் கொண்டது. கிரஹம் பற்றியவைகளின் சஞ்சாரம் கொடுக்கும் பலன்கள் மனிதர்களுக்குச் சொல்கிறது.

#####

 

வெள்ளிக்கிழமை, 12 April 2019 17:03

ஸ்தூல, சூக்ம உறுப்புகள் !

Written by

ஓம்நமசிவய!

பண்ணியம், ஏந்தும் கரந்தனைக்காக்கிப் பால்நிலா மருப்பமர் திருக்கை
விண்ணவர்க்காக்கி அரதனக் கலச வியன்கரம் தந்தைதாய்காக்கி
கண்ணில் ஆணவ வெங்கரி பிணித்தடக்கிக் கரிசினேற் கிருகையும் ஆக்கும்
அண்ணலைத் தணிகை வரைவளர் ஆபத்ச் சகாயனை அகந்தழீஇக்களிப்பாம்.
#*#*#*#*#

ஸ்தூல, சூக்ம உறுப்புகள் !

பஞ்ச பூத உலகில் எந்தப் பொருளாயிருந்தாலும் அதன் காலம் நிர்ணயிக்கப் பட்டுள்ளது. அதன்படி மனிதனின் உடல் உறுப்புக்களுக்கும் காலம் நிர்ணயிக்கப் பட்டுள்ளபடியாலும் அதை உபயோகப்படுத்தும் முறையையும் கொண்டு அதன் வாழ்நாள் அப்படியே இருக்கலாம். அல்லது குறையலாம். எப்படியிருப்பினும் ஒரு பொதுவான வாழ்நாள் ஒவ்வொரு உறுப்பின் இயக்கத்திற்கும் நிர்ணயிக்கப் பட்டுள்ளதை அறிவோம். -குருஸ்ரீபகோரா


இருதயம்:

இரத்தத்தை உள்வாங்கி மற்ற உறுப்புகளுக்கு அனுப்பும் சக்தி படைத்தது இதய பம்ப். இரத்தத்தை விரைவாக அனுப்பும் திறன் கொண்டது. நாற்பது வயதிற்குமேல் இது பலவீனமடைந்து விடுவதால் மற்ற உறுப்புகளுக்கு இரத்தம் பாயும் வேகமும் குறையும்.

எலும்புகள்:

எலும்புகள் இருபத்தைந்து வயதுவரை வலுவாக இருக்கும். முப்பத்தைந்தாவது வயதிலிருந்து பலவீனமடையும்.

கல்லீரல்:

உடலின் உள் உறுப்புகளிலேயே சிறந்த இயக்கத்தைக் கொண்டுள்ள உறுப்பு கல்லீரல்தான். மனிதனின் எழுபது வயதுவரை இது நன்றாக இயங்கும். மது போன்றவை இல்லாமலிருந்தால் மிகவும் நன்றாகச் செயல்படும் திறன் கொண்டது.

கண்:

மனிதனின் நாற்பது வயது முதல் இதன் இயக்கம் குறைய ஆரம்பிக்கும். அதனால் தான் மனிதன் நாற்பது வய்திற்குமேல் பொருள்களைப் பார்க்கும்போது, படிக்கும்போது கண்களைச் சுறுக்கிக் கொண்டு பார்க்க வேண்டி வரும்.

குடல்:

ஒரு மனிதனின் குடல் சுமார் ஐபத்தைந்து வயது வரை நன்றாகச் செயல்படும். அதன் பிறகு ஜீரணத்திற்கான நொதிநீர் சுரப்பது குறைய ஆரம்பிப்பதால் வயிற்றில் பிரச்சனைகள் தோன்றும்.

குரல்:

தொண்டையில் உள்ள மெல்லிய திசுக்களுக்கு லாரினக்ஸ் எனப் பெயர். இது நீடிக்கும்வரைதான் குரலில் இனிமை இருக்கும். அறுபத்தைதிற்கு மேல் முற்றிலும் குரல் மாறிவிடும்.

சிறுநீரகம்:

சிறுநீரகத்தில் உள்ள நெப்ரான்ஸ் என்ற திசுக்கள் அங்கு வரும் அசுத்த ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தி பிரிக்கும் வேலையைச் செய்கின்றன. ஐம்பது வயது வரை வலுவுடன் இயங்கி அதற்குமேல் வலுவிழக்கும்.

சிறுநீர்ப்பை:

உணவில் சேர்க்கும் நீர் பிரித்து இங்கு வரும்போது முப்பத்தைந்து வயது வரை இரு கப் அளவிற்கு தேக்கி வைக்கும் ஆற்றல் உண்டு. நாளாக நாளாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுறுங்கி வயது அறுபத்தைந்தில் ஒரு கப் அளவிற்குத்தான் நீரை தேக்கி வைக்க முடியும்.

தசைகள்:
மனிதனின் முப்பது வயதுவரை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இது அதன்பிறகு 0.5 முதல் 2.0 சதவீதம்வரை ஆண்டுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும். இதை வலுவுடன் இருக்கச் செய்ய தினசரி உடற்பயிற்சி, மற்றும் உடல் உழைப்பு அவசியம்.

தலைமுடி:

சராசரியாக முப்பது வயதிலிருந்து ஒரு மனிதனுக்கு முடி கொட்ட ஆரம்பிக்கும். பின்னர். அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக நரை முடியாக மாறிக் கொண்டு வரும்.


தோல்:

மனித உடலின் தோல் இருபத்தைந்து வயதிலிருந்தே பலவீனமடைய ஆரம்பிக்கும்.

நுறையீரல்:

மனிதனின் இருபது வயது வரை நன்றாக இயங்கும். அதன்பின் இடுப்பு எழும்பு பகுதி நெருக்கிக்கொள்ள நுரையீரல் சக்தி குறைந்து மூச்சை உள்ளே இழுத்து வெளியேவிடும் அளவு குறையும். இதனால் தான் சிலருக்கு நாற்பது வயதிற்குமேல் கொஞ்ச தூரம் நடந்தால் கூட மூச்சு வாங்கும். படியேறினால் மூச்சு வாங்கும்.

பற்கள்;

வாயில் எச்சில் உற்றும் வரைதான் பற்களுக்கு வலிமை. பாக்டீரியாக்களை விரட்டியடிக்கும். நாற்பது வய்தில் எச்சில் ஊறுவது குறைய ஆரம்பிக்கும்.

மார்பகம்:

சுமார் முப்பத்தைந்து வயது வரை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மார்பகம் அதற்குமேல் சுருங்க ஆரம்பிக்கும். அதன் தசைகளில் கொழுப்புத் தன்மை குறைய ஆரம்பிக்கும். பருத்த மார்பகங்கள் சுருங்க ஆரம்பிக்கும்.

மூளை:

சராசரியாக ஒரு மனித மூளையில் உள்ள நரம்பு உயிரணுக்களின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரம் கோடி. மனிதனின் எண்ணம், சொல், செயல்களுக்கு இவற்றின் கட்டளைகளே காரணம். இதன் செயல்பாடுகள் இருபது வயது வரை சுறு சுறுப்பாக இருக்கும். இருபது வயதிலிருந்து இதன் எண்ணிக்கை குறைய ஆரம்பிக்கும். நாற்பது வயதில் இருந்து ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் வீதம் குறைந்து கொண்டு வரும். இந்தச் சரிவினால்தான் மனிதனுக்கு நினைவாற்றல் உட்பட பல செயல்கள் செயலிழக்கும்.

#####

புகைப்பட தொகுப்பு

வீடியோ தொகுப்பு

தலைவர்

குருஸ்ரீ பகோரா கயிலைமணி ப.கோவிந்தராஜன்.
துணைக்கோட்டப் பெறியாளர்
(பணி ஓய்வு). பி.எஸ்.என்.எல்.
ஈரோடு-638 001.
-94428 36536,75982 36536.
-0424 2280142
Email:[email protected]

மேலும் அறிய...

செயலாளர்

மா.முத்துச்சாமி.
மக்கள் செய்தி தொடற்புத் துறை
(பணி ஓய்வு).
ஈரோடு-638 001.

மேலும் அறிய...

பொருளாளர்

கோ.ரவிசங்கர். எம்.இ., எம்.பி.ஏ
என்ஜினியரிங் மேனேஜர்.
எல்& டி. கட்டுமானப்பிரிவு,
சென்னை-600 089.

மேலும் அறிய...

அறங்காவலர்

ம.செந்தில் இளவரசன்.
உரிமையாளர், ‘இந்தியன்’ உதிரி பாகங்கள்.
தாம்பரம்-600 048.

மேலும் அறிய...

பொருளடக்கம்

17135217
All
17135217
Your IP: 162.158.79.191
2020-06-01 07:52

செய்திமடல்

புகுபதிகை படிவம்

 

tree-2.jpg tree-3.jpg tree-1.jpg
organ-2.jpg orrgan-1.jpg orrgan-3.jpg
eye1.jpg eye2.jpg eye3.jpg
blood-01.jpg blood-02.jpg blood-03.jpg